PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Historicky prvé stretnutie kompletných vedení LESOV Českej republika a LESOV Slovenskej republiky


Historicky prvé stretnutie kompletných vedení LESOV Českej republika a LESOV Slovenskej republiky

Banská Bystrica, 9. októbra 2015

Cezhraničná spolupráca pri čerpaní eurofondov, koordinácia postojov k certifikácii lesov schémami FSC a PEFC, ale aj výmena skúseností z vymáhania náhrad škôd spôsobených emisiami, boli nosnými témami spoločného rokovania vedení podnikov LESY České republiky a LESY Slovenskej republiky. Historicky prvé stretnutie generálnych a všetkých odborných riaditeľov obidvoch firiem 7. a 8. októbra v Topoľčiankach prinieslo veľa podnetov, pri ktorých by českí a slovenskí štátni lesníci mohli úspešne spolupracovať, zhodli sa generálni riaditelia spoločností. 

„Máme veľa spoločných problémov či už ide o presadzovanie princípov trvalej udržateľnosti obhospodarovania lesa, podkôrnikové kalamity alebo o snahy extrémnych environmentalistov o vyhlasovanie ďalších a ďalších chránených území,“ povedal generálny riaditeľ podniku LESY Slovenskej republiky RNDr. Peter Morong.Pravidelné konzultácie na úrovni vedení štátnych lesov na základe skúseností druhej strany prispejú k rýchlejším a efektívnejším rozhodnutiam. 

Spoločným záujmom obidvoch firiem je napríklad aj otvorenie diskusie o potrebe certifikácie lesov schémami PEFC a FSC v stredoeurópskom priestore vzhľadom na platné národné legislatívy. „Privítame, keď sa do tejto témy zapoja aj LESY Slovenskej republiky,“ uviedol generálny riaditeľ podniku LESY ČR Ing. Daniel Szórád, Ph.D. 

Ďalším výsledkom spoločného rokovania by mohla byť intenzívnejšia spolupráca pri využívaní fondov EÚ určených na cezhraničnú spoluprácu. V súčasnosti firmy dokončujú projekt na zlepšenie podmienok života zveri v Strážovských vrchoch a v Bielych Karpatoch. 

Vrcholové vedenia podnikov LESY ČR a LESY SR diskutovali aj o problémoch pri verejnom obstarávaní, poľovníctve či o podpore verejnoprospešných aktivít.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú približne 900.000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Všetky odštepné závody podniku sú certifikované a hospodária v súlade so schémou trvalo udržateľného obhospodarovania lesov PEFC Koncom roka 2014 zamestnával podnik 3457 ľudí.

Štátny podnik Lesy ČR obhospodaruje viac ako 1,2 milióna hektárov lesného majetku, čo je šestina plochy ČR a zhruba polovica lesov v ČR. Stará sa o viac ako než 39 tisíc kilometrov vodných tokov, teda približne o tretinu dĺžky vodných tokov v ČR.
Lesy ČR sú držiteľmi certifikátov v systéme PEFC, a to na celej výmere spravovaného lesa. Uvedené osvedčenie je dokladom, že LČR lesy obhospodaruje v súlade so schválenými štandardmi trvalo udržateľného hospodárenia.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené