PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Prešov


OZ Prešov

 

L e s y SR š.p., OZ P r e š o v, Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov
V Y H L A S U J E verejnú súťaž podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na zhotovenie stavebných prác
Predmet zákazky:
Lesná cesta Chotárna, rekonštrukcia – objekt SO01 –Cesta a spevnené plochy
k.ú. Lukov, okres Bardejov
Súťažné podklady si uchádzači môžu vyzdvihnúť na uvedenej adrese, alebo kontaktovať Ing. Petra Fedora referenta TPV na mob. č. +421907 916 612; peter.fedor@lesy.sk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 02.11.2011 o 12:00 hod.
Súťažné podklady, výkaz výmer a projektová dokumentácia sú uverejnené na internetovej stránke Lesov SR, š.p. www.lesy.sk

 

prílohy:

prehladova situacia .pdf

súťažné podklady .doc

sprievodna sprava .pdf

suhrnna technicka sprava .pdf

technická správa .pdf

vzorove priecne rezy .pdf

výkaz výmer .pdf

vzor zmluvy .docx

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené