PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š.p. Generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š.p. Generálne riaditeľstvo

 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

LC Nastaz I. – most rekonštrukcia (okres Snina)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 7.7.2011 do 9:00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 12.7.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 29.7.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Sobrance, p. Kovaľ tel. č. 0918 333 820. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 11.7.2011.

1. Súťažné podmienky

2. vzorová ZoD .doc

3. Výkaz výmer.xls

4. Technická správa

5. priečny rez.pdf

6. pozdlžny rez 3-3.pdf

7. uprava dna potoka -priečny rez 2-2.pdf

8. vystuž čela priepustu -zabradlie.pdf

9. prip uzemia a buracie prace.pdf

10. situacia.pdf

11. Oznamenie k ohlaseniu udržiavacích prác.jpg

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené