ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prievidza > Súťaže > Spevnenie plochy MES N.Pravno - zmluva o dielo


Spevnenie plochy MES N.Pravno - zmluva o dielo

Zmluva o dielo c4/240/85/2003

Uzatvorená podla § 536 a násl., zákona c. 513/91 Zb.

 

Clánok c. 1

ZMLUVNÉ  STRANY

 

1.1.                 Objednávatel:

                               Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

                                Námestie SNP c. 8

                                975 66 Banská Bystrica

                                zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

                                oddiel PŠ, vložka c. 155/S

 

                Zastúpený:      

                                Ing. Igorom Števlíkom

                                riaditelom Odštepného závodu Prievidza

 

                Project Manager :  Ing. Alexandra Šimurková

                ICO:                36038351

                DIC:                36038351/851

                Císlo úctu:    1301-382/0200 – VÚB Prievidza

 

1.2.                Zhotovitel:       

                                __________________________________

                                __________________________________

                                __________________________________

                                __________________________________

                                zapísaný  __________________________

                Zastúpený:                __________________________________

                Osoba oprávnená rokovat:               

                vo veciach

                zmluvných:                __________________________________

                technických:                __________________________________

                ICO:                ____________

                DIC:                ____________

                Císlo úctu:            _________________________

 

 

Clánok c. 2

VÝCHODISKOVÉ  PODKLADY

 

2.1.                Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela zo dna _______ a následnej korešpondencie, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za súcast tejto zmluvy.

2.2.          Základné údaje:

2.2.1.       Názov stavby: MES Nitrianske Pravno – spevnená plocha

2.2.2.       Miesto stavby: k.ú.Nitrianske Pravno, okres Prievidza

2.2.3.                Projektant: Lesy SR š.p. GR Banská Bystrica, Projekcná kancelária, 010 01 Žilina

2.2.4.       Termíny stavby:

                zacatie:          11.2003

                dokoncenie:  12.2003

                doba výstavby:  7 mesiacov

 

Clánok c. 3

PREDMET  PLNENIA

 

3.1.                Predmetom plnenia zmluvy je zhotovenie stavebnej casti uvedenej stavby podla predloženej ponuky a projektovej dokumentácie.

3.1.1.                Zhotovitel vykoná dielo podla projektovej dokumentácie, ktorú mu objednávatel odovzdá v dvoch vyhotoveniach. Protokol o prevzatí projektovej dokumentácie sa považuje za súcast tejto zmluvy.

3.2.               Stavebnou castou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov, strojov sa zariadení v stavebnej casti projektovej dokumentácie.

3.3.                Zhotovitel sa zaväzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost a k spokojnosti objednávatela.

3.4.          Zmeny projektu môže nahradit iba objednávatel.

 

 Clánok c. 4

CAS  PLNENIA

 

4.1.          Termíny plnenia jednotlivých castí predmetu zmluvy podla clánku c. 3 tejto zmluvy sú nasledovné:

4.1.1.       Pre definitívne ukoncenie stavby platí termín 31.12.2003

4.2.          Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávatel sa môže pripocítat k casu plnenia podla clánku c. 4 tejto zmluvy, ale musí byt riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku alebo dodatkom k tejto zmluve. 

4.4.                Objednávatel sa zaväzuje, že dokoncené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie v súlade s touto zmluvou.

 

Clánok c. 5

CENA

 

5.1.          Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podla clánku c. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona c. 18/1996 Z.z. ako cena pevná, je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podla výkazu výmer, ktorý je súcastou tejto zmluvy.

5.1.1.       Cena za zhotovenie diela podla  clánku c. 3 je _________________ Sk.

                Slovom: ________________________________________________ Slovenských korún.

5.2.          V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

5.3.                Stavenisková a mimostavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.

5.4.          Za požadované práce, ktoré nie su súcastou zmluvy, t.j. nie su popísané vo výkaze výmer ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotovitel nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávatelovi oznámit formou cenovej ponuky pred zacatím prác. Práce môže zhotovitel vykonat až po schválení cenovej ponuky objednávatelom. 

5.5.          Práce, ktoré zhotovitel vykoná bez zadania, alebo v dôsledku svojvolného odchýlenia od zmluvy sa neuhradia

5.6.          Práce v hodinovej mzde sa uhradia len vtedy, ak sa výslovne dohodli ešte pred ich zacatím.

 

Clánok c. 6

PLATOBNÉ  PODMIENKY

 

6.1.          Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávatel na základe faktúr, ktoré zhotovitel dorucí objednávatelovi. Faktúra sa považuje za dorucenú, ak bola dorucená ako doporucená zásielka alebo bola osobitne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený Project Managerom.

6.2.          Lehota splatnosti je 21 kalendárnych dní od schválenia faktúry objednávatelom.

6.3.                Objednávatel skontroluje údaje uvedené vo faktúre do 5 dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávatel faktúru vrátit k prepracovaniu.

6.4.                Objednávatel z každej faktúry zadrží ciastku 10 % bez DPH do doby ukoncenia stavby ako kauciu na vcasnost a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúctovaná v konecnej faktúre.

6.5.                Objednávatel neposkytuje zhotovitelovi žiadne zálohové platby.

6.6.          Faktúra musí obsahovat náležitosti podla § 15 zákona c. 289/95 Z.z. a súpis vykonaných prác potvrdený povereným pracovníkom objednávatela. V prípade, že faktúra nebude obsahovat tieto náležitosti, objednávatel je oprávnený vrátit ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do dorucenia opravenej faktúry.   

 

Clánok c. 7

KONECNÁ  FAKTÚRA

 

7.1.          Konecná faktúra bude zhotovitelom dorucená objednávatelovi po podpísaní preberacieho protokolu.

7.2.          Konecná faktúra bude obsahovat rozpis všetkých doteraz faktúrovaných ciastok a zrážok podla clánku 6.5. a celkovú sumu.

7.3.                V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovat vady a nedorobky, objednávatel zadrží adekvátnu ciastku z konecnej faktúry až do úplného odstránenia vád a nedorobkov.

 

Clánok c. 8

PODMIENKY  VYKONANIA  DIELA

 

8.1.                Zhotovitel vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpecenstvo.

8.2.                Inžiniersku cinnost, cinnost technického, zastupovanie objednávatela pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstranovaní vád, zastupovanie objednávatela pri kolaudacnom konaní zabezpecuje

 

               v mene objednávatela Ing. Alexandra  Šimurková ( VOR Stavebné investície - OZ Prievidza)

8.3.                Objednávatel je povinný odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol zacat práce v súlade s projektom a podmienkami zmluvy a súcasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia.

8.4.                Objednávatel vytýci pri odovzdaní staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete  na stavenisku.

8.5.                Zhotovitel nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sieti, ktoré nebudú vytýcené pri odovzdávaní staveniska. 

8.6.                Objednávatel odovzdá zhotovitelovi pri odovzdávaní staveniska vytýcené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.

8.7.                Objednávatel pri odovzdaní staveniska urcí zhotovitelovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky a zemníky.

8.8.                Zhotovitel zabezpecí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.  

8.9.                Zhotovitel zabezpecí na svoje náklady osvetlenie staveniska.

8.10.                Zhotovitel zabezpecí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovat iba poverení pracovníci objednávatela.

8.11.                Funkciou koordinátora bezpecnosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinátor bezpecnosti sa zaväzuje zabezpecit všetky povinnosti stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR c. 510 z 21.11.2001. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v prícinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášat koordinátor bezpecnosti.   

8.12.                Zhotovitel zodpovedá za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho cinnosti.

8.13.                Zhotovitel nesmie uskladnovat na stavenisku materiály a zariadenia nesúvisiace s prácami podla tejto zmluvy  

8.14.                Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality musí zhotovitel odpratat zo staveniska

8.15.                Zhotovitel je povinný viest stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spolocnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byt k dispozícií na stavenisku a tam sa musia robit všetky záznamy v  nom.

8.16.                Zhotovitel sa zaväzuje vyzvat objednávatela na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byt zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávatel nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác zhotovitel môže pokracovat v prácach. Objednávatel môže dodatocne požadovat odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, ibaže sa pri dodatocnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotovitela.

8.17.                Zhotovitel sa zaväzuje vyzvat minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávatela k úcasti na všetkých predpísaných skúškach.

8.18.                Zhotovitel sa zaväzuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podla skutocného stavu.

8.19.        Ak zhotovitel zistí vadu v projektovej dokumentácií je povinný okamžite prerušit práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej casti a zároven okamžite upozornit odberatela a projektanta na zistenú chybu.

8.20.                Zhotovitel je povinný zabezpecit na vlastné náklady skúšky a predložit ich výsledky a atesty.

·                     atesty zabudovaných materiálov

8.21.                Uhradenie jednotlivých faktúr objednávatelom neznamená zároven prevzatie casti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotovitel je povinný udržiavat dielo, starat sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávatela až do protokolárneho odovzdania diela.

 

Clánok c. 9

VÝROBNÉ  PODKLADY

 

9.1.                Objednávatel sa zaväzuje, že poskytne zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie spocívajúce najmä v priebežných konzultáciách pocas priebehu výstavby.

9.2.                Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávatel zhotovitelovi v dvoch vyhotoveniach.

9.3.                Objednávatel zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád.

9.4.                Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávatel zhotovitelovi bezplatne.

 

Clánok c. 10

ZÁRUCNÁ  DOBA  A  ZÁRUKA

 

10.1.                Zhotovitel zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podla podmienok tejto zmluvy a platnej projektovej dokumentácie a že pocas zárucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2.        Zárucná doba zacína plynút dnom podpísania preberacieho protokolu objednávatelom a platí 24 mesiacov.

10.3.                Zhotovitel zodpovedá za vady, ktoré má dielo pocas výstavby a pocas zárucnej doby.

10.4.                Zhotovitel sa zaväzuje odstránit všetky vady pocas výstavby a zárucnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 (pätnástich) kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

 

Clánok c. 11

PENÁLE  A  ZMLUVNÉ  POKUTY

 

11.1.        Ak zhotovitel odovzdá dielo uvedené v clánku 3.1.1. tejto zmluvy po termíne uvedenom v clánku 4.1.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,7 % z ceny podla clánku c.5 tejto zmluvy za každý zacatý týžden omeškania.

11.2.        Ak zhotovitel neodstráni vady v termíne podla clánku c. 10.4. tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške, ktorá predstavuje dvojnásobok ceny prác podla cenovej ponuky za každý den omeškania.

 

Clánok c. 12

PREVOD  A  POSTÚPENIE  ZMLUVY

 

12.1.        Prevod a postúpenie zmluvy, alebo jej casti je možný len s písomným súhlasom objednávatela.

12.2.        Na požiadanie je zhotovitel povinný zoznámit objednávatela s poddodávatelmi.

12.3.        Zoznam poddodávatelov, ak sa zmenil oproti zoznamu v ponuke je zhotovitel povinný predložit objednávatelovi do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy.

12.4.        Cinnost poddodávatelov sa posudzuje ako cinnost zhotovitela.

 

Clánok c. 13

VYSVETLENIE  POJMOV

 

13.1

                Výkresy:

                znamená a zahrna všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávatelom.

                Den, týžden, mesiac:

                znamená kalendárny den, týžden, mesiac podla platného kalendára v Slovenskej republike. Týžden zacína pondelkom a koncí nedelou.

                Pracovný den:

                znamená kalendárny den podla kalendára v Slovenskej republike okrem dní pracovného pokoja.

                Dni pracovného pokoja:

                znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

                Jazyk:

                oficiálnym jazykom pre úcely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

                Stavenisko:

                je miesto urcené k realizácií stavby alebo udržiavacím prácam a zahrnuje stavebný pozemok.

                Pracovisko:

                je cast staveniska urcená objednávatelom pre cinnost zhotovitela a zahrnuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy urcené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávatela zhotovitel nesmie použit iné casti staveniska.

                Výrobné výkresy:

                sú dielcie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotovitel vyhotovuje sám, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súcastou výrobnej dodávatelskej dokumentácie.

 

Clánok c. 14

PRACOVNÍCI  ZHOTOVITELA  A  KOMUNIKÁCIA

 

14.1.                Zodpovední pracovníci zhotovitela:

                     Meno                                     Funkcia                 .

                ________________                ________________

                ________________                ________________

                ________________                ________________

                ________________                ________________

 

 

 

 

 

14.2.        Písomná korešpondencia medzi zhotovitelom a objednávatelom bude v jazyku slovenskom.

 

Clánok c. 15

ZODPOVEDNOST  ZA  ŠKODY

 

15.1.                Zhotovitel zodpovedá za škody, spôsobené objednávatelovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.

15.2.                Objednávatel neznáša žiadne náklady za škody vzniknuté pocas výstavby až do úplného prevzatia objektov.

 

Clánok c. 16

ARBITRÁŽ

 

16.1.        Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešit dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR,

 

Clánok c. 17

VYŠŠIA  MOC

 

17.1.        Pre úcely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám s titulu živelnej pohromy je zhotovitel povinný dielo poistit až do odovzdania objednávatelovi.

17.2.        Štrajk pracovníkov zhotovitela ako aj jeho poddodávatelov sa nepovažuje za vyššiu moc pre úcely tejto zmluvy.

 

Clánok c. 18

ZMENY  A  DODATKY

 

18.1.        Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobit len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.

 

Clánok c. 19

OSTATNÉ  USTANOVENIA

 

19.1.        Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú bez prietahov informovat o všetkých skutocnostiach, ktoré by mohli ovplyvnit plnenie tejto zmluvy, alebo kvalitu prác a budú pristupovat k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody, alebo aby sa neznížila hodnota diela.

19.2.        Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a financné informácie, ktoré im boli zverené nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.

19.3.                Zhotovitel vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávat cinnost v rozsahu clánku c.3 tejto zmluvy.

19.4.                Zhotovitel sa zaväzuje postupovat pri realizácií s odbornou starostlivostou a profesionalitou k spokojnosti objednávatela.

19.5.                Zhotovitel sa zaväzuje postupovat pri realizáciu v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.

 

Clánok c. 20

ZÁVERECNÉ  USTANOVENIA

 

20.1.                Zhotovitel sa zaväzuje, že nebude prenášat na objednávatela svoje záväzky voci štátnym orgánom, samospráve, danovým úradom, sociálnej a zdravotnej poistovni, úradu práce a ostatným právnickym a fyzickým osobám.

20.2.        Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnými stranami nešpecifikované v tejto zmluve sa budú riešit v súlade s Obchodným zákonníkom, zákon c. 513/91 Zb. a jeho novelami.

20.3.                Neoddelitelnou súcastou tejto zmluvy sú následovné prílohy:

                            cenová ponuka

                            harmonogram postupu výstavby

                            stavebné povolenie

                            protokol odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie

                            protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska a vytýcení hlavných osí hraníc staveniska

                            stavebný denník

                            protokoly o skúškach a atesty

                            protokol o odovzdaní a prevzatí diela

                            výpis z obchodného registra zhotovitela

                            výpis z obchodného registra objednávatela

                            zoznam poddodávatelov

20.4.        V súlade s ustanovením § 344 a násl. Obchodného zákonníka má objednávatel právo odstúpit od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.

20.4.1.                Podstatným porušením zmluvy v súlade s § 345, ods. 1, Obchodného zákonníka pre úcely tejto zmluvy sa rozumie:

                            nedodržanie zmluvného termínu výstavby

                            porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu

                            strata oprávnenia vykonávat predmetnú cinnost

20.5.        Právo odstúpit od zmluvy vzniká dnom dorucenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

20.5.1.     Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotovitela ma objednávatel právo na náhradu škody spôsobenej mu s titulu porušenia záväzku.

20.6.        Zmluva nadobúda platnost dnom podpisu oboma zmluvnými stranami a úcinnost po jej podpísaní generálnym riaditelom LSR š.p.

20.7.        Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Objednávatel aj zhotovitel obdržia po dvoch vyhotoveniach.

 

 

V ___________________     dna __________                        V ___________________     dna __________

 

 

               Objednávatel:                                                                           Zhotovitel:                                                                                                          

 

 

 

Uvedenú zmluvu schvalujem:

 

 

 

V Banskej Bystrici dna............................                                                        .................................................

                                                                                                                                Ing. Karol Vinš

                                                                                                                               generálny riaditel

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené