ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prievidza > Súťaže > Rekonštrukcia lesnej cesty Kulhán - sutažné podmienky


Rekonštrukcia lesnej cesty Kulhán - sutažné podmienky

Sútažné podmienky

  

1.      Obstarávatel:  Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica

                                 Odštepný závod, Švéniho 7, 971 53 Prievidza

                                 ICO: 360 38 381

                           DIC: 360 38 381/851

                           Bankové spojenie: VÚB - exp. Prievidza  c.ú. 1301-382/0200

                           Telefón: 046/5422607-08,  fax: 046/5422452

                           E-mail: simurkova.pd@lesy.sk

 

2.      Predmet sútaže: Lesná cesta Kulhán – rekonštrukcia  

                                            okres Bánovce nad Bebravou, k.ú. Zlatníky                                   

 

3.      Miesto realizácie stavby:  Zlatníky - Kulhán

 

4.      Vymedzenie predmetu sútaže:

 

Predmetom sútaže je rekonštrukcia odvoznej lesnej cesty Kulhán od križovatky miestnej komunikácie Zlatníky – Nemecky po vyústenie Švarcovho potoka do Chatinského v závi-slosti od rozsahu poškodenia.

Rekonštrukcia bude pozostávat z ciastocnej obnovy podkladov cesty, obnovy krytu vozovky, vylepšenia pozdlžneho a priecneho odvodnenia, odstránenia nánosov z krajníc, vycistenia rúrových priepustov a kalových jám .

     

5.      Termín realizácie stavby:  zaciatok 11/2003

                                                    koniec      6/2004

 

6.      Podmienky úcasti uchádzacov v obchodnej verejnej sútaži

 

a)      Odborná spôsobilost na vykonanie prác, ktoré sú predmetom sútaže (výpis z obchodného registra respek. živnostenského listu).

b)      Potvrdenie príslušného súdu, že uchádzac nie je v konkurze alebo v likvidácii a nebolo voci nemu zacaté konkurzné alebo likvidacné konanie.

c)      Uchádzac nemá nedoplatky poistného do zdravotného nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpecenia a príspevku v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).    

d)     Cestné vyhlásenie (overené), že sa nezúcastnil na príprave sútažných podkladov.

Všetky požadované doklady s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti je možné nahradit potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikatelov.

            Doklady alebo ich overené kópie nemôžu byt staršie ako 3 mesiace.

 

7.      Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzaca

-          Referencie firmy (zoznam stavieb realizovaných za posledné 3 roky vcetne   fotodokumentácie.

-          Údaje o strojnom, výrobnom a technickom vybavení.

 

8.      Cenová ponuka a platobné podmienky

Cena bude urcená na základe výkazu výmier, ktorý je súcastou podkladov pre spracovanie ponuky ako cena pevná na celú stavbu. Cena sa uvedie bez DPH.  Súcastou cenovej ponuky je podrobný rozpocet stavby. Stavba bude financovaná z prostriedkov Lesov SR š.p. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr predstavuje 21 dní. Cenu za zhotovené dielo zaplatí objednávatel na základe faktúr vyhotovených zhotovitelom. Zálohy objednávatel neposkytuje.

    

9.      Spôsob predkladania sútažných návrhov

Sútažné návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku v zalepenej obálke oznacenej heslom: Sútaž – NEOTVÁRAT – Lesná cesta Kulhán rekonštrukcia s adresou uchádzaca.

Sútažné návrhy sa predkladajú v termíne do 20.11.2003 na adresu vyhlasovatela poštou alebo osobne. Sútažné návrhy predložené po urcenej lehote na predkladanie nebudú zahrnuté do sútaže, vyhlasovatel ich vráti uchádzacovi neotvorené. Sútažné návrhy musia byt podpísané štatutárnym zástupcom uchádzaca. Súcastou sútažného návrhu je aj návrh zmluvy o dielo (Zo D) podpísaný štatutárnym zástupcom navrhovatela. Návrh Zo D musí obsahovat dojednania uvedené vo vzorovej Zo D, ktorá je prílohou sútažných podmie-nok. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk  môže uchádzac svoju ponuku odvolat, zmenit alebo inak upravit.

Uchádzacovi sa odporúca vykonat prehliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovat na prípravu, spracovanie sútažného návrhu. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na tarchu uchádzaca.

     Uchádzaci, ktorí prejavia záujem o vykonanie prehliadky staveniska dostanú podrobnejšie   

      informácie na tel. císle 0905 955388, 046/5422607 priamo u zamestnanca obstarávatela 

      zodpovedného za sútaž: Ing. Alexandra Šimurková.

 

10.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk

       Hodnotené budú len sútažné návrhy, ktoré splnajú podmienky uvedené v bodoch 4 – 9.

       Sútažné návrhy budú hodnotené podla nasledovných kritérií:

       a)  Cena za zhotovenie predmetu  obstarania bez DPH    80 %

       b)  Referencie                                                                       20 %

 

 Po otvorení sútažných návrhov až do vyhodnotenia verejnej obchodnej sútaže vyhlasovatel môže požiadat navrhovatela o vysvetlenie jednotlivých bodov sútažného návrhu. Vyhlasovatel z dôvodu casovej tiesne v lehote 7 dní vcetne soboty  a nedele po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov vyhodnotí sútažné návrhy a v co najkratšom case písomne oznámi úcastníkom výsledok sútaže.

Vyhlasovatel si vyhradzuje právo neprijat ani jeden sútažný návrh, prípadne zmenit rozsah predmetu obstarávania ak ponuková cena neprimerane presiahne projektovaný náklad stavby.  Vyhlasovatel môže zrušit vyhlásenú sútaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a zmeny nebolo možné predvídat.

 

 

V Prievidzi, dna 13.10.2003                                                               Ing. Igor Števlík 

                                                                                                     riaditel OZ Prievidza

 

 

 

 

Uvedené sútažné podmienky schvalujem:

 

V Banskej Bystrici dna                                                                   Ing. Karol Vinš                 

                                                                                                       generálny riaditel

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené