ÚVOD
ČO JE GIS...
O NÁS
PONUKA
CENNÍKY

KONTAKT

NÁŠ TIP

UKÁŽKY

NÁVRAT
 
  Lesy > Obchod a služby > GIS > GIS všeobecne


GIS všeobecne

    Vyskúšajte si náš nový mapový portál (zamestnanci LSR)

ČO JE TO GIS?

 prihlasovacie meno je "user" bez hesla

GIS – Geografický informačný systém – v podstate sa jedná o technológiu, nástroj na uľahčenie procesu rozhodovania.

Geografia je v rôznych formách súčasťou nášho každodenného života. Len málo ľudského správania a rozhodovania sa, nie je ovplyvnená nejakým zemepisným údajom. V poslednom desaťročí sme svedkami prehlbovania väzieb rôznych oborov s výpočtovou technikou. Geografia sa dnes, v dobe rozkvetu informačných technológii, stáva účinným prostriedkom tvorby nových väzieb a vzťahov medzi údajmi nielen u geografov.

Softwarové aplikácie umožňujú prácu s digitálnou mapou územia so vzájomným napojením databáz k vlastným objektom definovaných v mape. Geografický informačný systém tak ponúka konečnému užívateľovi nielen možnosť nahradiť klasickú mapu so všetkými previazanými údajmi, ale poskytne všetkým možnosť dynamickej, teda užívateľsky prispôsobivej práce s mapou.

Geografické údaje môžu byť v GIS organizované 2 základnými modelmi údajov. Táto reprezentácia sa následne odráža i v možnostiach spracovania, uloženia, analyzovania a prezentovania údajov.

Vektorový model údajov odráža reálne objekty ako výplň priestoru 3 základných typov prvkov v zvolenom súradnicovom systéme.

  • Bod – bodový prvok – charakterizovaný súradnicami v priestore (stožiar VN, vrchol, atď.)
  • Línia – líniový prvok – usporiadaný súbor zreťazených súradníc (potok, vrstevnice, atď.)
  • Polygón – plošný prvok – uzatvorený obrazec, ktorého obvod tvorí množina usporiadaných súradníc (sídlo, les, atď.).

Pre tento model údajov je typický pojem topológia – tj. definovaný vzťah medzi objektami ktoré navzájom susedia, prípadne sa krížujú...

Rastrový model údajov je charakterizovaný množinou bodov rovnakej veľkosti, pravidelne usporiadaných v riadkoch a stĺpcoch, podobne ako akýkoľvek iný obrázok v počítači. Presnosť daného modelu je potom určená veľkosťou bodu, ktorý má danú vlastnosť – farbu.

Základom každého GIS je digitálna mapa, ktorá je nástrojom a potencionálnym nositeľom mnohých výhod.

Pre priestorové javy je charakteristické členenie na tématické oblasti (vrstvy). Každá zobraziteľná téma je definovaná ako súbor prvkov daného typu so spoločným atribútom, (lesy, sídla, potoky, cesty...)

Pre vektorové i rastrové údaje je typické usporadúvanie informácií do geografických vrstiev (coverages). Názorne si tieto vrstvy možno predstaviť ako na sebe vrstvené priesvitky tématických vrstiev. Na užívateľovi potom zostáva rozhodnutie, s ktorou vrstvou chce pracovať, ktoré chce mať zobrazené a ktoré nečinné. Takýto systém ponúka široké spektrum dotazov pomocou databázy či grafiky na vektorové i rastrové tématické vrstvy.

GIS ponúka možnosť geografického modelovania a analýzy na témy úplne nové, vytvorené na základe kombinovaných výberov z pôvodných grafických vrstiev. V GIS je obsiahnutá rada užívateľských nástrojov pre prácu s vektorovými a rastrovými údajmi, ktoré umožňujú údaje daľej podrobne rôznymi spôsobmi a metódami spracovávať a analyzovať. Neoddeliteľnou súčasťou práce s mapou je i prehľadná prezentácia spracovaných údajov.

Geografický informačný systém vo svojom ucelenom poňatí integruje zdroje z rôznych záujmových oblastí spracovania a nasadenia GIS a vo svojej komplexnej forme spolu s integrujúcimi sa prvkami, stáva sa efektívnym a racionálnym nástrojom výkonu správy v danom celku a zároveň stimulom pre Vaše ďaľšie poznanie.

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené