PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Trenčín - OVS na nájom SDV Bánovce nad Bebravou - elektronická aukcia


OZ Trenčín - OVS na nájom SDV Bánovce nad Bebravou - elektronická aukcia

LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica
OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

vyhlasujú Obchodnú verejnú súťaž na nájom priestorov a technológie určených na drevársku výrobu (SDV Bánovce nad Bebravou) - elektronická aukcia


Katastrálne územie: Bánovce nad Bebravou
LV 400 v prospech SR v správe Lesy Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, IČO 36038351, v podiele 1/1, v časti „C“ – bez zápisu

Pozemky:
Parcela KN-C č. 2461       zastavané plochy a nádvoria              výmera 1283 m2
Parcela KN-C č. 2455/1    zastavané plochy a nádvoria              časť o výmere 2000 m2

Stavby:
Výr. hala o.č. 195 súpisné č. 918 na parcele KN-C č.2461
(podľa účtovnej evidencie OZ: Otvorený sklad strojov a Ocel. prístrešok pre stroje)

Hnuteľný majetok:

Pásová píla KPP-900

    

Píla pásová FPP 900

Ručné pechovacie zariadenie

               

Píla kotúčová roz. PKSN

Ručné egalizačné zariadenie

   

Cyklon odlučovač

Brúska na pílové pásy

   

Píla skracovacia stolová

Tech. pílnice/vzduchotech

   

Pásová píla SERRA

Valčekový dopravník Linka

     

Dlhodobý drobný hmotný majetok (DDHM):

Stoly pracovné ponky

      4ks

 

Regál kovový

   1ks

Šatník kovový

      3ks

            

Odsávacie zariadenie

   1ks

Vozík paletový

      1ks

     

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY SR, š.p., Banská Bystrica, OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52

Kontaktná osoba: 
Ing. Ľuboslav Bacák
Mobil: +421 918 333 948
Tel. : 032 / 7484504
e-mail: luboslav.bacak@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 10. 02. 2012 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

Ing. Róbert Kiš
v.r. riaditeľ OZ

Verzia pre tlač

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené