PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Obchod s drevom > Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 v štátnom podniku Lesy SR, Banská Bystrica,

na rok 2004

I.

Všeobecné ustanovenia

    Lesy SR, š. p. Banská Bystrica v záujme transparentnosti svojej obchodnej činnosti v súlade s ustanovením § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a vnútropodnikovými predpismi

v y d á v a j ú

Všeobecné obchodné podmienky  v štátnom podniku Lesy SR, Banská Bystrica na rok 2004, platné od 1. 1. 2004.

 II.

Tvorba zmluvy

 

1.       Základným dokumentom obchodno - záväzkového vzťahu je kúpna zmluva, ktorej nedeliteľnou súčasťou sú tieto podmienky.
2.       Návrh kúpnej zmluvy predkladá na základe dopytu predávajúci a je svojim návrhom viazaný po dobu 15 dní od predloženia návrhu zmluvy na podpis kupujúcemu. Lehota viazanosti začína plynúť nasledujúcim dňom po dni jej doručenia predávajúcemu.
3.       Kúpna zmluva je uzatvorená za predpokladu, že zmluvné strany sa dohodnú o všetkých zmluvných náležitostiach.
4.        V prípade, že zmluva je podpísaná s výhradou, táto je považovaná za protinávrh, ktorý má z právnej stránky charakter nového návrhu. Ak nedôjde ku konsenzu zmluvných strán o všetkých náležitostiach protinávrhu kúpna zmluva nevzniká.

 III.

Náležitosti zmluvy

  

  1. Predávajúci považuje za podstatné náležitosti zmluvy tieto :

-         určenie zmluvných strán
-         určenie tovaru predmetu zmluvy
-         prejav vôle preniesť vlastníctvo
-         čas a miesto plnenia
-         určenie kúpnej ceny
-         dodržanie dohodnutej platobnej podmienky

2. Zmluvné strany musia byť v zmluve označené v súlade s obchodným registrom, resp.       živnostenským listom, ktorých fotokópie nie sú staršie, ako tri mesiace porovnané s originálom a budú priložené ku každej zmluve.
3. Tovar – predmet zmluvy musí byť zmluvne vyšpecifikovaný, druhovo, množstevne a kvalitatívne. V prípade kvality je nevyhnutné v zmluve uviesť dohodu o príslušnej STN, resp. jednoznačne vyšpecifikovať kvalitatívne znaky.
4. Kúpna cena je v zmluve určená buď jednoznačne dohodou strán o výške ceny, resp.  odvolávkou na príslušný cenník, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú a tento sa stáva nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
5.  Platobná podmienka stanovuje dohodnutú lehotu, ktorej musí byť kúpna cena zaplatená. Kúpna cena je zaplatená momentom jej pripísania na účet predávajúceho. Dĺžku lehoty, začiatok jej plynutia dohodnú zmluvné strany v kúpnej zmluve.
6.  Predávajúci stanovuje nasledovné platobné podmienky :
   - lehota 30 dní – kupujúci s dobrou platobnou disciplínou
   - lehota nad 30 dní – významní zákazníci z pohľadu objemu, platobnej disciplíny a možnosti garancie za pohľadávky 
   - v hotovosti, resp. zálohová platba – noví zákazníci za účelom overenia ich obchodnej serióznosti najmenej po dobu jedného štvrťroku, zákazníci s odberom do 100m3/mesiac a zákazníci nedostatočne rešpektujúci platobné podmienky.
7.  V prípade nedodržania platobnej podmienky je predávajúci oprávnený zastaviť dodávky zo  všetkých svojich OZ. Pozastavenie sa realizuje písomnou formou, resp. elektronicky. Dodávky je možno obnoviť za predpokladu dohody o splácaní dlhu a za predpokladu, že dlh bude vyrovnaný v priebehu zmluvného obdobia najneskôr do 10 dní nasledujúceho kvartálu.
8. Vysporiadanie dlhov je zároveň aj podmienkou na podpísanie zmluvy do budúceho  obdobia.
9.  Predávajúci je oprávnený krátiť dohodnuté zmluvné množstvá alikvotne a to za obdobie od  nezaplatenia kúpnej ceny až do doby počas ktorej dôjde k dohode o realizácii splatenia dlhu.
10. Návrh dohody splácania dlhu je povinný predložiť kupujúci najneskôr v lehote 10 dní od jeho vzniku, v prípade , že kupujúci túto lehotu nedodrží zakladá táto skutočnosť možnosť ukončenia zmluvy výpoveďou. Zmluva je ukončená dňom doručenia výpovede druhej strane.

IV.

Poskytovanie zliav

1. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu a to :

- množstevnú
- špeciálnu na základe dohody

2. Množstevnú zľavu môže predávajúci poskytnúť kupujúcim u nasledovných sortimentov  takto :

Listnatá guľatina : BK

Cenové pásmo

Množstvo

Cenníková cena –

poskytnutá zľava

1. cenové pásmo

Pod 5000 m3

100 %

2. cenové pásmo

5001 – 8  000 m3

  - 1 %

3. cenové pásmo

8 001 – 13 000 m3

- 2 %

4. cenové pásmo

13 001 – 25 000 m3

   - 2,5 %

5. cenové pásmo

25 001 m3 a viac

   -3 %

3. Základným predpokladom dohody o poskytnutí zľavy podľa bodu 1. a 2. čl. IV. týchto podmienok je neexistencia záväzku kupujúceho v čase uzatvárania zmluvy, voči predávajúcemu. Ďalšími kritériami pre poskytnutie zľavy dohodnutej medzi zmluvnými stranami je :

- odobratie zmluvne dohodnutého množstva
- dodržanie platobnej podmienky
- iné podmienky dohodnuté v zmluve

4. Dohodnutá zľava bude realizovaná dobropisom v prospech kupujúceho po ukončení zmluvného obdobia  za predpokladu splnenia dohodnutých kritérií. Nesplnenie čo len jednej podmienky stanovenej v bode 3.  , č. IV. stráca kupujúci právo na priznanie zľavy a jej realizácie.
5. Vyššie uvedené podmienky musia byť splnené v prospech všetkých OZ realizujúcich pre kupujúceho zmluvné záväzky. Pre nepriznanie zľavy postačuje, aby kupujúci neplnil podmienky podľa bodu 3. a 4. č. IV. týchto podmienok, čo len na jednom OZ:   

V.

Uplatňovanie zodpovednosti za vady

 

  1. Predávajúci garantuje, že tovar bude po dobu dohodnutú v kúpnej zmluve vykazovať kvalitatívne znaky dohodnuté touto zmluvou.
  2. Množstevné vady je kupujúci oprávnený reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru najneskôr  do 48 hodín od prevzatia tovaru. Vadná dodávka musí byť uložená oddelene do doby doriešenia reklamácie. V prípade,  že predmet plnenia – vlastnícke právo k nemu prechádza na kupujúceho na sklade predávajúceho je množstevná reklamácia po prevzatí dodávky kupujúcim na sklade neprípustná.
  3. Kvalitatívne vady je kupujúci  oprávnený reklamovať bezodkladne po ich zistení, najneskôr v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve.
  4. Reklamácia sa vykoná písomnou formou na adresu predávajúceho alebo elektronicky. V reklamácii  je kupujúci povinný uviesť :

-         číslo zmluvy, prepravný doklad a termín prevzatia tovaru
-         počet vadných kusov
-         opis vád
-         návrh na vysporiadanie reklamácie

  1. Vadný tovar musí byť uložený oddelene až do doby doriešenia reklamácie.
  2. Predávajúci je povinný sa zúčastniť na riešení reklamácie do 7 dní od jej doručenia. Po márnom uplynutí tejto lehoty nie je kupujúci povinný skladovať tovar oddelene.

VI.

Osobitné ustanovenie 

  1. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1. 1. 2004.
  2. Dňom 31. 12. 20003 strácajú platnosť Všeobecné podmienky obchodovania, platné pre rok 2003.
  3. Tieto podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené