ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Lesnícke dni > Lesnícky deň na OZ Námestovo 2014


Lesnícky deň na OZ Námestovo 2014

Dňa 17.6.2014 sa na OZ Námestovo, LS Paráč uskutočnil Lesnícky deň Pro Silva, organizovaný pri príležitosti 25.výročia hnutia Pro Silva v Európe a na Slovensku. Terénne ukážky prírode blízkeho obhospodarovania lesa boli pripravené v objektoch Pro SIlva Požehov a Paráč. Základnou témou bola postupná prebudova lesa vekových tried v smrečinách 5. a 6. lesného vegetačného stupňa, pestovanie trvalo viacetážového lesa pri rešpektovaní súčasného stavu lesných porastov. Témami jednotlivých zastávok v lese boli:
1. Výchova mladín a žrďkovín
2. Obnova dospelých kmeňovín lesa vekových tried
3. Prestavba (prebudova) dospievajúcich kmeňovín lesa vekových tried.
Lesníci na LS Paráč demonštrovali, že majú teoreticky veľmi dobre zvládnutú a prakticky už dlhodobejšie rozpracovanú problematiku zvyšovania ekologickej stability smrekových porastov cez ich postupnú prebudovu na trvalo viacetážovú štruktúru vo všetkých rastových fázach a sú tak lídrami v rámci celého Slovenska.
Na lesníckom dni sa zúčastnilo celkom 80 účastníkov z regiónu stredného a severného Slovenska, okrem zamestnancov LSR, š.p. tiež zástupcovia štátnej správy LH, neštátnych subjektov ako aj kolegovia lesníci z Poľskej republiky.

Exkurzného sprievodcu lesníckym dňom otvoríte kliknutím

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené