ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Oznámenie o konaní výberového konania na dodanie služieb


Oznámenie o konaní výberového konania na dodanie služieb

O Z N Á M E N I E

o konaní výberového konania na dodanie služieb dodávatelským spôsobom

Lesy SR, š . p ., OZ Považská Bystrica, oznamuje všetkým záujemcom, že

vyhlasuje výberové konanie

na dodanie služieb v pestovnej a tažbovej cinnosti v 1. štvrtroku 2004. Predmetom obstarávania bude:

Lesná správa

Tažbová cinnost

Pestovná činnost

Tažba dreva (m 3 )

Približovanie dreva (m 3 )

Prerezávky (ha)

Iná pest. cinost

Pov. Bystrica

1 370

1 300

   

Zubák

1 200

1 050

   

Všetky informácie o podmienkach úcasti a dalšie podklady budú záujemcom k dispozícii v ústredí uvedených LS.

Písomnú ponuku predložia uchádzaci najneskôr do 23. 1. 2004 na OZ Považská Bystrica – sekretariát riaditela. Otváranie obálok s ponukami sa uskutocní dna 26. 1. 2004 o 8 00 v zasadacke OZ a môžu sa ho zúcastnit všetci uchádzaci. Vyhodnotenie ponúk je neverejné.

Zároven oznamujeme, že výberové konania sa budú priebežne konat každý štvrtrok. Podrobnejšie informácie Vám poskytnú pracovníci LS, resp. OZ – oddelenia prevádzky.

–––––––––––––––––––––––––––

Ing. Dušan Chudovský

riaditel OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené