PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

 

LESY Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo Banská Bystrica

                               Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica


VYHLASUJE Obchodnú verejnú súťaž

na Dodávku 7 kusov univerzálnych kolesových traktorov značky Zetor
s príslušenstvom

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – UKT – neotvárať“ v termíne do 21.6.2011 do 10:00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 28.6.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 20.7.2011. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 27.6.2011.

 

Súťažné podmienky.pdf

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené