PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Prešov vyhlasuje verejné obstarávanie


OZ Prešov vyhlasuje verejné obstarávanie

 

L e s y SR š.p., OZ P r e š o v, Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov
V Y H L A S U J E verejnú súťaž podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zákazku s nízkou hodnotou formou súťaže
na zhotovenie stavebných prác
Predmet zákazky:
Oprava strechy a výmena strešnej krytiny – Hájenka Podhradík
k.ú. Podhradík, okres Prešov
Súťažné podklady, výkaz výmer, vzor zmluvy o dielo a ostatné náležitosti k súťaži, si uchádzači môžu vyzdvihnúť na uvedenej adrese, alebo kontaktovať:
Ing. Peter Fedor referent TPV; mob. č. +421907 916 612; peter.fedor@lesy.sk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 28.10.2011 do 12:00 hod.
Súťažné podklady sú uverejnené na internetovej stránke Lesov SR, š.p. www.lesy.sk

 

projekt
pôdorys
pôdorys navrhovaný stav
klampiarske prvky
súťažné podmienky
krycí list rozpočtu bez cien
vzor zmluvy

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené