PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CERTIFIKÁCIA LESOV
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
WWW OZ
KONTAKTY
NÁSTENKA

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
  Lesy > Projekty EU > Spoločne za poznávaním voľne žijúcich zvierat


Spoločne za poznávaním voľne žijúcich zvierat

 

Názov projektu: Spoločne za poznávaním voľne žijúcich zvierat
Identifikačné číslo projektu: PL-SK/PO/IPP/III/020
Názov vedúceho partnera: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov
Názov cezhraničného partnera: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Piwniczna
Začiatok projektu: 01.02.2014
Ukončenie projektu: 30.06.2014
Výška podpory z ERDF: 36 660,50 EUR

Zdôvodnenie projektu:
Regióny na slovensko-poľskom prihraničnom území sú typické vysokou lesnatosťou a horským rázom krajiny. O to dôležitejšie je uvedomiť si cenu tohto bohatstva a nezanedbávať výchovu verejnosti z hľadiska významu lesov i mimo les rastúcich drevín v krajine. Potenciál regiónu nie je dostatočne využívaný v súvislosti so zachovaním a zveľaďovaním prírodného a kultúrneho dedičstva s ohľadom na jeho jedinečnosť.
Trvalo udržateľný rozvoj, zachovanie a zveľaďovanie krajiny má rozhodujúci vplyv pre vytváranie budúcich perspektív pre obyvateľstvo regiónu. Ľudia sa čoraz viac vzďaľujú prírode a najmä mladej generácii chýba zodpovednosť za svoje správanie voči životnému prostrediu, úcta k živým tvorom, empatia. Čas trávený v prírode človek postupne nahrádza pobytom v zábavných centrách, supermarketoch, pri počítači a televízii. Zvlášť mladá generácia nepozná pocit voľnosti strávený v prírode. Toto všetko sa nemôže naučiť v priestoroch školy. Široká verejnosť má málo možností oboznámiť sa s prírodným dedičstvom aj mimo chránených území a tým spoznať prírodné aktíva krajiny. Musí na „vlastnej koži“ zažiť atmosféru lesa, pochopiť súvislosti, väzby a vzťahy, na ktorom je založený. Lesné prostredie je priestorom, ktorý vynikajúco znázorňuje ekológiu, poskytuje názorné ukážky a slúži ako študijný objekt. Úlohu zabezpečovať výchovu a environmentálne vzdelávanie vo vidieckom priestore čoraz častejšie plnia aj lesníci, ako špecialisti na ekológiu lesa. V súčasnosti absentuje priestor a možnosti na zviditeľnenie prírodných hodnôt záujmového územia, poukazovanie na ich ochranu a zachovanie pre budúce generácie a možnosť prepojenia teoretických vedomostí s ich využitím v praxi a pre potreby dnešnej doby.
Projekt ponúka možnosti riešenia tejto situácie zvyšovaním prírodovednej gramotnosti širokej verejnosti. Ako nástroj na splnenie týchto úloh budú používané inovatívne formy vzdelávania, ktoré zatraktívnia prístup k informáciám o prírodných hodnotách. Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k dlhodobo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Je určená všetkým cieľovým skupinám, najmä deťom a mládeži. Pozitívny vplyv na budovanie environmentálneho povedomia mládeže v útlom veku sa neskôr prejaví v spoločensky vhodnom správaní sa k životnému prostrediu a rozvoju krajiny.
Zámer vybudovania vhodných demonštračných zariadení vo voľnej prírode prispeje k prehĺbeniu teoretických vedomostí získaných v škole. Ako pridaná hodnota je rast poznávacieho turizmu a zvýšenie návštevnosti daných území vplyvom vybudovania nových zariadení sa odzrkadlí v zatraktívnení daného regiónu, ako aj v rozvoji služieb.
Sociálne znevýhodneným a marginalizovaným skupinám je potrebné poukázať na prepojenie prírodných aktív, ich ochrany (lesa a lesnej zveri) a nasledovného dopadu na životné prostredie ako aj na sociálnu a ekonomickú funkciu lesa v priamej úmere na ďalšie odvetvia našej spoločnosti cestovný ruch, turizmus, priemysel a mnohé ďalšie. Deti z detských domovov majú málo možností overiť si teoretické vedomosti v praxi a nakoľko vybudované zariadenia budú slúžiť širokej verejnosti deti z detských domovov budú mať jedinečnú možnosť poznať ako sa v praxi využívajú teoretické vedomosti o prírode.

Hlavný cieľ projektu:
Vytvoriť podmienky pre zvýšenie environmentálneho povedomia a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom zážitkových foriem vzdelávania v poľsko-slovenskom pohraničí prostredníctvom spoločnej spolupráce v oblasti podpory prírodných aktív formou lesnej pedagogiky. Cieľom je vybudovanie priamych kontaktov medzi oboma organizáciami a kontaktov medzi organizáciami, s ktorými obe štátne lesy spolupracujú. Vybudované kontakty budú slúžiť pri rozvoji ďalšej spolupráce nielen v oblasti podpory prírodných aktív (lesnej pedagogiky), ale aj v oblasti životného prostredia (spoločné konferencie, manažment ohrozených druhov zvierat,...), cestovného ruchu (rozvoj spoločnej siete náučných chodníkov, cyklotrás, informačných kancelárii,...), posilnenia spoločného obchodu (napr. vytvorenie klastrov,...).

Špecifické ciele projektu:
ŠC1: Vytvoriť podmienky pre praktickú realizáciu environmentálnej výchovy pre širokú verejnosť z predmetnej pohraničnej oblasti vo vybudovaných objektoch za účelom prepojenia teoretických poznatkov získaných v škole s praktickými zručnosťami prostredníctvom zážitkového učenia lesnej pedagogiky v lesnom a prírodnom prostredí.
ŠC2: Spoločnými podujatiami a diskusiou prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi deťmi, mládežou, učiteľmi, lesnými pedagógmi, lesníkmi, ochrancami prírody, turistami a samosprávou v záujmovom území. Prostredníctvom pobytových aktivít a spoločných podujatí v prírodnom prostredí budovať správny hodnotový rebríček detí, mládeže, dospelej populácie a viesť ich k aktívnej ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu, poznaniu spoločnej histórie obyvateľov a aktívnemu spôsobu trávenia voľného času.
ŠC3: Zvyšovať informovanosť obyvateľov prihraničných regiónov o možnostiach využívania environmentálnych výučbových a muzeálnych priestorov, praktických dielní a náučných chodníkov na poznávanie kultúry, histórie a prírody s dôrazom na zlepšovanie kvality životného prostredia a rozvoj krajiny na oboch stranách hranice.

Rozpočet projektu:
Celkový rozpočet mikroprojektu predstavuje 45 400,00 EUR, z čoho 36 660,50 EUR pozostáva zo zdrojov ERDF, 6 469,50 EUR zdroje zo štátneho rozpočtu a 2 270,00 EUR predstavuje vlastné spolufinancovanie vedúceho partnera.

Cieľové skupiny:
- obyvatelia regiónu (široká verejnosť),
- sociálne znevýhodnené skupiny a marginalizované skupiny,
- deti, žiaci, mládež,
- regionálne združenia, spolky, zväzy,
- ostatné orgány a subjekty v zmysle programovej podpory,
- turisti.

Aktivity v rámci projektu:
Aktivita 1: Verejné obstarávanie
Aktivita 2: Budovanie zariadení slúžiacich na podporu prírodných aktív i lesnej pedagogike
Aktivita 3: Slávnostné otvorenie spojené s poznávacou výstavou a súťažami pre deti z detských
domovov zo Slovenska a Poľska
Aktivita 4: Lesná pedagogika pre deti
Aktivita 5: Diseminácia a propagácia projektu
Aktivita 6: Záverečný seminár

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Videokanál LESOV SR
Deň stromu 2018
Elektronické aukcie dreva
Elektronické aukcie dreva na III. kvartál sa uskutočnia dňa 27.8.2018.
Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci v oblasti LH medzi LESMI SR a Zpžlh SR
Tlačová správa
Rokovania priniesli zmeny v plánovanom obstarávaní ťažbových činností
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Tlačová správa
Chránený prírodný areál opäť ručne pokosia desiatky lesníkov
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené