ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktuálne > Zasadnutie výboru Pro Silva


Zasadnutie výboru Pro Silva

 

 Akcie, uskutočnené s participáciou hnutia Pro Silva Slovakia v roku 2014

1. 14.5.2014-18.5.2014 odborné exkurzie pre 20 lesníkov z Chorvátska ( lesy Dalmácie) /VŠLP Zvolen mozaikové porasty, podrastový hospodársky spôsob, TANAP stav lesov po kalamite, Dobročský prales, Badínsky prales, mozaikové porasty Počuvadlo, lesy mesta Zvolen.

2.
21.5.2014 – celoslovenský odborný seminár k 25. výročiu založenia organizácie Pro Silva „25. rokov hnutia PRO SILVA na Slovensku, stav a vízie do budúcnosti“, TU Zvolen, 118 účastníkov.

3. 29.5.2014 – OZ Prešov, LS Hanušovce - Lesnícky deň Pro Silva, organizovaný pri príležitosti 25.výročia hnutia Pro Silva v Európe a na Slovensku, 75 účastníkov z regiónu východného Slovenska.

4. 15.- 16. 6. 2014- exkurzia Lesnickeho spolku z Brandenburgu. 44 účastníkov na objektoch PRO SILVA LS Duchonka a v oblasti VŠLP TU Zvolen, DO Donovaly, Badínsky prales.

5. 17.6.2014 – OZ Námestovo, LS Paráč - Lesnícky deň Pro Silva, organizovaný pri príležitosti 25.výročia hnutia Pro Silva v Európe a na Slovensku, 80 účastníkov z regiónu stredného a severného Slovenska.

6. Jún 2014. Spomienka 15. výročia najväčšej vetrovej kalamity v dejinách slovenského lesníctva (1999) LS Duchonka. Za účasti MP, GR , TU, NLC, štátna správa - lesné úrady, ŽP, ŠOP“ , OZ Trenčín, OZ Levice. Téma: Príčiny - stav porastov po kalamite- poučenie, 89 účastníkov. 

7. Jún 2014. Výroba a umiestnenie symbolického pamätníka 25. rokov hnutia PRO SILVA na Slovensku /dielec 583 VŠLP TU Zvolen/.

8. 19.6.-20.6.2014 - odborná exkurzia pre Lasy panstwowe Poznaň, Ing. Lemke Daniel, /VŠLP TU Zvolen, mozaikové porasty, bukový výberkový les, uvoľňovacie prebierky pri buku a dube.Badínsky prales.

9. 30.6.2014-4.7.2014 - odborná exkurzia pracovníkov katedry pestovania lesa Lesníckej fakulty Zágreb/ akademik Matič, akademik Anič, prof. Oršanič, prof. Vukelič, prof. Pernar, doc. Dr. Mikac, /. Problematika kreovania a pestovného usmerňovania mozaikových porastov, výskum a výsledky z bukových pralesov východného Slovenska. 

10. 19.8.2014 – odborná exkurzia pre Spolok lesníkov Hessensko, Ing. Julius Durst, /mozaikové porasty VŠLP TU Zvolen, bukový výberkový les, výberkové lesy Mistríky-Donovaly/.

11. 10.9.2014 - celoslovenský lesnícky deň Pro Silva so zameraním na návrh komplexu lesov lokality Aboď s ponechaním na prirodzený vývoj „ Manažment prírodného lesa Aboď- východiská a perspektívy“, Mestské lesy Košice, 60 účastníkov.

12. 18.9.2014 – OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná - pracovná porada pestovateľov v rámci LSR, š.p. s terénnymi ukážkami prírode blízkeho obhospodarovania lesa v oblasti Nízkych Tatier, 25 účastníkov.

13. 10.10.2014 - školenie pre pracovníkov VŠLP TU Zvolen z problematiky kreovania mozaikových porastov, 10 účastníkov.

14. Publikačná činnosť v časopise Lesník v sekcii Pro Silva a v časopise Lesokruhy

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
DO POZORNOSTI

Cena prof. Štefana Korpeľa
Dekan LF TU vo Zvolene v spolupráci s Pro Silva Slovensko vyzýva lesnícke inštitúcie, organizácie, kolektívy a pracovníkov lesníckej praxe, ako aj štátnej ochrany prírody, na nominačné návrhy na udelenie ceny prof. Štefana Korpeľa v r. 2018

Pomník plný lesa
Publikácia zostavovateľov Peter Gogoľa, Ján Mičovský a Michal Tomčík, obsahujúca spomienky priateľov a kolegov na Ladislava Alcnauera, priekopníka výberkového hospodárenia na Slovensku pre záujemcov sprístupnená v elektronickej forme

Nová odborná publikácia
v časti odborné príspevky-publikované je umiestnená publikácia Pestovanie dubových porastov (poznatky versus praktické skúsenosti) autorov Ing. Ján Farkaš a prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., vydaná s podporou PEFC Slovensko pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesa 

Nové odborné videoprezentácie
v časti odborné príspevky-videoprezentácie nájdete 2 nové vidoprezentácie k odbornému prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa

Odborný seminár "Ako ďalek v prírode blízkom obhospodarovaní lesov na Slovensku"
Dňa 6.4.2011 sa vo Zvolene konal odborný seminár s  cieľom poukázať na význam, cesty, spôsoby, ekonomické výhody a smerovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesov na Slovensku

Cesta k prírode blízkemu hospodárskemu lesu novinky-v-cr/prave-vychazi-nova-kniha-milana-kosulice-st---73.html
V Českej republike vyšla kniha Milana Košuliča st., ktorá je  výsledkom jeho celoživotnej skúsenosti a znalosti problematiky  pri uplatňovaní prírode blízkych postupov pestovania lesa 

Pro Silva vie pomôcť lesu, aj ekonomike
Ing. Dušan Mikuš z LS Duchonka na OZ Prievidza vo svojej výpovedi o pozitívach ale aj problémoch spojených s uplatňovaním prírode blízkeho obhospodarovania lesa

Lesnícky deň Pro Silva na LS Zákamenné
odborný písomný sprievodca lesníckym dňom na tému prebudovy rovnovekých smrekových porastov

Čo charakterizuje prirodzený les
séria fotografií s krátkym komentárom vysvetľujúcim podstatu prírode blízkeho lesa a hospodárenia v ňom

ˇKeď v krvi koluje "Pro Silva pozitiv" 
Úvaha Ing. Dušana Mikuša z OZ Prievidza ako a prečo sa stal zástancom a realizátorom prírode blízkeho obhospodarovania lesa

Koncepcia prírode blízkeho obhospodarovania lesa pre Lesy SR, š.p. Banská Bystrica 
článok uverejnený v Lesníckej práci v Českej republike, ktorý prierezovo oboznamuje s aktivitami Lesov SR, š.p. v zavádzaní myšlienok Pro Silva do lesníckej prevádzky

Les zostal lesom
agentúrna správa, ktorú poskytla Ing. Mária Hudáková, správkyňa nadácie Zelená nádej z Tulčíka po návšteve prirodzených lesov na Smolníckej Osade

Projekt obhospodarovania objektu Pro Silva na Smolníckej Osade
Vzorový projekt, obsahujúci dlhodobý cieľ prírode blízkeho hospodárenia v objekte Pro Silva a podrobné plánovanie vo vybratých demonštračných porastoch

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené