PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š.p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š.p. generálne riaditeľstvo

 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

MES Oravský Podzámok – stavebné úpravy na manipulačnej linke
(okres Dolný Kubín)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 20.6.2011 do 9:00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 22.6.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 12.7.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Námestovo, Ing. Trnovský tel. č. 0907 879 237. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 21.6.2011.

1. Súť.pod. MES Or. Podzámok.pdf

2. Vzorová ZoD MES Or. Podzámok.doc

3. Rekapitulácia objektov stavby.xls

4. SO 01 - Stavebné úpravy na základových pätkách linky FEROMATIC a manipulačnej linky.xls

5. SO 02 - Prestavba dažďovej kanalizácie.xls

6. SO 03 - Prestavba brusiarne pod velínom.xls

7. SO 04 - Stavebné úpravy spevnených plôch.xls

8. SO 05 -  Stavebné úpravy na základových pätkách linky AMICO.xls

9. Technická správa .doc

10. Prehľadná situácia.pdf

11. Celkova situacia stavby -exist. stav.pdf

12. Celkova situacia stavby -novy stav.pdf

13. SO-01Pôdorys a detaily pätiek FEROMATIC.pdf

14.  SO-01Detaily stavebných úprav základových pätiek F.pdf

15. SO-01 Pôdorys a detaily pätiek ML I.pdf

16.  SO-01Detaily stavebných úprav základových pätiek ML I.pdf

17.  SO-01 Pôdorys a detaily pätiek ML II.pdf

18.  SO-01Detaily stavebných úprav základových pätiek ML II.pdf

19.  SO-02 Pozdĺžny profil dažďovej kanalizácie.pdf

20. SO-02 Detaily novej kanalizačnej a sedimentačnej šachty.pdf

21.  SO-03 Velín-pôdorys, rezy a pohľady.pdf

22.  SO-03 Brusiareň - pôdorys, rezy, základy, pohľady, detail inštal. šácht.pdf

23.  SO-03 Brusiareň - skladby konštr., zábrany, výkaz výplní.pdf

24.  SO-03 Výkres výstuže stropnej dosky brusiarne a základovej pätky pre žeriav.pdf

25.  SO-04 Pôdorys pätiek pod záchyty guľatiny.pdf

26.  SO-04 Pozdĺžne rezy spevnenou plochou.pdf

27.  SO-04 Detaily skladieb spevnených plôch.pdf

28.  SO-05 Pôdorys a detaily pätiek AMICO.pdf

29.  SO-05 Detaily stavebných úprav základových pätiek linky AMICO.pdf

30. Oznámenie stavebných úprav-súhlas.pdf

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené