PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š.p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š.p. generálne riaditeľstvo

 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

LŠ Drakšiar, Beňuš SO 01 a SO 02 Fóliovníky, (okres Brezno)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 20.6.2011 do 9:00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 22.6.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 12.7.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Semenoles, Ing. Karnová tel. č. 0918 333 959. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 21.6.2011.

1. Súť. podmienka .pdf

2. vzorová ZoD LŠ Drakšiar

3. Rekapitulácia objektov stavby.xls

4. Výkaz SO 01 Fóliovník.xls

5. Výkaz SO 02 Fóliovník.xls

6. Mapa.pdf

7. Situácia.pdf

8. Základy.pdf

9. Rez.pdf

10. Technická správa.pdf

11. Protokol o určení von. vplyvov.pdf

12. Elektroinštalácia- prehľadová schéma rozvádzačov.pdf

13. Elektroinštalácia- schéma rozvodov.pdf

14. Elektroinštalácia-technická správa.pdf

15. Odvádzanie závl. vôd platová revízna kanalizačná šachta.pdf

16. Odvádzanie závl. vôd- technická správa.pdf

17. Odvádzanie závl. vôd. pozdlžny profil.pdf

18. Odvádzanie závl. vôd.-vzorové uloženie potrubia.pdf

19. Odvádzanie závl.vôd situácia.pdf

20. Odvázdanie závl. vôd záchytná nepriepustná nádrž.pdf

21. Stavebné pov. Drakšiar.pdf

22.Rozhodnutie Drakšiar.pdf

23. Statický posudok.pdf

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené