PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CERTIFIKÁCIA LESOV
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
WWW OZ
KONTAKTY
NÁSTENKA

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
  Lesy > Projekty EU > Poľovnícky a lesnícky klaster


Poľovnícky a lesnícky klaster

 

 

Hunting and forestry cluster to promote sustainable cross-border development
Erdészeti és Vadászati klaszter a határon átnyúló fenntartható fejlődés elősegítésére
Poľovnícky a lesnícky klaster ako nástroj udržateľného cezhraničného rozvoja

 

Skrátený názov projektu: Hunting and forestry cluster / Vadászati és Erdészeti Klaszter / Poľovnícky a lesnícky klaster

Kód projektu
: HUSK/1001/1.1.2/0022
Implementácia projektu bola schválená na zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika dňa 8. júna 2011.

Partneri projektu:

Vedúci partner projektu: Ipoly Erdő Zrt. (Ipeľské lesy a. s.)
Cezhraničný partner: Regionálna rozvojová agentúra Stredného Poiplia
Maďarský partner projektu: Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná a priemyselná komora Novohradskej župy),
Slovenskí partneri: Národné lesnícke centrum Zvolen, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica

Rozpočet projektu:

Celkový schválený rozpočet projektu: 367 074 EUR, z toho:

  • podpora zo zdrojov ERDF: 300 100 EUR
  • štátne spolufinancovanie: 48 620 EUR
  • spoluúčasť partnerov vo výške 5 %: 18 354 EUR

Trvanie projektu:
Implementácia jednotlivých projektových aktivít začala 01.02.2012 a dĺžka trvania projektu je naplánovaná na 24 mesiacov.

Ciele projektu:


Hlavný cieľ programu:
zvýšenie ekonomickej konkurencie, hospodárskej spolupráce a ochrana prírodných hodnôt v prihraničných maďarských (Novohradskej a Peštianska župa) a slovenských (Banskobystrická a Nitrianska VÚC) oblastí.

Špecifickým cieľom projektu
je zlepšenie podnikateľského prostredia pre subjekty vykonávajúce činnosti v lesníctve, poľovníctve, a turistike, pomocou vytvorenia cezhraničného klastra.

Cieľová skupina:

Priamou cieľovou skupinou projektu sú členovia klastra, ktorý bude vytvorený (dohromady asi 300 členov klastra na oboch stranách hranice): súkromní a štátni majitelia a obhospodarovatelia lesa, poľovnícke združenia, spracovatelia a obchodníci s divinou a nedrevných produktov z lesa, majitelia objektov slúžiacich na poľovnícku turistiku, majitelia penziónov poskytujúce všeobecné turistické služby, ktoré možno rozvíjať z aspektu ekoturizmu, ako aj školy v prírode.

Očakávané výsledky:


Výhody poskytované pripájajúcim sa členom klastra:
Členovia klastra budú mať prístup k databáze klastra, môžu sa oboznámiť s potenciálnymi partnermi, s ich činnosťou, ako aj voľnými kapacitami. Toto umožní aktívnu hospodársku spoluprácu medzi členmi a lepšie využívanie ich zdrojov. V rámci projektu budú vypracované pre členov klastra marketingové štúdie (3 v maďarskom jazyku, a 3 v slovenskom jazyku) zamerané na:

  • získavanie a využívanie biomasy, ako obnoviteľného zdroja energie,
  • poľovníctvo,
  • ekoturistika, s dôrazom na využívanie lesnej pedagogiky.Ďalšie informácie nájdete na stránke vedúceho partnera: www.ipolyerdo.hu/husk/

 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„OBSAH TOHTO OZNÁMENIA NEREPREZENTUJE OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE“.
www.hungary-slovakia-cbc.eu

Informačný hárok o projekte
Tlačová správa
Zakladacia listina
Etický kódex
OPP
Žiadosť o členstvo PLK_SK

Marketingové štúdie:

Dotazníky:

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Videokanál LESOV SR
Deň stromu 2018
Elektronické aukcie dreva
Elektronické aukcie dreva na III. kvartál sa uskutočnia dňa 27.8.2018.
Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci v oblasti LH medzi LESMI SR a Zpžlh SR
Tlačová správa
Rokovania priniesli zmeny v plánovanom obstarávaní ťažbových činností
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Tlačová správa
Chránený prírodný areál opäť ručne pokosia desiatky lesníkov
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené