PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo


Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

  • Stavba: obytná budova súp.č. 99 na pozemku KN-C parc.č. 74 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 74 a 75/6, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 861 m2, katastrálne územie Kosorín
  • Stavba: Nadstavba súp.č. 62 na pozemku KN-C parc.č. 133/1, Garáže a závodná jedáleň súp.č. 62 na pozemku KN-C parc.č. 133/6, Sklady súp.č. 806 na pozemku KN-C parc.č. 133/3, Garáže súp.č. 807 na pozemku KN-C parc.č. 133/4 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 133/1,133/3,133/4,133/5,133/6,133/8,133/9, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2340 m2, katastrálne územie Modrý KameňSúťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Mgr. Linda Murgašová
Fax: +42148 43 44 196
Mobil: +421 918 444 121
Tel. : +42148 43 44 121
e-mail: sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 2.11.2012 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 1.12.2012.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené