PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > 23.5.2012 OZ Prievidza predaj dreva na pni - ponukové konanie


23.5.2012 OZ Prievidza predaj dreva na pni - ponukové konanie

LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prievidza vyzývajú záujemcov

o predloženie ponuky k predaju dreva na pni.

Termín obhliadky porastov určených pre predaj dreva na pni je do 30.5.2012.

Kontaktné miesto - Lesná správa Nitrianske Pravno. 

zoznam porastov

 

Termín predloženia ponúk je do 1.6.2012.

Kontaktné miesto Administratívna budova Odštepného závodu Prievidza na adrese Švéniho 7, 971 53 Prievidza.

Ponuky je potrebné predkladať na priloženom tlačive. V prípade záujmu kupujúceho o viacej porastov je potrebné na každý porast predložiť samostatný ponukový list

ponukový list /pdf/

ponukový list /doc/

 

Bližšie informácie poskytne

Ing. Jozef Bobok, vedúci ekonom.-obchodného úseku, ref.obchodu  tf. 0918 444 040

Ing. Miloš Vaňo, vedúci LS Nitrianske Pravno tf. 0918333684 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené