PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

 

v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120

Vás pozýva

do obchodnej-verejnej súťaže na výber dodávateľa multifunkčných zariadení značky OKI série ES a multifunkčných zariadení značky Konica Minolta – elektronické výberové konanie.


Súťažné podmienky:

1. Zadávateľ: LESY SR, š.p. , Banská Bystrica
Námestie SNP č.8
975 66 Banská Bystrica

2. Predmet súťaže:

Dodávka nových multifunkčných zariadení značky OKI série ES :

ES 4160 MFP (digitálne farebné multifunkčné zariadenie A4, 26 strán color, duplex, duplexný automat. podávač, PCL6, Ethernet 10/100, FAX, sken do eMailu )
ES 3451 dn (digitálne farebné multifunkčné zariadenie A4, 22 strán color, duplex, duplexný automat. podávač, PCL6, Ethernet 10/100, sken do eMailu )
ES 4140 (digitálne čirnobiele multifunkčné zariadenie A4, 28 strán, duplex, PCL6, Ethernet 10/100, sken do eMailu )

Dodávka nových multifunkčných zariadení značky Konica Minolta :

KM 4695 (digitálne farebné multifunkčné zariadenie A4, 24 strán color, duplex, duplexný automat. podávač, PCL6, Ethernet 10/100, FAX, sken do eMailu )
bizhub C25 (digitálne farebné multifunkčné zariadenie A4, 24 strán color, duplex, jednostranný automat. podávač, PCL6, Ethernet 10/100/1000, FAX, sken do eMailu )
bizhub 20 (digitálne čiernobiele multifunkčné zariadenie A4, 30 strán duplex, podávač, PCL6, Ethernet 10/100, FAX, sken do eMailu ),

ktorá sa bude realizovať na základe rámcových kúpnych zmlúv.
Predpokladaný rozsah dodávky
- farebné multifunkčné zariadenie 50 ks počas 12 mesiacov
- čiernobiele multifunkčné zariadenie 120 ks počas 12 mesiacov

3. Miesto realizácie: LESY SR, š.p. Banská Bystrica, prevádzky odštepných závodov

4. Termín realizácie: od 1.8.2011 po uzatvorení rámcovej kúpnej zmluvy

5. Podmienky účasti uchádzača:

a) Odborná spôsobilosť na dodávku predmetu obstarávania – výroba alebo obchodná a sprostredkovateľská činnosť (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace)
b) Uchádzač je plátca DPH.
c) Potvrdenie príslušného krajského súdu alebo okresného súdu, že uchádzač nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
d) Uchádzač nemá nedoplatky: - daňové (potvrdenie príslušného daňového úradu), - do zdravotného poistenia (príslušná zdravotná poisťovňa), - nemocenského poistenia , - dôchodkového zabezpečenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).

Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti, je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov, na ktorom musí byť aktuálny dátum platnosti zápisu. Doklad, alebo ich overené kópie (mimo potvrdenia ÚVO o zápise) nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Bez predloženia požadovaných dokladov nebude súťažná prihláška prijatá .

6. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača:

a) Platné predajné a servisné certifikáty OKI Systems Czech and Slovak, s.r.o. na predaj a servis OKI zariadení, aleboplatné predajné a servisné certifikáty na predaj a servis Konica Minolta zariadení.
b) Referencie od odberateľov takého istého alebo podobného predmetu súťaže za rok 2009, 2010 a 2011 so špecifikáciou zariadení a dodaným množstvom.
c) Predmet súťaže musí zodpovedať technickým špecifikáciám platných technických noriem , musí spĺňať požiadavky v zmysle Zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jednotlivých nariadení vlády SR.
d) Zabezpečenie záručného servisu v mieste inštalácie stroja ( generálne riaditeľstvo, odštepný závod, lesná správa v rámci SR ) vyškolenými technickými pracovníkmi na zariadenia OKI, alebo Minolta.
e) Počet a umiestnenie servisných pracovísk, počet vlastných servisných vyškolených technikov na danú značku (doložiť fotokópie platných certifikátov – možná náhrada servisným certifikátom), z ktorých budú zabezpečované servisné zásahy do miest inštalácie zariadení ( generálne riaditeľstvo, odštepný závod, lesná správa v rámci SR ).
f) Alebo počet a umiestnenie zazmluvnených servisných pracovísk, počet zazmluvnených servisných vyškolených technikov na danú značku (doložiť fotokópie platných certifikátov – možná náhrada servisným certifikátom), z ktorých budú zabezpečované servisné zásahy do miest inštalácie zariadení ( generálne riaditeľstvo, odštepný závod, lesná správa v rámci SR ).

7. Cenová ponuka, dodacie lehoty a platobné podmienky:

a) V cenovej ponuke uveďte ceny za technickú jednotku v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v € bez DPH, platné k termínu vyhlásenia súťaže vrátane dopravy , inštalácie a zaškolení obsluhy podľa dielčích objednávok kupujúceho (LSR, š.p. GR a OZ, LS).
b) Dodacie lehoty po potvrdení objednávky v pracovných dňoch: dni.
c) Počet dní splatnosti faktúr od dodania tovaru: minimálne 30 dní
d) Uveďte najbližší termín dodávky po uzatvorení rámcovej zmluvy.............
e) Uveďte dĺžku záruky a záručné podmienky..................

Predmet :

Názov tlačiarne:

Technické parametre ( viď. bod č. 2 ):

Cena v € bez DPH(+doprava+inštalácia+zaškolenie obsluhy)

OKI ES 4160 MFP

   

OKI ES 3451 dn

   

OKI ES 4140

   
     

Konica Minolta KM4695

   

Konica Minolta bizhub C25

   

Konica Minolta bizhub 20

   
     

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: - výberová komisia vyhodnotí všetky ponuky , ktoré splnili bod 5. - Podmienky účasti uchádzača a bod 6. - Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača podľa kritérií, ktoré sú:

a) Uchádzačom súťaže, ktorí nesplnili bod. č. 5 a bod č.6, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že nesplnili podmienky účasti.

b) Nedodanie požadovanej dokumentácie, prípadne ak vyhlasovateľ zistí, že dokumentácia sa nezakladá na pravde, môže byť dôvodom na vyradenie z obchodnej-verejnej súťaže.

c) Hodnotené budú len súťažné návrhy, ktoré obsahujú uvedené náležitosti a spĺňajú uvedené podmienky.

Tí uchádzači, ktorí splnili všetky kritériá podľa bodu č.5 a bodu č.6 postúpia do užšieho kola – elektronickej aukcii.

Celkové hodnotenie uchádzačov bude podľa kritérií a to:
nákupná cena 50 %
referencie 25 %
servisné podmienky 25 %

Do súťaže sa môžu prihlásiť uchádzači aj s multifunkčnými zariadeniami od jedného výrobcu (OKI alebo Konica Minolta) .
V súťaži môže byť okrem súťažných modelov ponúknutý aj porovnateľný model novšej generácie s minimálnymi parametrami ako majú požadované zariadenia od toho istého výrobcu ( nový ponúkaný model automaticky nenahradí požadovaný model ).

Vyhodnotenie bude na každého výrobcu samostatné.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po vyhodnotení ponúk vybrať len produkty od jedného výrobcu.

9. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

Žiadame, aby záujemca o obchodnú-verejnú súťaž predložil svoju ponuku na adresu:

LESY Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Ponuku žiadame zaslať doporučene alebo osobne tak, aby najneskôr v lehotedo 22.7.2011 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu do podateľne LSR, š.p. , Námestie SNP č.8, Banská Bystrica.
Žiadame uviesť kontaktnú osobu, telefonický kontakt, mobil, e-mailovú adresu.
Vyhlasovateľ vyžaduje kompletnú ponuku celého predmetu súťaže od jedného výrobcu ( nie je prípustné ísť do OVS len s časťou požadovaného portfólia jedného výrobcu ).
Obálku so žiadosťou označte:
„Dodávka tlačiarní - súťaž “ s poznámkou NEOTVÁRAŤBližšie informácie: Ing. Jarmila Bornemisová, tel.číslo:048/4344264, mobil: +421918444264
e-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk  
Ing. Ján Beňo, tel. číslo 048/4344268, mobil +42191844268, e-mail: jan.beno@lesy.sk

V prípade, že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi neotvorené.

Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.

Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy do 10 kalendárnych dní od ukončenia elektronickej aukcie a oznámi všetkým uchádzačom výsledok elektronickej aukcie.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo - neodobrať všetky požadované zariadenia v súťaži ( čo sa týka modelov a počtu kusov )
- zrušiť súťaž aj bez vyhodnotenia uchádzačov, alebo neprijať žiadny súťažný návrh .

                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                      Ing. Igor Viszlai
                                                                                                                                                     generálny riaditeľ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené