PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, generálne riaditeľstvo

 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Podsúľová rekonštrukcia objektu – lesný závod Rožňava (okres Rožňava)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 20.7.2011 do 9:00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 25.7.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 15.8.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Rožňava, Ing. Pasztor tel. č. 0918 333 211. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 22.7.2011.

1 Architektúra 0 technická správa.pdf

1 Architektúra 1 situácia.pdf

1 Architektúra 2a.pdf

1 Architektúra 2b.pdf

1 Architektúra 2c.pdf

1 Architektúra 2d.pdf

1 Architektúra 3a.pdf

1 Architektúra 3b.pdf

1 Architektúra 3c.pdf

1 Architektúra 4a.pdf

1 Architektúra 4b.pdf

1 Architektúra 4c.pdf

1 Architektúra 5.pdf

1 Architektúra 6.pdf

1 Architektúra 7.pdf

1 Architektúra 8.pdf

1 Architektúra 9a.pdf

1 Architektúra 9b.pdf

1 Architektúra výkaz výmer.xlsmer.xls

2 Expertízne posúdenie.pdf

3 kúrenie 1 technická správa.pdf

3 kúrenie 2 špecifikácia predmetu.pdf

3 kúrenie 3 technologická schéma.pdf

3 kúrenie 4 pôdorys suterénu.pdf

3 kúrenie 5 pôdorys prízemia.pdf

3 kúrenie 6 pôdorys I. poschodie.pdf

4 zdravotechnika 1 technická správa.pdf

4 zdravotechnika 2 technolog. schéma.pdf

4 zdravotechnika 3 pôdorys prízemia.pdf

4 zdravotechnika 4 pôdorys I. poschodia.pdf

4 zdravotechnika 5 špecifikácia predmetu.pdf

5 elektro 01 technická správa rozvody.pdf

5 elektro 02 pôdorys prízemia rozvody.pdf

5 elektro 03 pôdorys poschodia rozvody.pdf

5 elektro 04 pôdorys suterénu rozvody.pdf

5 elektro 05 rozvodnica RD1 rozvody.pdf

5 elektro 06 rozvodnica RD2 rozvody.pdf

5 elektro 07 HUP rozvody.pdf

5 elektro 08 technická správa NN.pdf

5 elektro 09 schéma zapojenia ER20 NN.pdf

5 elektro 10 osadenie ER20 NN.pdf

5 elektro 11 rez kabelovými ryhami NN.pdf

5 elektro 12 situácia NN.pdf

5 elektro 13 výkaz výmer NN+rozvody.xls

Rekapitulácia stavby celkom.xlsx

Stav.pov. Podsúľová.pdf

Súť.pod. Posuľová.pdf

Vzorova ZOD Podsuľova.doc

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené