ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > výberové konanie na dodanie služieb v pestovatelskej cinnosti na rok 2004


výberové konanie na dodanie služieb v pestovatelskej cinnosti na rok 2004

O Z N Á M E N I E

o konaní výberového konania na dodanie služieb dodávatelským spôsobom

Lesy  SR,  š . p ., OZ  Považská  Bystrica,  oznamuje   všetkým  záujemcom,  že

 

vyhlasuje výberové konanie

 

na dodanie služieb v pestovatelskej cinnosti na rok 2004.

 

Predmetom obstarávania je:

 

LS Považská Bystrica - LHC Precín, Papradno

Výkon

Množstvo (ha)

Plán do 30. 6. 2004

Sk

1

2

3

4

Zalesnovanie (011)

10,63 (49 150 ks)

10,63

 

Podiel jamkovej sadby

                   70 %

Uhadzovanie haluziny (015)

8

4

 

Vyžínanie kultúr (017)

36

10

 

Ochrana proti zveri náterom (018)

55,40

0

 

Výsek krov (020)

10,43

2

 

Prerezávky (025)

67,14

33

 

Spolu pestovatelská cinnost

826 961.-

 

LS Považská Bystrica - LHC Beluša

Výkon

Množstvo (ha)

Plán do 30. 6. 2004

Sk

1

2

3

4

Zalesnovanie (011)

10,76 (45 550 ks)

10,76

 

Podiel jamkovej sadby

                   70 %

Uhadzovanie haluziny (015)

10

4

 

Vyžínanie kultúr (017)

90

20

 

Ochrana proti zveri náterom (018)

115,94

0

 

Výsek krov (020)

11,3

3

 

Prerezávky (025)

95,68

40

 

Spolu pestovatelská cinnost

1 267 181.-

 

LS Košeca

Výkon

Množstvo (ha)

Plán do 30. 6. 2004

Sk

1

2

3

4

Zalesnovanie (011)

9,57 (49 000 ks)

9,57

 

Podiel jamkovej sadby

                   90 %

Uhadzovanie haluziny (015)

16,97

5

 

Vyžínanie kultúr (017)

52,28

11

 

Ochrana proti zveri náterom (018)

65,55

0

 

Výsek krov (020)

7

3

 

Prerezávky (025)

68

35

 

Spolu pestovatelská cinnost

872 844.-

 

LS Zubák

Výkon

Množstvo (ha)

Plán do 30. 6. 2004

Sk

1

2

3

4

Zalesnovanie (011)

41,00 (223 000 ks)

41,00

 

Podiel jamkovej sadby

                   70 %

Uhadzovanie haluziny (015)

45,61

16

 

Vyžínanie kultúr (017)

179,28

41

 

Ochrana proti zveri náterom (018)

179,97

0

 

Výsek krov (020)

30

8

 

Prerezávky (025)

90,3

41

 

Spolu pestovatelská cinnost

1 768 780.-

 

LS Púchov

Výkon

Množstvo (ha)

Plán do 30. 6. 2004

Sk

1

2

3

4

Zalesnovanie (011)

33,00 (180 000 ks)

33,00

 

Podiel jamkovej sadby

                   70 %

Uhadzovanie haluziny (015)

19,95

10

 

Vyžínanie kultúr (017)

188,84

43

 

Ochrana proti zveri náterom (018)

159,99

0

 

Výsek krov (020)

50

16

 

Prerezávky (025)

72,56

38

 

Spolu pestovatelská cinnost

2 244 424.-

 

LS Pruské

Výkon

Množstvo (ha)

Plán do 30. 6. 2004

Sk

1

2

3

4

Zalesnovanie (011)

22,07 (98 500 ks)

22,07

 

Podiel jamkovej sadby

                   60 %

Uhadzovanie haluziny (015)

18,19

7

 

Vyžínanie kultúr (017)

69,96

14

 

Ochrana proti zveri náterom (018)

79,74

0

 

Výsek krov (020)

6,14

2

 

Prerezávky (025)

89,76

41

 

Spolu pestovatelská cinnost

1 117 798.-

 

LS Bytca

Výkon

Množstvo (ha)

Plán do 30. 6. 2004

Sk

1

2

3

4

Zalesnovanie (011)

33,24 (156 000 ks)

33,24

 

Podiel jamkovej sadby

                   90 %

Uhadzovanie haluziny (015)

28,24

13

 

Vyžínanie kultúr (017)

90,46

21

 

Ochrana proti zveri náterom (018)

112,68

0

 

Výsek krov (020)

27,71

7

 

Prerezávky (025)

48,57

21

 

Spolu pestovatelská cinnost

1 610 113.-

 

Podrobnejšie informácie o podmienkach úcasti, termíne dodania prác, mieste a case pre poskytovanie informácií k sútažným podkladom budú záujemcom k dispozícii v ústredí lesných správ:

-Považská Bystrica (tel. 042 / 439 70 43, 0907 / 239 959),

-Košeca (042 / 446 80 25, 0903 / 543 126),

-Zubák (042 / 468 30 51, 0903 / 543 141),

-Dohnany (042 / 467 10 61, 0903 / 674 839),

-Pruské (tel. 042 / 443 24 51, 0903 / 651 257),

-Bytca (tel. 041 / 552 30 83, 0903 / 240 315),

 

        

Všeobecné podmienky na dodanie služieb v pestovatelskej cinnosti:

-termín ukoncenia výkonu 011 – zalesnovanie je do 15. 5. 2004,

-termín ukoncenia ostatnej pestovatelskej cinnosti je do 30. 11. 2004,

-pre vítaza výberového konania je záväzné splnenie polrocného plánu podla jednotlivých výkonov uvedených v tabulkách (vid stlpec 3 priložených tabuliek),

 

Z vítazom výberového konania môže byt na základe rokovacieho konania bez zverejnenia v prípade jeho záujmu uzavretá zmluva na dodanie dalších služieb v pestovatelskej cinnosti podla potreby jednotlivých LS:

-práce v lesných škôlkach (výkon 222),

-ochrana lesa (výkon 028),

-vyznacovanie tažby, vyzdvihovanie náletu ... (výkon 039),

 

         V prípade, že všetky práce budú vykonané v zmysle stanovených podmienok, vcas a v zodpovedajúcej kvalite, OZ vyplatí bonus vo výške 3 % z hodnoty vykonanej práce jednorazovo po 30. 11. 2004.  

 

Písomnú ponuku predložia uchádzaci najneskôr do 27. 2. 2004 do 12.00 hod. na OZ Považská Bystrica - sekretariát riaditela.

Ponuka musí obsahovat:

-doklad, že uchádzac je oprávnený vykonávat vyššie uvedené služby (živnostenský list, resp. iné oprávnenie na výkon prác – originál alebo overená kópia nie staršia ako tri mesiace),

-technológiu výroby – strucný popis technológie,

-cenovú ponuku (sumárne za celý predmet obstarávania),

-údaj uchádzaca o tom, ci je platcom DPH,

-iné požiadavky (prenájom dopravných prostriedkov...),

 

Cenová ponuka musí obsahovat sumu v slovenských korunách na dodanie celého predmetu obstarávania na jednej lesnej správe. Ponuky len na ciastocné plnenie predmetu obstarávania za LS budú z výberového konania vylúcené.

 

Taktiež budú z výberového konania vylúcené všetky ponuky, ktorých cena za konkrétnu lesnú správu bude vyššia ako:

-LS Považská Bystrica – LHC Precín, Papradno – 827 000.-

-LS Považská Bystrica – LHC Beluša – 1 268 000.-

-LS Košeca – 873 000.-

-LS Zubák – 1 769 000.-

-LS Púchov – 2 245 000.-

-LS Pruské – 1 118 000.-

-LS Bytca – 1 611 000.-

 

Uchádzaci musia predložit svoje ponuky písomnou formou v zalepenej obálke oznacenej „Sútaž – pestovatelská cinnost“, s menom uchádzaca a názvom lesnej správy.

Otváranie obálok s ponukami sa uskutocní dna 1. 3. 2004 o 8 00 v zasadacke OZ a môžu sa ho zúcastnit všetci uchádzaci. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Oznámenie o výsledku bude zaslané len vítazovi výberového konania najneskôr do 10 dní od uzávierky sútaže.

Vyhlasovatel si vyhradzuje právo nevybrat ani jedného z úcastníkov výberového konania bez udania dôvodov. Vyhlasovatel výberového konania vyhradzuje právo presunút dodanie služieb aj na neskoršie obdobie, najneskôr však do konca roku 2004.

 

 

                                                                                                                             Ing. Dušan Chudovský

                                                                                                                                    riaditel OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené