PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Profil firmy


Základné informácie

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky bol zriadený rozhodnutím ministerstva pôdohospodárstva o splynutí štátnych lesných podnikov na Slovensku, t.j. Lesov Bratislava, š.p.; Lesov Trenčín, š.p., Severoslovenských lesov, š.p., Žilina; Stredoslovenských lesov, š.p., Banská Bystrica; Lesov Košice,š.p.; Lesov Prešov š.p. a Semenársko-šľachtiteľského podniku Liptovský Hrádok, ako aj zakladacou listinou ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Základné údaje o podniku:

Deň založenia 1.7.1999
Deň zápisu do obchodného registra Okresného súdu B.Bystrica: 29.10.1999

Názov:

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
ŠTÁTNY PODNIK

Sídlo: Banská Bystrica, Námestie SNP č.8
IČO: 36038351
Zakladacia listina

 

 

Štátny podnik LESY Slovenskej Republiky je štátnym podnikom, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. V zmysle Obchodného zákonníka je hospodárskou organizáciou s právom trvalej podnikateľskej činnosti, trvalou prevádzkovou výrobou a obchodom.

Podnik má oprávnenie na poskytovanie služieb, prác a ďalšej činnosti s cieľom získania trvalého zdroja finančných príjmov. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik je štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov, čím získal štatút podniku strategického významu, resp. prirodzeného monopolu v rámci Slovenskej republiky. Vo vrcholovom manažmente štátneho podniku LESY Slovenskej republiky sú generálny riaditeľ a štyria odborní riaditelia na úseku organizačnom, rozvojovo -  technickom, obchodnom a ekonomickom. Štátny podnik LESY Slovenskej republiky má usporiadanú organizačnú štruktúru formou trojstupňového riadenia, ktoré sa definuje organizačnými jednotkami v rámci štátneho podniku:

Prvý - základný stupeň riadenia tvoria lesné správy, iné správy, alebo strediská. Tieto sú základnými organizačnými jednotkami odštepných závodov. Zabezpečujú priamo a bezprostredne lesnú a inú výrobu, ako aj ďalšie činnosti v rámci jednotiek.

Druhý stupeň riadenia tvoria odštepné závody, vytvárané v rámci podniku. Tieto zabezpečujú lesnícku činnosť, resp. špecializované činnosti v rámci podniku. Odštepné závody sú samostatnými vnútropodnikovými organizačnými jednotkami s uzavretým výrobným a ekonomickým cyklom.

Tretí stupeň riadenia tvorí ústredie štátneho podniku - generálne riaditeľstvo. Toto predstavuje riadiace centrum podniku, ktoré priamo a nepriamo (metodicky) riadi odštepné závody.

Dozorná rada je volený kolektívny orgán štátneho podniku, ktorý svoju pôsobnosť a činnosť vykonáva v súlade so Zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom dozornej rady.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Tlačová správa
LESY SR rokujú s dodávateľmi ťažbových prác
Tlačová správa
Projekt významných lesníckych miest dostal prestížne ocenenie
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Videokanál LESOV SR, š.p.
Odhalenie pamätníka Ladislavovi Chudíkovi na Hájnom grúni
Tlačová správa
Výstava GUSTÁV LEHOCKÝ ... pre vedu a generácie...
Ponuka zmluvného odpredaja odstrelu v poľovných revíroch v užívaní LESOV SR
LESY SR zverejňujú ponuku zmluvného odpredaja odstrelu v poľovných revíroch v užívaní štátneho podniku
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

Obchodná stratégia LESOV SR, š. p.
 
Sprístupnenie informácií - cenník
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené