PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CERTIFIKÁCIA LESOV
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
WWW OZ
KONTAKTY
NÁSTENKA

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
  Lesy > Projekty EU > Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő


Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő

 

Názov projektu: Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő
Akronym: HU-SK PARK
Identifikačný kód projektu: HUSK/1101/2.2.1/0355
Názov vedúceho partnera: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Názov cezhraničného partnera: IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Začiatok realizácie projektu: 01. 11. 2012 Ukončenie projektu: 31. 10. 2014
Výška podpory z ERDF: 732 565,34 EUR
Webová stránka projektu: www.huskpark.eu (dostupná neskôr)

Zdôvodnenie projektu
Chránené historické parky v obci Palárikovo a Diósjenő patria medzi výnimočné prírodno-krajinárske parkové objekty na Slovensku i v Maďarsku, a zatiaľ sa nedočkali adekvátneho využitia svojho potenciálu. Spoločný projekt vychádza zo súčasného stavu parkov. Súčasný stav parku v Palárikove je výsledkom dlhodobo poddimenzovanej údržby a nedostatku financií na nevyhnutné zásahy udržujúce porasty na požadovanej úrovni a rozsahu. Došlo k zániku niektorých priehľadov a chodníkov. Časť parku nadobudla charakter lesa. V prípade historického parku Diósjenő starostlivo skomponovaná priestorová štruktúra územia sa za posledné polstoročie aj napriek dobrej snahe, ale bez zabudnutých záhradníckych koncepcií a fytotechnických zásahov do dnešného dňa zanikla a v súčasnej dobe je celé územie zarastené drevinami a park nadobudol charakter lesa, čistinky zmizli, niekdajšie výhľady zanikli.

Hlavný cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je spoločná ochrana prírodných hodnôt prostredníctvom cielenej obnovy historických parkov v Palárikove a Diósjenő. Hlavný cieľ projektu sa dosiahne realizáciou činností a aktivít zameraných na obnovu parkov, rešpektujúc historický priestor s kvalitami pôvodnej koncepcie a kompozície parkov, spolu so zakomponovaním nových atraktívnych prvkov, čím sa výrazne posilní ekologická hodnota predmetných parkov. Tieto činnosti sú zamerané na napĺňanie cieľa programu, presnejšie priority č. 2 Ochrany prírodných hodnôt. Okrem toho navrhované činnosti a aktivity zabezpečia plnenie špecifických cieľov ako zabezpečiť aktívny prístup k ochrane kultúrno-historických a prírodných hodnôt týchto parkov, posilniť pro-environmentálny postoj obyvateľov obcí a priľahlého okolia s dôrazom na ochranu prírody, zvýšiť funkciu parkov ako miesto pre každodennú rekreáciu a šport, ponúknuť parky ako demonštračné objekty v procese vzdelávania budúcich odborníkov, posilniť povedomie obyvateľov o vlastnej histórii, vymeniť si skúseností v oblasti obnovy a starostlivosti o historické parky a tým podporiť rozvoj hospodárskeho potenciálu hraničných regiónov vytvorením dobrých východiskových podmienok pre rozvoj cezhraničného turistického ruchu.

Rozpočet projektu
Celkový rozpočet projektu predstavuje 879 003,91 EUR, z čoho 732 565,34 EUR pozostáva zo zdrojov ERDF, 102 488,37 EUR zdroje zo štátneho rozpočtu a 43 950,20 EUR predstavuje vlastné spolufinancovanie projektových partnerov.

Miesto realizácie projektu
Na Slovensku je to park kaštieľa v Palárikove. Obec Palárikovo sa nachádza na Podunajskej nížine v juhozápadnej časti Slovenska, v kraji Nitra, v okrese Nové Zámky. Rozloha chráneného parku, a kaštieľa tak z kultúrneho hľadiska, ako aj ochrany životného prostredia je 52 ha na juhovýchodnej časti obce. V Maďarsku je to park kaštieľa v obci Diósjenő. Obec Diósjenő sa nachádza v Maďarsku, v Novohradskej župe, v mikroregióne Rétság. Park sa nachádza na východnom úpätí pohoria Börzsöny, v juhovýchodnom smere od obce. Plocha parku dotknutého v projekte je súčasťou siete NATURA 2000, stojí pod lokálnou ochranou. Rozloha parku, na ktorom sa plánuje rekonštrukcia presahuje plochu 10 ha.

Cieľové skupiny:
S ohľadom na charakter projektu je možné zadefinovať dve hlavné cieľové skupiny. Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia dotknutých obcí a ich okolia, na ktorých bude mať projekt priamy dosah, keďže parky sa nachádzajú či už priamo v obci, alebo na jej okraji. Tým plnia parky v obmedzenej miere s ohľadom na súčasný stav aj funkciu zón oddychu tejto cieľovej skupiny. Ďalšou priamou cieľovou skupinou sú samotní správcovia parkov, ktorí sú v prípade tohto projektu aj projektoví partneri. Počas realizácie projektu sa počíta aj s aktívnym zapojením detí z okolia do projektu samotného a ich činnosť bude pokračovať aj po ukončení projektu čo prispeje k posilneniu ich pro-environmentálneho postoja. Druhou, nemenej dôležitou cieľovou skupinou je odborná verejnosť. Významnú a cieľovú skupinu predstavujú odborníci na problematiku obnovy historických parkov, ktorým aktivity naplánované v rámci projektu umožnia nielen teoretickú výmenu skúseností ale aj priamu konfrontáciu teórie s praxou prostredníctvom realizovaného projektu.

Aktivity v rámci projektu
· Otváracia konferencia  - Pozvánka / Meghívó
· Verejné obstarávanie
· Obnova chránených historických parkov
· Stretnutia k vyhodnoteniu postupu realizácie projektu
· Konferencia: Historické parky a ich obnova na území Maďarska a Slovenska
· Aktivita „Deti a park“
· Záverečná konferencia

Bližšie informácie nájdete v informačnom letáku k projektu a na webovej stránke projektu www.huskpark.eu (dostupná neskôr).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„OBSAH TOHTO OZNÁMENIA NEREPREZENTUJE OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE“.
www.hungary-slovakia-cbc.eu
Stránka vytlačená z www.lesy.sk

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Elektronické aukcie dreva
Elektronické aukcie dreva na III. kvartál sa uskutočnia dňa 27.8.2018.
Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci v oblasti LH medzi LESMI SR a Zpžlh SR
Tlačová správa
Rokovania priniesli zmeny v plánovanom obstarávaní ťažbových činností
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Tlačová správa
Chránený prírodný areál opäť ručne pokosia desiatky lesníkov
Videokanál LESOV SR
Starostlivosť o zalesnené plochy - vyžínanie
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené