PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Podlimitné zákazky > Protipožiarna LC Jaminy – prebudovanie zo ZV na LC


Protipožiarna LC Jaminy – prebudovanie zo ZV na LC

Výzva na predkladanie ponúk

Čelné listy na obálky z

LC Jaminy 1 SS z

LC Jaminy 2 STS z

LC Jaminy 3 SIT z-Model u1

LC Jaminy 3 SIT z-Model u2

LC Jaminy 4 POZDL z-Model

LC Jaminy 5 REZY z-Model

LC Jaminy 6 MOST z-Model

LC Jaminy 7 Rekapitulácia objektov stavby z

LC Jaminy 7 Úprava mosta Výkaz výmer z

LC Jaminy 7 Úsek 1 Výkaz výmer z

LC Jaminy 7 Úsek 2 Výkaz výmer z

LC Jaminy PREHL z Model (1)

Príloha č. 2 - Obchodné podmienky (návrh zmluvy)

Príloha č. 2 - Všeobecné obchodné podmienky

Príloha č. 3 - Súhlasné stanoviská dotknutých osôb

Príloha č. 4 - Výzva na predkladanie ponúk

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Vybavenie žiadosti o nápravu a vysvetlenie SP

Oznámenie o otváraní ponúk - kritériá

Oznámenie o otváraní ponúk - ostatné

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Správa o zákazke

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené