PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Úspešné zavŕšenie spoločného cezhraničného projektu slovenských a českých lesníkov „Antonstál – oživujeme lesnícke tradície“


Úspešné zavŕšenie spoločného cezhraničného projektu slovenských a českých lesníkov „Antonstál – oživujeme lesnícke tradície“

 

Banská Bystrica14. novembra 2014

Hlavným zámerom projektu bolo poukázať na spoločné kultúrne dedičstvo v prihraničnom území, spočívajúce v poľovníckych a lesníckych tradíciách a oživiť spoluprácu subjektov z oboch strán hranice, ktorá má stáročnú históriu. Jednalo sa o atraktívne aktivity, ktoré aj z hľadiska cestovného ruchu prispeli a prispievajú k zvyšovaniu príťažlivosti prihraničného územia pre domácu i zahraničnú turistickú klientelu. Projekt taktiež poukázal na hodnoty lesa a význam pestovania lesníckych a poľovníckych tradícií, celej širokej verejnosti, osobitne mladým ľuďom, u ktorých moderná forma života často neumožnila, aby si tieto hodnoty uvedomili.

Všetky aktivity projektu boli realizované v úzkej súčinnosti vedúceho partnera (LESY SR, š.p.) a hlavného cezhraničného partnera (Lesy ČR, s.p.), pričom ich koordinácia prebiehala na štvrťročne realizovaných spoločných stretnutiach projektového tímu, kde boli spoločne vyhodnocované úlohy oboch strán a monitorované ich plnenie. Podujatia pre verejnosť mali cezhraničný rozmer, kde partneri navzájom zabezpečili účastníkov zo svojej strany hranice, vrátane prezentujúcich a prednášajúcich.
Na aktivitu č. 2, „Netradičné remeslá v lesníctve, poľovníctve", boli zabezpečení remeselníci z oboch strán hranice, pričom nechýbali profesie ako šperkár, rezbár, výrobca drevených exponátov a pod. Táto aktivita bola prezentovaná ako pre verejnosť zastúpenú Obvodnou poľovníckou komorou tak aj pre deti zo základných škôl z Trenčína, Nemšovej, ale i Buchlovíc. Prostredníctvom prítomnosti remeselníkov z oboch strán hranice bola poukázaná pozitívna stránka poľovníctva, hlavne zachovanie zážitkových hodnôt pri love zveri a pri regulovaní stavu zveri v prírode. Prostredníctvom 10 lesných pedagógov (5 zo SR a 5 z ČR), ktorí si navzájom vymieňali deti, sa podarilo nielen informovať deti o prírode, ale aj znižovať jazykovú bariéru, ktorá sa za dvadsať rokov vytvorila medzi národmi.

Na aktivite č. 3, „Pozitívny prístup k lesu a jeho spätné pôsobenie na človeka", boli zabezpečené ukážky tradičných foriem vábenia a lovu, ako aj kynológovia. Aktivita sa venovala najmä deťom, ale aj verejnosti a oboznámila ich o zaujímavostiach prírody v prihraničnom regióne. Aktivita bola rozdelená na dve nosné časti. Prvou bola prezentácia prof. Ing. Vladimíra Čabouna, CSc. s názvom „Pozitívny prístup k lesu a jeho spätné pôsobenie na človeka“, v ktorej príťažlivou formou pre mladých poslucháčov predstavil čo všetko sa nachádza v prírode okolo nich, pokúsil sa im ukázať ako majú prírodu vnímať a prostredníctvom vybudovaného náučného chodníka im následne lesníci ukázali lesnícke remeslo s prácami, ktoré sa musia vykonať, aby sme sa mohli prechádzať v zdravom lese. V druhej časti sa deťom a aj verejnosti venovali 10 lesní pedagógovia, ktorí upútali deti a prezentovali pracú lesníka formou lesných hier. Aktivita bola zakončená vysadením spoločného stromu Slovanov - lipy v areáli Antonstálu.

Aktivita č. 4, „Vývoj poľovníckych signálov a sokoliarstva v Uhorsku a na Morave", bola zameraná na tradíciu dorozumievacích signálov, ktoré prezentovali experti z oboch strán hranice, vrátane používaných nástrojov. Hlavný cezhraničný partner tiež zabezpečil sokoliarov, ktorí účastníkom podujatia prezentovali tradičné formy lovu s dravými vtákmi. Aktivita bola zameraná pre študentov stredných lesníckych škôl, ktorí si vybrali lesnícke remeslo ako ich budúce zamestnanie. Študenti z lesníckej školy v Liptovskom Hrádku a z lesníckej školy v Hraniciach sa spoločne zoznámili s vývojom nielen samotných signálov používaných pri slávnostiach a love, ale aj s používanými rozdielnymi hudobnými nástrojmi v Čechách a na Slovensku - lesnica, borlice, lesný roh. Prezentáciou sokolníctva, ako tradičného remesla dnes už udržiavaného len zo záľuby, bol rozšírený obzor študentom s podporením ich budúcich možných aktivít. Vybudovaním Múzea lesníctva a poľovníctva v Buchloviciach na lesnej správe Buchlov vznikla expozícia, ktorá zachytáva vývoj remesla lesníctva od jeho pôvodného prechodu z poľovníctva po súčasné lesníctvo. Súčasťou tejto aktivity bolo vybavenie múzea audiovizuálnou technikou, preparátmi, replikami starých zbraní, CD s hlasmi vtákov, ktoré bolo prezentované návštevníkom aktivity na spoločnej prehliadke.

Poslednou aktivitou projektu bolo spracovanie DVD o projektových aktivitách. Z každého podujatia sú dostupné prezentácie, bohatá fotodokumentácia, videá a textové materiály približujúce jednotlivé lesnícke a poľovnícke tradície v prihraničnom území. DVD slúži ako hlavný diseminačný materiál spoločného projektu LESOV SR, š.p. a Lesov ČR, s.p. pri prezentácií samotného projektu a taktiež Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013.

Vedúci partner ako aj hlavný cezhraničný partner sú organizácie zriadené štátom. Výstupy projektu napomohli zvýšiť ich schopnosť realizovať aktivity iné ako len lesné hospodárstvo. Vďaka vytvorenej expozícii múzea a naštartovaným podujatiam v oblasti oživovania tradícií lesníctva a poľovníctva môžu oveľa efektívnejšie plniť túto úlohu v spoločnosti. Aktivitami v oblasti podpory lesníckych a poľovníckych tradícií vrátane propagácie špecifických druhov remesiel súvisiacich s lesníctvom a poľovníctvom projekt obohatil miestnu ponuku a iniciatívy v oblasti rozvoja kultúry, spoločenských a voľnočasových aktivít a rozšíril ich paletu. Medzi návštevníkmi projektových podujatí boli vo veľkej miere študenti, ktorí sa inovatívnou formou oboznámili s tradíciami spojenými s lesným hospodárstvom a poľovníctvom, ako aj s významom lesa pre človeka a potrebou chrániť ho. Turistická verejnosť sa zúčastnila podujatí usporiadaných v rámci projektu a obohatila tak svoje voľnočasové aktivity, ale aj v budúcnosti po skončení projektu bude môcť využívať jeho výstupy v podobe expozície múzea lesníctva u hlavného cezhraničného partnera, čím sa obohatila ponuka cestovného ruchu v tomto prihraničnom území. V rámci projektu boli na aktivity projektu prizvané stredné lesnícke školy z Liptovského Hrádku a Hraníc ako aj základné školy z Nemšovej, Buchlovíc a Trenčína. Po skončení projektu bude táto infraštruktúra dostupná pre všetky školy v prihraničnom území, ktoré prejavia záujem o environmentálnu výučbu s ich využitím, resp. o oboznamovanie sa s tradíciami spojenými s lesníctvom a poľovníctvom v tomto prihraničnom území.

Partneri na financovanie projektu Antonstál – oživujeme lesnícke tradície využili aj peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Celkový rozpočet projektu je 29 146,00 EUR, z čoho 24 026,78 EUR pochádza zo zdrojov ERDF, 3 083,82 EUR zo štátneho rozpočtu, 879,20 EUR predstavuje vlastné spolufinancovanie projektových partnerov a 1 156,20 EUR je spolufinancovaných z iných verejných zdrojov.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené