ÚVOD
ČO JE GIS...
O NÁS
PONUKA
CENNÍKY

KONTAKT

NÁŠ TIP

UKÁŽKY

NÁVRAT
 
  Lesy > Obchod a služby > GIS > Ponuka služieb a prác


Ponuka služieb a prác

A) VŠEOBECNE

1. Digitalizácia máp a iných referenčných podkladov

 • klávesnicový vstup geometrickej i databázovej časti
 • ručná digitalizácia – prevod analógového podkladu do vektorovej podoby
 • scanovanie – prevod analógového podkladu do rastrovej podoby

2. Analýzy priestorových údajov 

3. Vizualizácia údajov

Ponúkame niekoľko možností prezentácie a vizualizácie geografických údajov:

 1. analógové výstupy v forme máp
  • tlač na veľkoformátovom farebnom plotri HP Designjet 800ps
  • laminovanie do formátu A0 

     2.  digitálne výstupy v rôznych formátoch pre ďaľšie  spracovanie

  • rastrové súbory  (TIF, JPEG, GIF....)
  • vektorové súbory (BLK, DXF, SHP, DGN, DWG,VGI,...)

     3. Poradenstvo v oblasti geografických dát

 

B) PRE LESY SR

VÝSTUPY STREDISKA GIS:

1.      Mapy pre grafickú čast evidencie lesných pozemkov (prekryty katastrálnych a porastových máp).

2.      Mapy pre odovzdávanie lesných pozemkov vlastníkom – reprivatizačné mapy.

3.      Orientačné mapy v mierke 1:50 000 s vyznačením kladu mapových listov, k.ú., LHC, príp. hranice lesa .

4.      Mapy plošného rozdelenia porastov podľa vlastníctva, doplnené plošnou roztaxáciou LHP v delených porastoch.

5.      Špeciálne mapy doplnené rôznymi materiálmi – grafy, tabuľky, vysvetlivky a pod.

6.      Mapy poľovných revírov.

Pri dojednávaní nových poľovných revírov a podpise nájomných zmlúv o poľovných revíroch treba identifikovať štátne vlastníctvo v rámci jednotlivých katastrálnych území a jeho plošné rozloženie. Na identifikáciu vlastníctva používame mapy Určeného Operátu napojenú na databázu ISKN alebo databázu vlastníkov z ROEP–u. Po identifikácii a prekryte s porastovou mapou vieme určiť výmeru jednotlivých lesných častí vo vlastníctve štátu alebo iných subjektov, prípadne navrhnúť varianty vzájomnej výmeny pozemkov pre dosiahnutie ucelenej časti.

C) DTP

Výroba reklamných letákov, Plagátov, Diplomov, Pasovacích listov v programoch:
CorelDraw, Photoshop, PageMaker, Macromedia Studio MX, Word, Excel

D) TVORBA WWW STRÁNOK

 1. Klasické  HTML stránky
 2. Programovanie dynamického portálu JSP, JAVA, PHP
 3. Grafický design dynamického portálu, FLASH

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené