PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š.p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š.p. generálne riaditeľstvo

 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Odvozné miesto Murárka I. (okres Poltár)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 20.6.2011 do 9:00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 22.6.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 12.7.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Kriváň, Ing. Sarvaš tel. č. 0918 335 510. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 21.6.2011.

1. Súť. pod. OM Murárka I. .pdf

2. vzorová ZoD OM Murárka I..doc

3. Výkaz výmer.xls

4. definitívne_dopravné_značenie.pd

5. značenie_počas_výstavby.pdf

6. odtokový_žľab_Vetva_A_km_0_00190.pdf

7. odtokový_žľab_Vetva_A_km_0_10610.pdf

8. ochrana_vodovodu.pdf

9. Plochy.pdf

10. podrobná_situácia.pdf

11. pozdĺžny_profil_Vetva_A.pdf

12. pozdĺžny_profil_Vetva_B.pdf

13. prehľadná_situácia_1.pdf

14. priečne_rezy_Vetva_A_1.pdf

15. priečne_rezy_Vetva_A_2.pdf

16. priečne_rezy_Vetva_A_3.pdf

17. priečne_rezy_Vetva_A_4.pdf

18. priečne_rezy_Vetva_A_5.pdf

19. priečne_rezy_Vetva_B_1.pdf

20. priečne_rezy_Vetva_B_2.pdf

21. priečne_rezy_Vetva_B_3.pdf

22. priečne_rezy_Vetva_B_4.pdf

23. priečne_rezy_Výjazd_z_Vetvy_A.pdf

24. priepusty_Výmery.pdf

25. rúrový_priepust_Vetva_A_km_0_02123.pdf

26. rúrový_priepust_Vetva_B_km_0_02702.pdf

27. Vozovky.pdf

28. vzorové_priečne_rezy.pdf

29. vzorový_priečny_rez_1.pdf

30. vzorový_priečny_rez_2.pdf

31. vzorový_priečny_rez_3.pdf

32. vzorový_priečny_rez_4.pdf

33. vzorový_priečny_rez_5.pdf

34. Sprievodná_správa_OM_Murárka_1.pdf

35. Technická_správa_OM_Murárka_1.pdf

36. Kubatúry.pdf

37. Hmotnice.pdf

38. Rekapitulácia podľa oddielov.xlsx

39. Rozhodnutie OU pre CD.pdf

40. Stavebné povolenie.pdf

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené