ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
CHRÁNENÉ ÚZEMIA
SUMÁRNY PREHĽAD
LESNÉ NÁUČNÉ CHODNÍKY
Náučný chodník Tajch

Náučný chodník Sigord

LNCH ČIERNA MLÁKA

LIK

Aktuálne

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prešov > Aktuálne


Aktuálne

POZVÁNKA

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie zariadení vybudovaných v rámci mikroprojektu:
„Spoločne za poznávaním voľne žijúcich zvierat“
č. projektu: PL-SK/PO/IPP/III/020

Otvorenie spojené s poznávacou výstavou a súťažami pre deti

ktoré sa uskutoční dňa 17. júna 2014 o 10.00 hod. na Lesnej správe Malcov

pozvánka .pdf

Fotky z otvorenia

 

 

 

 

http://www.lenartov.sk/spolocne-za-poznavanim-zvierat/

http://zsmalcov.edupage.org/news/#103

 

pozvánka na záverečný  semínár .pdf

     

 

 

Celoživotné vzdelávanie lesníkov - návšteva ukrajinských lesníkov na Odštepnom závode prešov

     

Strelecký pretek o pohár riaditeľa Odštepného závodu Prešov

Dňa 19.6.2013 sa konal na strelnici Cemjata pri Prešove strelecký pretek o pohár riaditeľa Odsštepného závodu Prešov. Zúčastnilo sa 32 strelcov.

Otvorenie pretekov riaditeľom Odšepného závodu  Prešov 

Bežiaci diviak
Skeet
Zapisovanie výsledkov
Víťazi družstvá
Víťazi jednotlovcov
Ukočenie preteku

 

 

V. ročník stretnutia vedenia OZ Prešov s bývalými zamestnancami - dôchodcami.
 

 

Hovorí sa, že sľuby sa majú plniť.
Možno aj preto, že u nás prevláda to ľudské, kamarátske, ale aj zodpovedné slovo, vedenie
OZ Prešov zastúpené Ing. Dušanom Timkom, riaditeľom OZ svoj sľub splnilo, keď už po
5-ty krát zorganizovalo milú slávnosť - stretnutie bývalých zamestnancov - dôchodcov, ktorá sa konala dňa 28.5.2013 v reštaurácii MLADOSŤ v Prešove. Je to symbol vďaky za všetko
to čo počas svojej pracovnej činnosti vykonali, nielen pre dobro nás všetkých, ale aj pre les.

Bývalí zamestnanci sa zišli v Reštaurácii „Mladosť „ v Prešove v úctyhodnom počte. Program tohto stretnutia sa začal o 10,30 hod. milým zvítaním všetkých navzájom, objatím a stiskom ruky.
Po zvítaní a podpise v Prezenčnej listine sa prihovorila p. Šoltýsová, ktorá privítala prítomných kolegov a predstavila vedenie OZ Prešov. Zároveň požiadala riaditeľa OZ Prešov Ing. Dušana Timka o slovo. Riaditeľ všetkých srdečne pozdravil, zaželal im príjemné strávené popoludnie, zdravie a šťastie v ďalších rokoch. V krátkej prezentácii predstavil OZ a hovoril aj o zmenách, ktorými za jeho pôsobnosti prešiel OZ Prešov. Zodpovedal aj na vznesené otázky.
Potom sme sa presunuli vonku pred budovu, kde sme spravili spoločné foto.
Nasledoval slávnostný prípitok, obed, počas ktorého prebiehala voľná projekcia filmov z oblasti predošlých stretnutí bývalých zamestnancov – dôchodcov.

Nechýbalo ani občerstvenie po ktorom nasledovalo temperamentné vystúpenie folklórnej skupiny „ Lešnikovo dzivčata“ pod vedením p. Viktora Ňachaja , VLO LS Kokošovce. S ďalším VLO , taktiež z LS Kokošovce Ing. Martinom Blihárom zahrali a zaspievali ľudové piesne.
Nakoniec korunovali toto vystúpenie Lesníckou hymnou „ Ako ta švárna dievčina..“, ku ktorej sa pridali všetci prítomní. Zvyšok popoludnia bol venovaný voľnej diskusii, spoločnému spevu a spomienkam na mladé spoločne prežité roky.

Na tvárach a v očiach všetkých prítomných bolo vidieť radosť z toho stretnutia a nás organizátorov tešili slová: ďakujeme, nezabudnite a poriadajte takéto stretnutia aj častejšie. Mali sme z toho príjemný pocit, že sme im týmto stretnutím urobili radosť. Mohli sa stretnúť, mali čas porozprávať sa, vybočiť z denného kolotoča povinnosti. My sme im priblížili náš dnešný život , ktorý je plný zmien.

Ak nám dovolia finančné možnosti organizácie ,vďačnosť a úctu nebudeme prejavovať len slovami, ale budeme sa usilovať dokazovať to aj skutkom, t. j. usporadúvaním takýchto akcií každoročne.

 

 

 

Vzdelávanie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa

NLC Zvolen v spolupráci s partnerskými organizáciami na Ukrajine realizuje v rokoch 2012-2014 projekt cezhraničnej spolupráce pod názvom „Celoživotným vzdelávaním lesníkov k lepšiemu obhospodarovaniu lesov“, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť vhodné podmienky pre vzdelávanie lesníckych odborníkov z pohraničných oblastí Ukrajiny a Slovenska prostredníctvom praktických školení a exkurzii na demonštračných objektoch vytvorených v oboch krajinách a umožniť vzájomnú výmenu informácii a skúsenosti. V rámci tohto projektu sa v priebehu roka 2013 uskutoční celý rad vzdelávaní tak na Slovensku, ako aj Ukrajine so zameraním na prírode blízke ekologické obhospodarovanie lesa. K tomuto sú na Slovensku vytvorené 2 demonštračné objekty. Jedným z nich je objekt na našom OZ na LS Hanušovce s názvom Kráľovčík. Na vybudovanej exkurznej trase sa uskutočnilo vzdelávanie v dňoch 14. – 15.máj a 21. – 22.máj, aj za účasti pracovníkov LESOV SR, OZ Prešov, Sobrance, Rožňava, Košice, Vranov a neštátnych subjektov. Za OZ Prešov sa tohto vzdelávania zúčastnilo 9 pracovníkov.

Tréning ukrajinských lektorov prírode blízkeho pestovania lesa  .pdf

 

Prezentácia Lesného Zakladu Doswiadczalneho v Krynici

Dňa  3.6.2013 sa zúčastnili vybraný pracovníci Odštepného závodu Prešov prezentácie v Poľských lesoch - Lesnyeho Zakladu Doswiadczalneho v Krynici.  Prezentované bolo sladba lesov, zloženie lesov, organizačné členenie, charakter lesov, formy ochrany prírody, lesoturistika a lesné škôlky.

 

Jaworzyna Krynicka - 1114 m.n.m. panoráma do oblastí spravovaných LZD

 

 

Návšteva Lesnej izby na lesnictve Kopciowa

   

Lesnictwo Kopciova - výchova a obnova jedľových porastov

   

Poľovníctvo v LZD - návšteva poľovníckej strelnice na Bradowcu

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené