PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľatvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľatvo

 

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Rekonštrukcia LC Beňušská (okres Brezno)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 20.7.2011 do 9:00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 25.7.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 15.8.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Beňuš, Ing. Tabernaus tel. č. 0918 334 307. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 22.7.2011.

 

1. Súť.pod. LC Beňušská
2. Výkaz výmer.FRX
3. Stavebné povolenie
4.Katastrálna mapa
5. Odvodňovací žľab
6. Priečne rezy č.1-5
7. Priečne rezy č.6-10
8. Priečne rezy č.12-13
9. Rám IZM 25-10
10. Rezy rámový priepust č.1
11. Rezy rámový priepust č.2
12. Rúrový priepust
13. Situácia dopravného značenia
14. Situácia porastová mapa
15. Situácia rámový priepust č.2
16. Situácia rámový priepust č1
17. Vzorový priečny rez
18. Vzorový rez Km 0,00-0,025
19. Vzorový rez vozovka nad rámakmi
20. Technická správa D.Z. Beňušská
21. Technická správa L.C. Beňušská
22. Vzorová ZoD. Beňušská

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené