PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, generálne riaditeľstvo

 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Sociálno-prevádzková budova Bažantnica Palárikovo (okres Nové Zámky)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 22.7.2011 do 9:00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 27.7.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 22.8.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Palárikovo, p.Cigáň tel. č. 0918 334 021. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 26.7.2011.

1. Súť.pod. Bažatnica Palárikovo.pdf

2.  výkaz výmer.xls

3. Vzorová ZoD Bažantnica.doc

4. Oznámenie stavebných úprav.pdf

5.  Prehľadná situácia.pdf

6.  Celková situácia stavby.pdf

7. Podorys krovu, rez - exist. stav.pdf

8. Podorys strechy - exist. stav.pdf

9.  Pohľady - exist. stav.pdf

10. Podorys krovu, rezy - nový stav.pdf

11. Podorys strechy - nový stav.pd

12. Pohľady - nový stav.pdf

13. Skladby konštr. a detail.pdf

14. Výkaz výplní otvorov.pdf

15. Vonkajšie schodisko do podkrovia.pdf

16. Vonkajšie schodisko do medzistropu.pdf

17.  Pôdorys strechy - bleskozvod.pdf

18. Technická správa II.docx

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené