PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

 

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Most Ústrig - Borček (okres Námestovo)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 22.7.2011 do 9:00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 27.7.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 22.8.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Námestovo, Ing. Trnovský tel. č. 0907 879 237. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 26.7.2011.

1. Súť.pod. Most Ustrig Borček
2. Výkaz výmer  - SO - 01 - Most Ustrig
3. Výkaz výmer - SO - 02 - Lesná cesta
4.  Rekapitulácia objektov stavby
5. Most Ústrig-Borček-stavebné povolenie
6. Sprievodná,technická správa
7. Prehľadná situácia 001
8. Celkova situacia
9. Priec.profily cesty
10. Pozdl.,priec prof.tokom
11. Pozdl.profil cesty
12.hydrotech.vyp
13. Podorys a rezy mostom
14. Vykr.hlav.nosnika
15. Vykres vystuze lavobr.podp
16. Vykres vystuze mostovky
17. Vykres vystuze pravobr.podp
18. Statický výpočet
19. Vzorová ZoD. Most Ústrig Borček

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené