Dňa 21. mája 2014 so začiatkom o 9.00 hod. sa v posluchárni B8 Technickej univerzity vo Zvolene uskutoční odborný seminár, ktorého cieľom je pripomenúť si vplyv hnutia Pro Silva na rozvoj prírode blízkeho obhospodarovania lesa, poukázať na výsledky praktickej realizácie týchto princípov a informovať o možnostiach resp. perspektívach jeho ďalšieho rozvoja. Na odborný seminár nadviažu regionálne lesnícke dni hnutia Pro Silva, ktoré sa uskutočnia v priebehu júna na OZ Prešov, Prievidza a Námestovo. Na odborný seminár ako aj na regionálne lesnícke dni budú písomne pozývaní zástupcovia obhospodarovateľov lesov zo štátneho ako aj neštátneho sektora, predstavitelia štátnej správy lesného hospodárstva, zástupcovia lesníckej vedy, výskumu a vyhotovovaveľov PSL.
   
 
ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktuálne > Odborný seminár k 25. výročiu hnutia Pro Silva na Slovensku


Odborný seminár k 25. výročiu hnutia Pro Silva na Slovensku

 

25. výročie hnutia Pro Silva

– stav, možnosti a perspektívy prírode blízkeho obhospodarovania lesa

Hnutie Pro Silva Európa je celoeurópska organizácia, ktorá združuje lesníkov, lesných hospodárov a majiteľov lesa s prioritným cieľom zdôvodňovať, obhajovať, rozširovať a prakticky uplatňovať myšlienky obhospodarovania lesa prírode blízkym spôsobom. Hnutie si v tomto roku pripomína 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti organizujú Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene a Slovenská lesnícka komora odborný seminár na tému:

25. výročie hnutia Pro Silva – stav, možnosti a perspektívy prírode blízkeho obhospodarovania lesa.

Odborný seminár sa uskutoční dňa 21. mája 2014 so začiatkom o 9.00 hod. v posluchárni B8 Technickej univerzity vo Zvolene. Jeho cieľom je pripomenúť si vplyv hnutia Pro Silva na rozvoj prírode blízkeho obhospodarovania lesa, poukázať na výsledky praktickej realizácie týchto princípov a informovať o možnostiach resp. perspektívach jeho ďalšieho rozvoja.
Na seminári odznejú odborné prezentácie k témam:
– 25 rokov hnutia Pro Silva na Slovensku, stav, praktické skúsenosti, rozvoj a vízie do budúcnosti,
– doterajší vývoj a smerovanie aktivít Pro Silva v podmienkach štátneho podniku LESY SR,
– metodický postup na selekciu porastov vhodných k formovaniu trvalo viac etážovej štruktúry a na ich zariaďovanie pri tvorbe programov starostlivosti o lesy,
– skúsenosti s prírode blízkym obhospodarovaním lesov v neštátnom sektore,
– zvyšovanie efektívnosti hospodárenia v listnatých porastoch uplatňovaním prírode blízkych postupov,
– prestavba rovnovekých smrekových porastov, cesta k prírode blízkemu a ekologicky stabilnému lesu,
– prírode blízke hospodárenie v zmiešaných listnatých lesoch so zameraním na hodnotovú produkciu.

Na odborný seminár nadviažu regionálne lesnícke dni hnutia Pro Silva, ktoré sa uskutočnia:
– v závere mája na demonštračnom objekte Královčík na OZ Prešov pre účastníkov z oblasti východného Slovenska s témou prírode blízkeho hospodárenia v zmiešaných listnatých lesoch,
– 12. júna na demonštračnom objekte Kulháň-Duchonka na OZ Prievidza pre účastníkov z oblasti západného Slovenska s témou pripomenutia si 15.výročia rozsiahlej vetrovej kalamity v rovnovekých bučinách v kontexte so súčasným uplatňovaním prírode blízkych postupov formovania rôznovekého viacvrstvového lesa,
– v 2.polovici júna na demonštračnom objekte Paráč na OZ Námestovo pre účastníkov z oblasti stredného a severného Slovenska s témou postupnej prestavby jednovrstvových smrekových porastov na viacetážové zmiešané lesy.

Na odborný seminár ako aj na regionálne lesnícke dni budú písomne pozývaní zástupcovia obhospodarovateľov lesov zo štátneho ako aj neštátneho sektora, predstavitelia štátnej správy lesného hospodárstva, zástupcovia lesníckej vedy, výskumu a vyhotovovaveľov PSL.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
DO POZORNOSTI

Cena prof. Štefana Korpeľa
Dekan LF TU vo Zvolene v spolupráci s Pro Silva Slovensko vyzýva lesnícke inštitúcie, organizácie, kolektívy a pracovníkov lesníckej praxe, ako aj štátnej ochrany prírody, na nominačné návrhy na udelenie ceny prof. Štefana Korpeľa v r. 2018

Pomník plný lesa
Publikácia zostavovateľov Peter Gogoľa, Ján Mičovský a Michal Tomčík, obsahujúca spomienky priateľov a kolegov na Ladislava Alcnauera, priekopníka výberkového hospodárenia na Slovensku pre záujemcov sprístupnená v elektronickej forme

Nová odborná publikácia
v časti odborné príspevky-publikované je umiestnená publikácia Pestovanie dubových porastov (poznatky versus praktické skúsenosti) autorov Ing. Ján Farkaš a prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., vydaná s podporou PEFC Slovensko pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesa 

Nové odborné videoprezentácie
v časti odborné príspevky-videoprezentácie nájdete 2 nové vidoprezentácie k odbornému prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa

Odborný seminár "Ako ďalek v prírode blízkom obhospodarovaní lesov na Slovensku"
Dňa 6.4.2011 sa vo Zvolene konal odborný seminár s  cieľom poukázať na význam, cesty, spôsoby, ekonomické výhody a smerovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesov na Slovensku

Cesta k prírode blízkemu hospodárskemu lesu novinky-v-cr/prave-vychazi-nova-kniha-milana-kosulice-st---73.html
V Českej republike vyšla kniha Milana Košuliča st., ktorá je  výsledkom jeho celoživotnej skúsenosti a znalosti problematiky  pri uplatňovaní prírode blízkych postupov pestovania lesa 

Pro Silva vie pomôcť lesu, aj ekonomike
Ing. Dušan Mikuš z LS Duchonka na OZ Prievidza vo svojej výpovedi o pozitívach ale aj problémoch spojených s uplatňovaním prírode blízkeho obhospodarovania lesa

Lesnícky deň Pro Silva na LS Zákamenné
odborný písomný sprievodca lesníckym dňom na tému prebudovy rovnovekých smrekových porastov

Čo charakterizuje prirodzený les
séria fotografií s krátkym komentárom vysvetľujúcim podstatu prírode blízkeho lesa a hospodárenia v ňom

ˇKeď v krvi koluje "Pro Silva pozitiv" 
Úvaha Ing. Dušana Mikuša z OZ Prievidza ako a prečo sa stal zástancom a realizátorom prírode blízkeho obhospodarovania lesa

Koncepcia prírode blízkeho obhospodarovania lesa pre Lesy SR, š.p. Banská Bystrica 
článok uverejnený v Lesníckej práci v Českej republike, ktorý prierezovo oboznamuje s aktivitami Lesov SR, š.p. v zavádzaní myšlienok Pro Silva do lesníckej prevádzky

Les zostal lesom
agentúrna správa, ktorú poskytla Ing. Mária Hudáková, správkyňa nadácie Zelená nádej z Tulčíka po návšteve prirodzených lesov na Smolníckej Osade

Projekt obhospodarovania objektu Pro Silva na Smolníckej Osade
Vzorový projekt, obsahujúci dlhodobý cieľ prírode blízkeho hospodárenia v objekte Pro Silva a podrobné plánovanie vo vybratých demonštračných porastoch

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené