ÚVOD
KONTAKTY

DRAŽBY DREVA

CENNÍKY
PONUKA
AKCIE

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Kriváň - vyhlasuje obchodno verejnú súťaž


OZ Kriváň - vyhlasuje obchodno verejnú súťaž

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica,
Odštepný závod Kriváň, Kriváň 334, 962 04 Kriváňv y h l a s u j e


obchodno verejnú súťaž podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka na podanie návrhu na uzavretie zmluvy o dielo, predmetom ktorých je:

Povodňové škody lesná cesta Priehrada- Hukavy a povodňové škody lesná cesta Periská - Hukavy
Miesto realizácie LS Poľana, k. ú. Hriňová

Súťažné podmienky si môžu uchádzači vyzdvihnúť na vyššie uvedenej adrese, č. dverí 10, tel. č. 045/ 5243207, mobil: +421918335510, e-mail: stefan.sarvas@lesy.sk

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom

„ Súťaž – neotvárať“ s názvom Povodňové škody lesná cesta Priehrada – Hukavy a povodňové škody Periská – Hukavy

v termíne 13. 6. 2011 od 7:00 do 9:00 hod. osobne na adrese vyhlasovateľa.
Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne v termíne do 25 dní od uplynutia termínu na podávanie súťažných ponúk.

 

Súťažné podmienky

Zmluva

Výkaz výmer Povodňové škody LC Priehrada - Hukavy

Výkaz výmer Povod. škody LC Periská- Hukavy

Ing. Kráľ Pavol
riaditeľ OZ Kriváň

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené