PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Reakcia na vyhlásenie poslanca Simona o údajnom rozkrádaní štátneho podniku LESY SR


Reakcia na vyhlásenie poslanca Simona o údajnom rozkrádaní štátneho podniku LESY SR

Banská Bystrica,18. októbra2013

Podnik LESY SR odmieta vyhlásenie poslanca Zsolta Simona, ktorý problém s platbami od spoločnosti SIMA SH označil za rozkrádanie štátneho podniku. Ide o bežný obchodný prípad, kedy sa firma dostala do dočasnej platobnej neschopnosti, no o úhrade svojich záväzkov s LESMI SR rokuje a v súčasnosti má dohodnutý splátkový kalendár, ktorý aj dodržiava. Vedenie podniku prípad intenzívne rieši už od jeho vzniku a využíva všetky zákonné prostriedky na zabezpečenie svojej pohľadávky. 

Generálny riaditeľ Ctibor Határ vyvodil ešte v auguste personálnu zodpovednosť za vznik pohľadávky a odvolal riaditeľa odštepného závodu Biomasa. 

„Je vrcholne nekorektné, ako poslanec Simon dehonestuje prácu lesníkov a poškodzuje meno podniku iba preto, že je v opozícii. Tento obchodný prípad tvorí pri obrate podniku 200 miliónov eur iba 0,15 % tržieb a je dohodnutý splátkový kalendár, ktorý sa zatiaľ dodržiava. Ostatné pohľadávky sú štandardne splácané,“reagoval na obvinenie generálny riaditeľ podniku LESY Slovenskej republiky Ing. Ctibor Határ.
LESY SR š.p. uzatvorili zmluvu na dodávky drevnej štiepky so spoločnosťou SIMA SH, ktorá bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Tento obchodný vzťah bol založený zmluvou v štandardnom znení iba s tou výnimkou, že nakládku si zabezpečovala spoločnosť SIMA SH vlastnými prostriedkami. 

Uvedená zmluva bola uzatvorená na základe obchodných rokovaní s odštepným závodom Biomasa Levice, na ktorých spoločnosť SIMA SH akceptovala za dodávky drevnej štiepky cenníkovú cenu. V tom čase podnik Lesy SR disponoval prebytkom energetickej štiepky, ktorý vznikol neuzatvorením zmluvy s dlhodobým partnerom z dôvodu nedosiahnutia dohody o cene a množstve. 

Nakoľko spoločnosť SIMA SH po určitom čase prestala uhrádzať svoje záväzky, boli jej dodávky zastavené a nedošlo k naplneniu celého kontraktu. Pohľadávky po lehote splatnosti boli v zmysle vnútropodnikových smerníc okamžite dané na súdne vymáhanie a neskôr bol dohodnutý splátkový kalendár. Spoločnosť má uzatvorené dlhodobé kontrakty s významnými odberateľmi drevnej štiepky a v svojej činnosti napriek prechodným problémom kontinuálne pokračuje. To je zárukou postupného splatenia dlžnej sumy. 

Uvedený obchodný prípad v spojení s obchodným prípadom Smrečina Hofatex však prinútil vedenie štátneho podniku k zmene postoja k obchodnému riziku pri dodávkach drevnej štiepky. Na základe toho generálny riaditeľ prijal opatrenia na zamedzenie a zníženie rizika vzniku pohľadávok pri obchodovaní s drevnou štiepkou (audit odštepného závodu Biomasa Levice, následné odvolanie riaditeľa OZ Biomasa Levice, pokyn na vypracovanie smernice na obchod s drevnou štiepkou a najmä pokyn na uzatváranie ďalších kontraktov s platbou vopred, na ktorý však sú v súčasnosti nesúhlasné reakcie obchodných partnerov). Jedným z výsledkov auditu je rozhodnutie o zrušení odštepného závodu Biomasa a prevode jeho činností pod Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica.

Vzniku pohľadávok po lehote splatnosti sa nedá v bežnom obchodnom styku nikdy úplne zabrániť. Treba pripomenúť, že v čase keď bol pán poslanec ministrom, štátny podnik zrealizoval obchodné prípady za minimálne 40 miliónov Sk, ktoré neboli dodnes uhradené. Išlo o firmy Pilvud a Interwood, ktorým bolo dodané drevo v objeme 44 500 m3..

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené