PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, generálne riaditeľstvo

 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác pre akciu :

Rekonštrukcia lesnej cesty Jastrabie (okres Zlaté Moravce)

Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania v termíne do 26.7.2011 do 9:00 hod. Elektronická aukcia sa uskutoční 29.7.2011. Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom písomne do 26.8.2011. Obhliadku budúceho staveniska si môžete dohodnúť s pracovníkom OZ Topoľčianky, Ing. Pavková tel. č. 0918 333 511. Presné informácie o spôsobe podávania cenových ponúk v druhom kole obchodnej verejnej súťaži – elektronickej aukcii budú uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky pre účasť v elektronickej aukcii zaslané súčasne s pozvánkou formou e-mailu najneskôr 28.7.2011.

1. Súť.pod. Jastrabie.pdf

2. 4D_ZADANIE_A_VYKAZ_VYMER.xls

3. Vzorová ZoD Jastrabie.docx.doc

4. Oznám. rek. LC Jastrabie.pdf

5. TITULNY_LIST.pdf

6. 1A_SPRIEVODNA_SPRAVA.pdf

7. 2B_SUHRNNA_TECHNICKA_SPRAVA.pdf

8. 5E_TECH. SPRAVA.pdf

9. 4D_TECHNICKA_SPRAVA.pdf

10. 4D_VYKAZ_KUBATUR_A.pdf

11. 4D_VYKAZ_KUBATUR_B.pdf

12. 4DVC01_Situacia1.pdf

13. 4DVC02_Situacia2.pdf

14. 4DVC03_Situacia3.pdf

15. 4DVC04_PRIECNE_REZY1.pdf

16. 4DVC05_PRIECNE_REZY2.pdf

17. 4DVC06_PRIECNE_REZY3.pdf

18. 4DVC07_PRIECNE_REZY4.pdf

19. 4DVC08_VZOROVY_PR_REZ1.pdf

20. 4DVC09_VZOROVY_PR_REZ2.pdf

21. 4DVC10_RUR_PRIEPUST.pdf

22. C_PREHLADNA_SITUACIA.pdf

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené