PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš

 

Zverejnenie zadania zákazky podľa §9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa 11.09.2013 zadá zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie pre akciu: "LC Vršky, rekonštrukcia" v hodnote 7850,- € bez DPH uchádzačovi HPK engineering a.s., Němcovej 30, 042 18 Košice.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk