PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

 

 

 

Prílohy k VOS - LS Kyslinky Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
Kriváň 334, 962 04 Kriváň, IČO: 36 038 351,

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

Predmet:
Drevná hmota (drevo na pni) v obchodnom celku, ďalej len „OC“ (porastoch) OZ Kriváň, LS Kyslinky. Podkladom k predmetu predaja sú údaje z PSoL, LC Kyslinky podľa JPRL.

Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje pre každý obchodný celok zvlášť, teda aj ponuky musia byť podávané samostatne pre každý obchodný celok (OC).

Časový priebeh obchodnej verejnej súťaže:

Etapy súťaže pre: OC 1-Kyslinky Termín
___________________________________________________________________________
-prehliadka ponúkaného predmetu predaja na LS Divín : 13.8.2015 o 8.00 hod

-odovzdanie súťažných návrhov: 19.8.2015 do 9.00 hod

-otváranie obálok s ponukami: 19.8.2015 o 9.30 hod

-oznámenie o výsledku vyhodnotenia: 20.8.2015

-uzatváranie zmlúv 27.8.2015

Spôsob podávania súťažných návrhov:
Súťažné cenové návrhy sa podávajú na tlačive "Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk" v písomnej forme v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach, vložených do tej istej obálky. Návrhy musia byť verifikované podpisom a pečiatkou uchádzača. Obálka s návrhmi musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu, musí obsahovať upozornenie "SÚŤAŽ -NEOTVÁRAŤ" s uvedením špecifikácie súťaže a názvu obchodného celku: "Predaj dreva na pni- LS Kyslinky –OC 1 -Kyslinky " a taktiež s uvedením adresy odosielateľa. Cena v návrhu musí byť stanovená v platnej mene SR, to je v €/m3 podľa jednotlivých JPRL. Uchádzač musí predložiť cenu v návrhu ku každému JPRL, inak bude zo súťaže vylúčený. Uchádzač musí mať minimálne oprávnenie na sprostredkovanie obchodu tovarov alebo služieb. Pre vyhotovenie kúpnej zmluvy bude úspešný záujemca vyzvaný na predloženie originálu alebo kópie výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra, nie staršej ako 3 mesiace. Obálky, ktoré prídu po stanovenom termíne: 19.8.2015 9.00 hod nebudú zaradené do súťaže. Obálky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje, budú zo súťaže vylúčené. Súťažné návrhy možno doručiť doporučene poštou, kuriérom alebo osobne na adresu vyhlasovateľa. Preberať ich bude ťažbár OZ- Ing. Martin Bystriansky, mobil č.: 0918335511, alebo sa ponuka odovzdá do podateľne OZ Kriváň. Pracovná doba podateľne pre fyzické doručenie obálok je v pracovných dňoch od 6.30 do 14.30.


Minimálna kúpna cena za obchodný celok je uvedená v hornej časti "Návrhu na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk" - ako predpokladaná hodnota celkom za obchodný celok.

Úhrada nákladov v obchodnej verejnej súťaži:
Vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
• Obchodnú verejnú súťaž zrušiť a ukončiť bez výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu pre každý obchodný celok samostatne.
• Zmeniť podmienky OVS a ostatné súťažné podmienky tak, že zmena bude uverejnená spôsobom, ako je vyhlásená táto OVS ( internet).
• V prípade nevyhovujúcich súťažných návrhov odmietnuť všetky súťažné návrhy a obchodnú verejnú súťaž ukončiť ako neúspešnú, pre každý obchodný celok samostatne.
• Podaním súťažného návrhu uchádzač prejavuje súhlas s podmienkami súťaže.

Vyhodnocovať sa bude celková hodnota kúpnej ceny v € za obchodný celok, stanovená na základe cien za jednotlivé JPRL a predpokladaného množstva m3 podľa jednotlivých JPRL.
Kritérium pre hodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena, pri dodržaní podmienok účasti OVS.

Spôsob vyhlásenia výsledkov OVS:
Vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho návrh prijíma a túto skutočnosť oznámi do konca nasledujúceho pracovného dňa e-mailovou poštou po otváraní obálok. Z tohto dôvodu je potrebné v návrhoch uviesť e-mailovú adresu, na ktorú sa bude rozhodnutie o prijatí návrhu posielať, číslo telefónu a meno zodpovednej osoby uchádzača. Úspešný uchádzač ihneď potvrdí, že oznámenie dostal a informáciu potvrdí odpoveďou uvedenou v e-mailovej pošte. Ak oslovený uchádzač najneskoršie do 7 dní od prevzatia oznámenia o prijatí návrhu neuzavrie kúpnu zmluvu, vyhlasovateľ začne jednanie s účastníkom, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí.

Ďalšie súťažné podmienky:

Odovzdaním súťažného návrhu uchádzač prejavuje súhlas s podmienkami súťaže a s podmienkami uvedenými v návrhu kúpnej zmluvy osobitne bodu IV. Garancie a platobné podmienky, bodu V. Úrok z omeškania a zmluvné pokuty, bodu VI. Osobitné ustanovenia, ods. a) spôsobu vykonávania ťažobných zásahov podľa schválenej technologickej typizácie.

Prílohy:
Návrh kúpnej zmluvy a ostatné podmienky verejnej obchodnej súťaže nájdete v prílohách zverejnených pri tomto vyhlásení.

Príloha k zmluve - Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach štátneho podniku LESY SR

Príloha k zmluve – Harmonogram predaja dreva na pni

Príloha k zmluve – Záznam z priebežnej kontroly predaja dreva na pni
Príloha k zmluve – Kontrolná známka (ekonomický úsek).

Zásady pre výber mechanizačných prostriedkov

• Dodávateľ je vlastníkom alebo vie preukázať dostatočnú vybavenosť výrobnými prostriedkami pre vykonanie zmluvného rozsahu prác v zmysle stanovených technológií,
• technika je v dobrom prevádzkyschopnom stave, bez viditeľného úniku pohonných hmôt a mazadiel,
• mechanizačné prostriedky sú vybavené lekárničkou a materiálom na asanáciu uniknutých ropných látok (preferovaný je vapex) a to prostriedky pre približovanie vrátane harvesterov min 5 l a prostriedky pre odvoz dreva min 10 l. Ostatné prostriedky pri množstve pohonných hmôt a mazacích náplní do 100 l = 5 l a pri množstve nad 100 l = 10 l absorbentu. Množstvo náplní sa rovná kapacite palivovej nádrže, mazacieho a hydraulického systému,
• v JMP sa používajú ekologicky odbúrateľné mazadlá (Ekopil, rastlinný olej, Arborol a pod.),
• ak výrobca mechanizačného prostriedku pripúšťa použitie ekologických palív a mazív je ich použitie povinné.

Harmonogram prehliadky predmetu predaja –jednotlivých JPRL v obchodnom celku je:
-13.8.2015 od 8.00 hod

Miesto prehliadky OC:
Zraz záujemcov je 13.8.2015 o 8.00 hod na lesnej správe v Kyslinkách.

Sídlo lesnej správy Kyslinky: Kyslinky č.610, 976 37 Hrochoť.

Záujemcom bude k dispozícii vedúci lesníckeho obvodu, technik LS pre ťažbovú činnosťa vedúci lesnej správy. K dispozícii budú porastové mapy, základné údaje z PSoL a prehliadka terénu.

Otváranie obálok s ponukami:
- dňa 19.8.2015 o 9.30 hod. v budove OZ Kriváň, Kriváň 334, 1.poschodie, zasadacia miestnosť. Otváranie obálok je verejné, môže sa ho zúčastniť oprávnený zástupca navrhovateľa.
- pri rovnosti návrhov je úspešným návrh ktorý bol doručený ako prvý.

Uzatváranie zmlúv:
- do 7 dní od prevzatia oznámenia o prijatí návrhu s vystavením zálohovej faktúry.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmien ( www.lesy.sk ).

V Kriváni 10.8.2015 Ing. Pavol Kráľ
riaditeľ OZ Kriváň

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené