ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prievidza > Súťaže > Prestavba cister.vozidla-sútažné podmienky


Prestavba cister.vozidla-sútažné podmienky

Sútažné podmienky

 

  

1.      Obstarávatel:  Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica

                                 Odštepný závod Prievidza, 971 53 Prievidza

                                 ICO: 360 38 381

                           DIC: 360 38 381/851

                           Bankové spojenie: VÚB Prieviza, úcet 1301-382/0200

                           Telefón: 046/5422607 až 8,  fax: 046/5422452

                           E-Mail: lesypd@lesy.sk

 

2.      Predmet sútaže:  Vykonanie prestavby cisternového vozidla Avia CAN 01 PD 549

                                     AX podla Europskej dohody o preprave nebezpecných vecí  

                                     (Dohoda ADR) vrátane legislatívneho schválenia a STK.

 

3.      Vymedzenie predmetu sútaže:

Predmetom sútaže je vykonanie prestavby cisternového vozidla podla bodu 2 – predmetu sútaže týchto podmienok v súlade s platnou legislatívou a ISO STN EN 9002:1994. Rozsah prác je stanovený podla nasledovnej špecifikácie:

a)      vozidlo CAN 01 po prestavbe s urcením na prepravu motorovej nafty triedy 3 bude splnat podmienky príslušných ustanovení prílohy B, dodatku B.2 a dodatku B.1a o medzinárodnej cestnej preprave nebezpecných vecí – Dohody ADR a vyhlášky MDPT SR c. 116/1997 Zb.y. o podmienkach prepravy vozidiel na pozemných komunikáciach.

b)     Pre splnenie bodu a) budú uskutocnené:

            -    dodávky materialu a montážne práce

-         povrchová úprava podvozku –farba cierna odtien RAL 9011, kabíny vodica – farba modrá odtien RAL 5010, nadstavby – farba oranžová odtien RAL 2003

-         meranie zvodových odporov statickej elektriny

-         tlaková a funkcná skúška cisterny

-         dodávka kufríka ADR

-         záverecný protokol prestavaného dopravného prostriedku

-         uskutocnenie STK

       

4.      Termín realizácie prestavby:  zaciatok  1.12.2003 – dátum pristavenia vozidla

                                                          koniec   31.12.2003 – prevzatie vozidla

 

5.      Podmienky úcasti uchádzacov v obchodnej verejnej sútaži

 

a)     Odborná spôsobilost na vykonanie prác, ktoré sú predmetom sútaže (výpis z obchodného registra respek. živnostenského listu).

b)     Potvrdenie príslušného súdu, že uchádzac nie je v konkurze alebo v likvidácii a nebolo voci nemu zacaté konkurzné alebo likvidacné konanie.

c)    Uchádzac nemá nedoplatky poistného do zdravotného nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpecenia a príspevku v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).    

d)     Cestné vyhlásenie (overené), že sa nezúcastnil na príprave sútažných podkladov.

Všetky požadované doklady s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti je možné nahradit potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikatelov.

            Doklady alebo ich overené kópie nemôžu byt staršie ako 3 mesiace.

 

 

6.      Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzaca

-          Referencie firmy (zoznam prestavieb podla ADR  realizovaných za posledné 2 roky  

       celkom a bez reklamacného priebehu, vrátane  fotodokumentácie.

-          Údaje o strojnom, výrobnom a technickom vybavení.

 

 

7.      Cenová ponuka a platobné podmienky

Cena bude urcená na základe bodu 2 a 3 sútažných podmienok a vyšpecifikovaní montážnych prác a dodávok materialu na základe skutkového technického stavu vozidla. Cena sa uvedie bez DPH.  Súcastou cenovej ponuky bude aj špecifikácia montážnych prác a dodávok materialu. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr bude 21 dní. Cenu za zhotovené dielo zaplatí objednávatel na základe faktúry vyhotovených zhotovitelom. Zálohy objednávatel neposkytuje. Prestavbu vozidla uskutocnit do konca mesiaca december.

    

 

8.      Spôsob predkladania sútažných návrhov

Sútažné návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku v zalepenej obálke oznacenej heslom: Sútaž – NEOTVÁRAT – Prestavba vozidla Avia Can podla dohody ADR s adresou uchádzaca.

Sútažné návrhy sa predkladajú v lehote 7 pracovných dní odo dna zverejnenia sútaže na adresu vyhlasovatela poštou alebo osobne. Sútažné návrhy predložené po urcenej lehote na predkladanie nebudú zahrnuté do sútaže, vyhlasovatel ich vráti uchádzacovi neotvorené. Sútažné návrhy musia byt podpísané štatutárnym zástupcom uchádzaca. Súcastou sútažného návrhu je aj návrh zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom navrhovatrela. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk  môže uchádzac svoju ponuku odvolat, zmenit alebo inak upravit. Do sútaže možno zahrnút len ten návrh, ktorý obsahom zodpovedá sútažným podmienkam, vrátane lehoty na jeho predloženie.

Uchádzacovi sa odporúca vykonat prehliadku vozidla aby si sám overil technický stav a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovat na prípravu, spracovanie sútažného návrhu. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na tarchu uchádzaca.

Uchádzaci, ktorí prejavia záujem o vykonanie prehliadky vozidla dostanú podrobnejšie informácie na tel. císle 0903 240 287 priamo u zamestnanca obstarávatela zodpovedného za sútaž: Ing. Chalmovianský Ladislav.

 

 

9.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk

       Hodnotené budú len sútažné návrhy, ktoré splnajú podmienky uvedené v bodoch 4 – 8.

       Sútažné návrhy budú hodnotené podla nasledovných kritérií:

       a)  Cena za zhotovenie predmetu  obstarania bez DPH    60 %

       b)  Dodržanie dodacej lehoty                                            20 %

       c)  Platobné podmienky (doba splatnosti 21 dní)              20 %

 

 

Po otvorení sútažných návrhov až do vyhodnotenia verejnej obchodnej sútaže vyhlasovatel môže požiadat navrhovatela o vysvetlenie jednotlivých bodov sútažného návrhu. Vyhlasovatel z dôvodu casovej tiesne v lehote 7 dní vrátane soboty  a nedele po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov vyhodnotí sútažné návrhy a v lehote do dalších 3 dní písomne oznámi úcastníkom výsledok sútaže.

Vyhlasovatel si vyhradzuje právo neprijat ani jeden sútažný návrh, ak všetky ponuky prekrocia dodaciu lehotu stanovenú v sútažných podmienkach. Vyhlasovatel môže zrušit vyhlásenú sútaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a zmeny nebolo možné predvídat.

 

 

V Prievidzi, dna 1.11.2003         

                                                                                                

 

                                                                                                                       Ing. Igor Števlík

                                                                                                                  riaditel OZ Prievidza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené