PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CERTIFIKÁCIA LESOV
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
WWW OZ
KONTAKTY
NÁSTENKA

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
  Lesy > Projekty EU > Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny


Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny
 

 

 

Názov projektu: Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny
Akronym: HU-SK FOR WILDLIFE
Identifikačné číslo projektu: HUSK/1101/2.2.1/0352
Názov vedúceho partnera: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Názov cezhraničného partnera: Ipoly Erdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Začiatok realizácie projektu: 01. 10. 2012 Ukončenie projektu: 30. 09. 2014
Výška podpory z ERDF: 614 313,77 €
Webová stránka projektu: www.huskforwildlife.eu

Zdôvodnenie projektu
Územia CHKO Poľana a Národného parku Dunaj - Ipeľ (DINP – Duna Ipoly Nemzeti Park) sú nadmieru ovplyvnené ľudskou činnosťou a jej následnými dlhotrvajúcimi dopadmi. Vysoká koncentrácia zveri, absencia výskytu prirodzených plodonosných drevín, úpadok starostlivosti o horské lúky a ich následné ubúdanie spôsobujú, že zver hlavne v zime trpí nedostatkom prirodzenej potravy. V období súčasných klimatických zmien začína počas leta zver hynúť aj v dôsledku nedostatku pitnej vody. Koncentrovanie zveri v zime na určité lokality spôsobuje bez intenzívneho prikrmovania tiež značné škody na prirodzenej vegetácii. Aby sa tomu predišlo, je vhodné realizovať aktivity projektu zamerané na preventívnu ochranu zveri pred nepriaznivými vplyvmi s cieľom vytvárať vhodný priestor pre zdravý vývoj populácií zveri a zároveň podporiť ochranu jedinečných prírodných daností predmetných chránených území.

Hlavný cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je spoločná ochrana prírodných hodnôt, prostredníctvom cielenej starostlivosti o lesnú zver na princípe veľkoplošného manažmentu s ohľadom na požiadavky vyplývajúce z potrieb ochrany prírody v chránených územiach CHKO Poľana a DINP. Aktivity projektu sa zameriavajú na pozitívne ovplyvňovanie neživých činiteľov, ktoré vzájomným spolupôsobením prispievajú k vytvoreniu vhodného priestoru pre zdravý vývoj populácií lesnej zveri. Plánované projektové činnosti vyplývajú z odbornej starostlivosti o zver, zo snahy dosiahnuť jej optimálny počet, vekovú štruktúru a dobrý zdravotný stav z ohľadom na prírodné podmienky, v ktorých žije. Aktivity sú zamerané predovšetkým na ochranu lesnej zveri pred nepriaznivými vplyvmi, najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy a vody v čase sucha.

Rozpočet projektu
Celkový rozpočet projektu predstavuje 737 363,50 EUR, z čoho 614 313,77 EUR pozostáva zo zdrojov ERDF, 86 181,55 EUR zdroje zo štátneho rozpočtu a 36 868,18 EUR predstavuje vlastné spolufinancovanie projektových partnerov.

Miesto realizácie projektu
Aktivity slovenského partnera sa uskutočnia na území CHKO Poľana v Banskobystrickom samosprávnom kraji v okrese Banská Bystrica - katastrálne územie Hrochoť, v okrese Zvolen - katastrálne územie Očová a v okrese Detva - katastrálne územia Detva, Hriňová, Dúbravy, Detvianska Huta. Aktivity maďarského partnera sa budú realizovať v rámci Národného parku Duna - Ipoly (NP Duna Ipoly) v pohorí Börzsöny, ktoré je zároveň územím európskeho významu a vtáčím územím v sústave NATURA 2000. V rámci DINP budú aktivity v projekte v rámci Maďarskej republiky realizované v regiónoch Közép-Magyarország a Észak-Magyarország, v župách Pest a Nógrád, v mikroregiónoch Szob, Vác, Rétság a Balassagyarmat, v obciach Borsosberény, Diósjenő, Szokolya, Nagybörzsöny, Ipolytölgyes, Letkés, Márianosztra, Hont, Berbecebaráti, Drégelypalánk, Perőcsény, Vámosmikola, Kemence, Nagyoroszi.

Cieľové skupiny:
Projekt svojím obsahom osloví skupiny z odbornej i laickej verejnosti z oblastí poľovníctva, zoológie, ekológie i krajinnej tvorby, ktorým prinesie poznatky o spôsobe starostlivosti o zver v špecifikách Slovenskej republiky a Maďarska, ako i v rámci chránených území. Cieľovou skupinou projektu sú i návštevníci oboch chránených území, resp. obyvatelia mikroregiónov, v ktorých projekt po jeho realizácii skvalitní estetický ráz chránených území.

Aktivity v rámci projektu
• Úvodná konferencia
• Realizácia opatrení na obnovu a udržateľnosť prirodzených biotopov lesnej zveri
• Stretnutia k vyhodnoteniu postupu realizácie projektu
• Seminár pre slovenských a maďarských lesníkov o starostlivosti o zver v chránených územiach
• Prezentácia projektu na výstave FeHoVa 2014 v Budapešti
• Záverečná konferencia

Bližšie informácie nájdete v informačnom letáku k projektu a na webovej stránke projektu www.huskforwildlife.eu (dostupná neskôr).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„OBSAH TOHTO OZNÁMENIA NEREPREZENTUJE OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE“.
www.hungary-slovakia-cbc.eu

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Elektronické aukcie dreva
Elektronické aukcie dreva na III. kvartál sa uskutočnia dňa 27.8.2018.
Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci v oblasti LH medzi LESMI SR a Zpžlh SR
Tlačová správa
Rokovania priniesli zmeny v plánovanom obstarávaní ťažbových činností
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Tlačová správa
Chránený prírodný areál opäť ručne pokosia desiatky lesníkov
Videokanál LESOV SR
Starostlivosť o zalesnené plochy - vyžínanie
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené