PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š.p. Generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š.p. Generálne riaditeľstvo

 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Lesná cesta Veľká Lúka – Javorina, rekonštrukcia (okresy Revúca, Brezno)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 7.7.2011 do 9:00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 12.7.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 29.7.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Revúca Ing. Kubiš tel. č. 0918 334 213. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 11.7.2011.

1. Súťažné podmienky

2. Vzorová ZoD. Z.doc

3. Výkaz výmer SO 01 .xls

4. Výkaz výmer SO 02 .xls

5. Výkaz výmer SO 03 .xls

6. Výkaz výmer SO 04.xls

7. Rekapitulácia objektov.xlsx

8. Ohlásenie stavby LC V.Lúka-Javoriny.pdf

9. Porastová mapa.pdf

10. Prehľadná situácia.pdf

11. Situačná schéma stavebných prác.pdf

12. Sprievodná správa.docx

13. Dodatok ku sprievodnej správe.pdf

14. Zatriedenie vzniknutých odpadov podľa katalógu odpadov.docx

15. Vzorové rezy.pdf

16. Stanovisko OÚ ŽP.pdf

17. Stanovisko ŠOP.pdf

18. Vyjadrenie OU-ŽP.pdf

19. Súhlas OÚ ŽP.pdf

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené