ÚVOD

KONTAKTY

DRAŽBY DREVA

PONUKA
CENNÍKY
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Žilina > súťaže > Sútažné podmienky - Spevnenie ES Konská


Sútažné podmienky - Spevnenie ES Konská

SÚTAŽNÉ PODMIENKY

 na dodávku stavebných prác na akciu "Spevnenie Expedicného skladu Konská", v obci Konská, okres Žilina

1. Obstarávatel: Lesy SR, š.p., Banská Bystrica

                                  Odštepný závod Žilina

                                  Nám. M.R. Štefánika c.1

                                  011 45 Žilina

2. Predmet obstarávania: Spevnenie Expedicného drevoskladu, oplotenie a vybudovanie zábran proti zgúlaniu dreva.

3. Miesto realizácie stavby:  Obec Konská, okres Žilina

4. Vymedzenie predmetu sútaže:

            Predmetom sútaže je spevnenie manipulacnej plochy drevoskladu cestnými panelmi, vybudovanie zábran proti zgúlaniu dreva  a oplotenie drevoskladu  v súlade s projektovou dokumentáciou, platnými technickými normami, pri dodržaní podmienok stavebného povolenia.

5. Termín realizácie:  predpokladané zacatie stavby november 2003

                                              ukoncenie stavby do 30.06.2004

6. Podmienky uchádzaca v obchodnej verejnej sútaži :

Odborná spôsobilost na vykonanie prác, ktoré sú predmetom sútaže musí byt doložená originálom, alebo fotokópiou výpisu z obchodného registra, alebo  živnostenského listu, nie staršie ako 3 /tri/ mesiace.              

Potvrdenie príslušného súdu, že uchádzac nie je v konkurze, alebo v likvidácii, nebolo voci nemu zacaté konkurzné, alebo likvidacné konanie a nebol ani zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku nie staršie ako 3 mesiace.

Potvrdenie príslušného úradu, že uchádzac nemá evidované nedoplatky poistného do zdravotného poistenia a dôchodkového zabezpecenia, nemocenského poistenia a príspevku na poistenie v nezamestnanosti, nie staršie ako 3 mesiace.

Potvrdenie príslušného úradu, že nemá v SR evidované danové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie staršie ako 3 mesiace.

Cestné vyhlásenie uchádzaca, že sa nezúcastnil na príprave, alebo vyhotovení sútažných podkladov.

Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti je možné nahradit potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v Zozname podnikatelov.

7. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzaca :

  • Referencie - zoznam stavieb rovnakého, alebo podobného charakteru ako predmet sútaže, realizovaných za posledné 3 roky.
  • Údaje o strojnom, výrobnom a technickom vybavení.

8. Cenová ponuka a platobné podmienky :

            Cenová ponuka bude urcená na základe výkazu výmer, ktorý je súcastou podkladov pre spracovanie ponuky ako cena pevná na celú stavbu, v clenení na stavebné objekty. Cena sa uvedie v Sk bez DPH. Súcastou cenovej ponuky je podrobný rozpocet stavby.

            Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávatel na základe faktúr vyhotovených dodávatelom. Lehota splatnosti faktúr je minimálne 21 dní.

V roku 2003 je možné prestavat polovicu nákladov, zvyšnú polovicu v roku 2004.

            Zálohy objednávatel neposkytuje.

 9. Spôsob predkladania sútažných návrhov :

            Sútažné návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku v zalepenej obálke oznacenej heslom "Sútaž - neotvárat", s názvom "Spevnenie ES Konská" a s adresou uchádzaca,  na adresu vyhlasovatela poštou, alebo osobne v termíne do 12.novembra 2003, do 9.00 hod.  Sútažné návrhy predložené po urcenej lehote nebudú zahrnuté do sútaže a budú vrátené uchádzacovi neotvorené.

            Sútažné návrhy musia byt podpísané štatutárnym zástupcom navrhovatela.

            Preberanie sútažných podkladov úcastníkmi verejnej obchodnej sútaže  je možné uskutocnit od 3.novembra 2003 do 11.novembra 2003 , v case od  7.00 hod. do 10.00 hod.  na adrese obstarávatela, II. poschodie, c. dverí 219..

Kontaktná osoba vyhlasovatela je : Pavol Piala, c.t. 041/ 5172123, alebo 0903 805 796.

 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :

Hodnotené budú len sútažné návrhy, ktoré splnajú podmienky uvedené v bodoch 4-9. Sútažné návrhy budú hodnotené podla nasledovných kritérií:

a)      Cena dodávky

b)      Doba realizácie

c)      Referencie

d)      Zárucné podmienky    

            Vyhlasovatel oznámi výsledok verejnej obchodnej sútaže všetkým navrhovatelom v termíne do 25. novembra 2003.

11. Dalšie podmienky obchodnej verejnej sútaže :

a)      Vyhlasovatel si vyhradzuje právo neprijat ani jeden sútažný návrh, prípadne zmenit rozsah predmetu obstarávania.

b)      Návrh  Zmluvy o dielo /ZOD/ musí obsahovat dojednania uvedené vo vzorovej ZOD, ktorá je súcastou sútažných podmienok.

c)      V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovatel svoju ponuku odvolat, zmenit, alebo inak upravit.

d)      Uchádzac prevzatím sútažných podkladov prejavuje súhlas s podmienkami  úcasti v obchodnej verejnej sútaži.

e)      Vyhlasovatel neuhrádza uchádzacom žiadne náklady spojené s úcastou v tejto obchodnej verejnej sútaži.

g)    V roku 2003 je možné prestavat polovicu nákladov stavby, zvyšnú polovicu do 30.06.2004

 

            V Žiline, dna 30.10.2003                                    Ing. Róbert S I V C Á K,   riaditel

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené