ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prievidza > Súťaže > Lesná cesta Cibajky-zmluva o dielo


Lesná cesta Cibajky-zmluva o dielo

Zmluva o dielo ?. 2/240/06/2003

Uzatvorená pod?a § 536 a násl., zákona ?. 513/91 Zb.

 

?lánok ?. 1

ZMLUVNÉ  STRANY

 

1.1.         Objednávate?:                             Lesy Slovenskej republiky, ?tátny podnik

                                                                     Námestie SNP ?. 8

                                                                     975 66 Banská Bystrica

                                                                     zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

                                                                     oddiel P?, vlo?ka ?. 155/S

 

                Zastúpený:                                 Ing. Igorom ?tevlíkom

                                                                     riadite?om Od?tepného závodu Prievidza

 

                Project Manager :                     (Ing. ?imurková) 

                I?O:                                             36038351

                DI?:                                             36038351/851

                ?íslo ú?tu:                          1301-382/0200 ? VÚB Prievidza

 

1.2.         Zhotovite?:                                 __________________________________

                                                                     __________________________________

                                                                     __________________________________

                                                                     __________________________________

                                                                     zapísaný  __________________________

                Zastúpený:                                 __________________________________

                Osoba oprávnená rokova?:   

                vo veciach

                zmluvných:                                __________________________________

                technických:                              __________________________________

                I?O:                                             ____________

                DI?:                                             ____________

                ?íslo ú?tu:                         _________________________

 

 

?lánok ?. 2

VÝCHODISKOVÉ  PODKLADY

 

2.1.         Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovite?a zo d?a _______ a následnej kore?pondencie, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami pova?ovaná za sú?as? tejto zmluvy.

2.2.         Základné údaje:

2.2.1.      Názov stavby: Lesná cesta Cibajky - rekon?trukcia

2.2.2.      Miesto stavby: k.ú. Klátová Nová Ves, okres Partizánske

2.2.3.      Projektant: Lesy SR ?.p. GR Banská Bystrica, Projek?ná kancelária, 010 01 ?ilina

2.2.4.      Termíny stavby:

                za?atie:           10/2003

                dokon?enie:   12/.2003

                doba výstavby:  3 mesiace

 

?lánok ?. 3

PREDMET  PLNENIA

 

3.1.         Predmetom plnenia zmluvy je zhotovenie stavebnej ?asti uvedenej stavby pod?a predlo?enej ponuky.

 

3.1.1.      Zhotovite? vykoná dielo pod?a projektovej dokumentácie, ktorú mu objednávate? odovzdá v dvoch vyhotoveniach. Protokol o prevzatí projektovej dokumentácie sa pova?uje za sú?as? tejto zmluvy.

3.2.              Stavebnou ?as?ou sa rozumie súhrn v?etkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov, strojov sa zariadení v stavebnej ?asti projektovej dokumentácie.

3.3.         Zhotovite? sa zaväzuje vykona? dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos? a k spokojnosti objednávate?a.

3.4.         Zmeny projektu mô?e nahradi? iba objednávate?.

 

 ?lánok ?. 4

?AS  PLNENIA

 

4.1.         Termíny plnenia jednotlivých ?astí predmetu zmluvy pod?a ?lánku ?. 3 tejto zmluvy sú nasledovné:

4.1.1.      Pre definitívne ukon?enie stavby platí termín  14.12.2003.

4.2.         Doba ome?kania, ktorú spôsobil objednávate? sa mô?e pripo?íta? k ?asu plnenia pod?a ?lánku ?. 4 tejto zmluvy, ale musí by? riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku alebo dodatkom k tejto zmluve. 

4.3.         Objednávate? sa zaväzuje, ?e dokon?ené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie v súlade s touto zmluvou.

 

?lánok ?. 5

CENA

 

5.1.         Cena za zhotovenie predmetu zmluvy pod?a ?lánku ?. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona ?. 18/1996 Z.z. ako cena pevná, je dolo?ená cenovou ponukou a kalkuláciou pod?a výkazu výmer, ktorý je sú?as?ou tejto zmluvy.

5.1.1.      Cena za zhotovenie diela pod?a  ?lánku ?. 3 je _________________ Sk.

                Slovom: ________________________________________________ Slovenských korún.

5.2.         V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údr?bu a vypratanie staveniska.

5.3.         Stavenisková a mimostavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.

5.4.         Za po?adované práce, ktoré nie su sú?as?ou zmluvy, t.j. nie su popísané vo výkaze výmer ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotovite? nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávate?ovi oznámi? formou cenovej ponuky pred za?atím prác. Práce mô?e zhotovite? vykona? a? po schválení cenovej ponuky objednávate?om. 

5.5.         Práce, ktoré zhotovite? vykoná bez zadania, alebo v dôsledku svojvo?ného odchýlenia od zmluvy sa neuhradia

5.6.         Práce v hodinovej mzde sa uhradia len vtedy, ak sa výslovne dohodli e?te pred ich za?atím.

 

?lánok ?. 6

PLATOBNÉ  PODMIENKY

 

6.1.         Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávate? na základe faktúr, ktoré zhotovite? doru?í objednávate?ovi. Faktúra sa pova?uje za doru?enú, ak bola doru?ená ako doporu?ená zásielka alebo bola osobitne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený Project Managerom.

6.2.         Lehota splatnosti je 21 kalendárnych dní od schválenia faktúry objednávate?om.

6.3.         Objednávate? skontroluje údaje uvedené vo faktúre do 5 dní a v prípade zistených rozdielov mô?e objednávate? faktúru vráti? k prepracovaniu.

6.4.         Objednávate? z ka?dej faktúry zadr?í ?iastku 10 % bez DPH do doby ukon?enia stavby ako kauciu na v?asnos? a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zú?tovaná v kone?nej faktúre.

6.5.         Objednávate? neposkytuje zhotovite?ovi ?iadne zálohové platby.

6.6.         Faktúra musí obsahova? nále?itosti pod?a § 15 zákona ?. 289/95 Z.z. a súpis vykonaných prác potvrdený povereným pracovníkom objednávate?a. V prípade, ?e faktúra nebude obsahova? tieto nále?itosti, objednávate? je oprávnený vráti? ju na prepracovanie. V takom prípade sa preru?í lehota splatnosti a? do doru?enia opravenej faktúry.   

 

?lánok ?. 7

KONE?NÁ  FAKTÚRA

 

7.1.         Kone?ná faktúra bude zhotovite?om doru?ená objednávate?ovi po podpísaní preberacieho protokolu.

7.2.         Kone?ná faktúra bude obsahova? rozpis v?etkých doteraz faktúrovaných ?iastok a zrá?ok pod?a ?lánku 6.5. a celkovú sumu.

7.3.         V prípade, ?e protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahova? vady a nedorobky, objednávate? zadr?í adekvátnu ?iastku z kone?nej faktúry a? do úplného odstránenia vád a nedorobkov.

 

?lánok ?. 8

PODMIENKY  VYKONANIA  DIELA

 

8.1.         Zhotovite? vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpe?enstvo.

8.2.         In?iniersku ?innos?, ?innos? stavebného dozoru zabezpe?uje v mene objednávate?a _____________, zastupovanie objednávate?a pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstra?ovaní vád, zastupovanie objednávate?a pri kolauda?nom konaní zabezpe?uje v mene objednávate?a Ing. Alexandra ?imurková ( VOR Stavebné investície - OZ Prievidza)

8.3.         Objednávate? je povinný odovzda? stavenisko vypratané tak, aby zhotovite? mohol za?a? práce v súlade s projektom a podmienkami zmluvy a sú?asne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia.

8.4.         Objednávate? vytý?i pri odovzdaní staveniska v?etky podzemné a nadzemné vedenia a in?inierske siete  na stavenisku.

8.5.         Zhotovite? nezodpovedá za po?kodenie podzemných vedení a in?inierskych sieti, ktoré nebudú vytý?ené pri odovzdávaní staveniska. 

8.6.         Objednávate? odovzdá zhotovite?ovi pri odovzdávaní staveniska vytý?ené základné smerové a vý?kové body a vymedzí hranice staveniska.

8.7.         Objednávate? pri odovzdaní staveniska ur?í zhotovite?ovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky a zemníky.

8.8.         Zhotovite? zabezpe?í na svoje náklady dopravu a skladovanie v?etkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.  

8.9.         Zhotovite? zabezpe?í na svoje náklady osvetlenie staveniska.

8.10.       Zhotovite? zabezpe?í na svoje náklady strá?enie staveniska. Na stavenisko mô?u vstupova? iba poverení pracovníci objednávate?a.

8.11.       Funkciou koordinátora bezpe?nosti na stavenisku sa poveruje zhotovite?. Koordinátor bezpe?nosti sa zaväzuje zabezpe?i? v?etky povinnosti stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR ?. 510 z 21.11.2001. V prípade poru?enia týchto povinností a vzniku ?kody v prí?innej súvislosti s ich poru?ením, bude túto zná?a? koordinátor bezpe?nosti.   

8.12.       Zhotovite? zodpovedá za ?istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovite? odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho ?innosti.

8.13.       Zhotovite? nesmie usklad?ova? na stavenisku materiály a zariadenia nesúvisiace s prácami pod?a tejto zmluvy  

8.14.       Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a po?iadavkám kvality musí zhotovite? odprata? zo staveniska

8.15.       Zhotovite? je povinný vies? stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spolo?nom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí by? k dispozícií na stavenisku a tam sa musia robi? v?etky záznamy v  ?om.

8.16.       Zhotovite? sa zaväzuje vyzva? objednávate?a na kontrolu v?etkých prác, ktoré majú by? zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávate? nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác zhotovite? mô?e pokra?ova? v prácach. Objednávate? mô?e dodato?ne po?adova? odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba?e sa pri dodato?nej kontrole zistí, ?e práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotovite?a.

8.17.       Zhotovite? sa zaväzuje vyzva? minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávate?a k ú?asti na v?etkých predpísaných skú?kach.

8.18.       Zhotovite? sa zaväzuje odovzda? spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené v?etky zmeny pod?a skuto?ného stavu.

8.19.       Ak zhotovite? zistí vadu v projektovej dokumentácií je povinný okam?ite preru?i? práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej ?asti a zárove? okam?ite upozorni? odberate?a a projektanta na zistenú chybu.

8.20.       Zhotovite? je povinný zabezpe?i? na vlastné náklady skú?ky a predlo?i? ich výsledky a atesty.

·                     atesty zabudovaných materiálov

8.21.       Uhradenie jednotlivých faktúr objednávate?om neznamená zárove? prevzatie ?asti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotovite? je povinný udr?iava? dielo, stara? sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávate?a a? do protokolárneho odovzdania diela.

 

?lánok ?. 9

VÝROBNÉ  PODKLADY

 

9.1.         Objednávate? sa zaväzuje, ?e poskytne zhotovite?ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie spo?ívajúce najmä v priebe?ných konzultáciách po?as priebehu výstavby.

9.2.         Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávate? zhotovite?ovi v dvoch vyhotoveniach.

9.3.         Objednávate? zodpovedá za to, ?e odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád.

9.4.         Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávate? zhotovite?ovi bezplatne.

 

?lánok ?. 10

ZÁRU?NÁ  DOBA  A  ZÁRUKA

 

10.1.       Zhotovite? zodpovedá za to, ?e predmet zmluvy je zhotovený pod?a podmienok tejto zmluvy a platnej projektovej dokumentácie a ?e po?as záru?nej doby bude ma? vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2.       Záru?ná doba za?ína plynú? d?om podpísania preberacieho protokolu objednávate?om a platí 24 mesiacov.

10.3.       Zhotovite? zodpovedá za vady, ktoré má dielo po?as výstavby a po?as záru?nej doby.

10.4.       Zhotovite? sa zaväzuje odstráni? v?etky vady po?as výstavby a záru?nej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 (pätnástich) kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

 

?lánok ?. 11

PENÁLE  A  ZMLUVNÉ  POKUTY

 

11.1.       Ak zhotovite? odovzdá dielo uvedené v ?lánku 3.1.1. tejto zmluvy po termíne uvedenom v ?lánku 4.1.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo vý?ke 0,7 % z ceny pod?a ?lánku ?.5 tejto zmluvy za ka?dý za?atý tý?de? ome?kania.

11.2.       Ak zhotovite? neodstráni vady v termíne pod?a ?lánku ?. 10.4. tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo vý?ke, ktorá predstavuje dvojnásobok ceny prác pod?a cenovej ponuky za ka?dý de? ome?kania.

 

?lánok ?. 12

PREVOD  A  POSTÚPENIE  ZMLUVY

 

12.1.       Prevod a postúpenie zmluvy, alebo jej ?asti je mo?ný len s písomným súhlasom objednávate?a.

12.2.       Na po?iadanie je zhotovite? povinný zoznámi? objednávate?a s poddodávate?mi.

12.3.       Zoznam poddodávate?ov, ak sa zmenil oproti zoznamu v ponuke je zhotovite? povinný predlo?i? objednávate?ovi do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy.

12.4.       ?innos? poddodávate?ov sa posudzuje ako ?innos? zhotovite?a.

 

?lánok ?. 13

VYSVETLENIE  POJMOV

 

13.1

                Výkresy:

                znamená a zah??a v?etky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávate?om.

                De?, tý?de?, mesiac:

                znamená kalendárny de?, tý?de?, mesiac pod?a platného kalendára v Slovenskej republike. Tý?de? za?ína podndelkom a kon?í nede?ou.

Pracovný de?:

                znamená kalendárny de? pod?a kalendára v Slovenskej republike okrem dní pracovného pokoja.

                Dni pracovného pokoja:

                znamená soboty, nedele a ?tátom uznané sviatky.

                Jazyk:

                oficiálnym jazykom pre ú?ely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

                Stavenisko:

                je miesto ur?ené k realizácií stavby alebo udr?iavacím prácam a zahr?uje stavebný pozemok.

                Pracovisko:

                je ?as? staveniska ur?ená objednávate?om pre ?innos? zhotovite?a a zahr?uje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy ur?ené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávate?a zhotovite? nesmie pou?i? iné ?asti staveniska.

                Výrobné výkresy:

                sú diel?ie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotovite? vyhotovuje sám, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú sú?as?ou výrobnej dodávate?skej dokumentácie.

 

?lánok ?. 14

PRACOVNÍCI  ZHOTOVITE?A  A  KOMUNIKÁCIA

 

14.1.       Zodpovední pracovníci zhotovite?a:

                     Meno                                     Funkcia                 .

                ________________                ________________

                ________________                ________________

                ________________                ________________

                ________________                ________________

 

 

 

 

 

14.2.       Písomná kore?pondencia medzi zhotovite?om a objednávate?om bude v jazyku slovenskom.

 

?lánok ?. 15

ZODPOVEDNOS?  ZA  ?KODY

 

15.1.       Zhotovite? zodpovedá za ?kody, spôsobené objednávate?ovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za ?kody, spôsobené tretej osobe.

15.2.       Objednávate? nezná?a ?iadne náklady za ?kody vzniknuté po?as výstavby a? do úplného prevzatia objektov.

 

?lánok ?. 16

ARBITRÁ?

 

16.1.       Zmluvné strany sa dohodli, ?e prípadné spory budú rie?i? dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany po?iadajú o vyrie?enie sporu príslu?ný súd SR,

 

?lánok ?. 17

VY??IA  MOC

 

17.1.       Pre ú?ely tejto zmluvy sa za vy??iu moc pova?ujú vojna a mobilizácia. Proti ?kodám s titulu ?ivelnej pohromy je zhotovite? povinný dielo poisti? a? do odovzdania objednávate?ovi.

17.2.       ?trajk pracovníkov zhotovite?a ako aj jeho poddodávate?ov sa nepova?uje za vy??iu moc pre ú?ely tejto zmluvy.

 

?lánok ?. 18

ZMENY  A  DODATKY

 

18.1.       Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mo?né urobi? len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.

 

?lánok ?. 19

OSTATNÉ  USTANOVENIA

 

19.1.       Zmluvné strany sa zaväzujú, ?e budú bez prie?ahov informova? o v?etkých skuto?nostiach, ktoré by mohli ovplyvni? plnenie tejto zmluvy, alebo kvalitu prác a budú pristupova? k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli ?iadne ?kody, alebo aby sa nezní?ila hodnota diela.

19.2.       Zmluvné strany sa dohodli, ?e obchodné, technické a finan?né informácie, ktoré im boli zverené nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.

19.3.       Zhotovite? vyhlasuje, ?e má oprávnenie vykonáva? ?innos? v rozsahu ?lánku ?.3 tejto zmluvy.

19.4.       Zhotovite? sa zaväzuje postupova? pri realizácií s odbornou starostlivos?ou a profesionalitou k spokojnosti objednávate?a.

19.5.       Zhotovite? sa zaväzuje postupova? pri realizáciu v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.

 

?lánok ?. 20

ZÁVERE?NÉ  USTANOVENIA

 

20.1.       Zhotovite? sa zaväzuje, ?e nebude prená?a? na objednávate?a svoje záväzky vo?i ?tátnym orgánom, samospráve, da?ovým úradom, sociálnej a zdravotnej pois?ovni, úradu práce a ostatným právnickym a fyzickým osobám.

20.2.       Ostatné podmienky a vz?ahy medzi zmluvnými stranami ne?pecifikované v tejto zmluve sa budú rie?i? v súlade s Obchodným zákonníkom, zákon ?. 513/91 Zb. a jeho novelami.

20.3.       Neoddelite?nou sú?as?ou tejto zmluvy sú následovné prílohy:

                            cenová ponuka

                            harmonogram postupu výstavby

                            stavebné povolenie

                            protokol odovzdaní a prevzatí s projektovej dokumentácie

                            protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska a vytý?ení hlavných osí hraníc staveniska

                            stavebný denník

                            protokoly o skú?kach a atesty

                            protokol o odovzdaní a prevzatí diela

                            splnomocnenie _________________

                            výpis z obchodného registra zhotovite?a

                            výpis z obchodného registra objednávate?a

                            zoznam poddodávate?ov

20.4.       V súlade s ustanovením § 344 a násl. Obchodného zákonníka má objednávate? právo odstúpi? od zmluvy z dôvodov podstatného poru?enia zmluvy.

20.4.1.   Podstatným poru?ením zmluvy v súlade s § 345, ods. 1, Obchodného zákonníka pre ú?ely tejto zmluvy sa rozumie:

                            nedodr?anie zmluvného termínu výstavby

                            poru?enie technologickej disciplíny, vrátane nedodr?ania projektu

                            strata oprávnenia vykonáva? predmetnú ?innos?

20.5.       Právo odstúpi? od zmluvy vzniká d?om doru?enia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

20.5.1.   Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotovite?a ma objednávate? právo na náhradu ?kody spôsobenej mu s titulu poru?enia záväzku.

20.6.       Zmluva nadobúda platnos? d?om podpisu oboma zmluvnými stranami a ú?innos? po jej podpísaní generálnym riadite?om LSR ?.p.

20.7.       Táto zmluva je vyhotovená v ?tyroch vyhotoveniach. Objednávate? aj zhotovite? obdr?ia po dvoch vyhotoveniach.

 

 

V ___________________     d?a __________                        V ___________________     d?a __________

 

 

               Objednávate?:                                                                           Zhotovite?:                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené