ÚVOD

KONTAKTY

DRAŽBY DREVA

PONUKA
CENNÍKY
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Žilina > súťaže > výberové konanie na lesnícke cinnosti


výberové konanie na lesnícke cinnosti

Lesy SR š.p., Odštepný závod Žilina na základe „Smernice o uplatnovaní výberového konania na práce v lesníckych cinnostiach dodávatelským spôsobom“ c.j.72/2000/210  

v y h l a s u j e

V Ý B E R O V É   K O N A N I A

na dodávky služieb lesníckych cinností v rozsahu vyšpecifikovanom v prílohách tohto oznámenia.

 

Výberové konanie sa uskutocní formou rokovacieho konania.  

1. Predmet výberového konania:

  • výkon lesníckych cinností v rámci lesných správ /dalej len „LS“/ osobitne pre každý z nasledujúcich celkov :

LS Žilina LHC Marcek pestovná a tažbová cinnost
LS Žilina LHC Duben, Varín pestovná a tažbová cinnost
LS Žilina LHC Turie pestovná cinnost
LS Fackov LHC Fackov pestovná cinnost
LS Fackov LHC Rajec pestovná cinnost
LS Kunerad LUC 17, 21 pestovná cinnost
LS Martin LHC Kantor pestovná cinnost
LS Martin LHC Rudno pestovná cinnost
LS Martin LHC Jánošíkovo, Kláštor pestovná cinnost
LS Martin LHC Martinské Hole pestovná cinnost
LS Martin všetky LHC zbližovanie dreva - kone
LS Turcianske Teplice LUC 45,46,47,49,50 pestovná cinnost
LS Turcianske Teplice LUC 35,41,42,43,44 pestovná cinnost

Uchádzac predloží návrhy na uzavretie zmluvy pre tie celky, v ktorých má záujem realizovat predmet výberového konania.

Objemy a merné jednotky podla LHC /LUC/ sú uvedené v tabulkových prílohách oznámenia, ktoré sú spolu s bližšou špecifikáciou výkonov podla lesných porastov verejne prístupné na príslušnej lesnej správe vyhlasovatela.

Vyhlasovatel poskytuje informácie k predmetu výberového konania v pracovných dnoch v case od 08.00 hod. do 14.00 hod. prostredníctvom týchto kontaktných osôb:

LS Žilina Ing. Ján Vakula tel. 0903 546 100
LS Fackov Miroslav Rybárik tel. 0903 518 564
LS Kunerad Ing. Viliam Turský tel. 0903 606 768
LS Martin Ing. Peter Tomkuljak tel. 0903 806 104
LS Turcianske Teplice Ing. Jaroslav Mališ tel. 0908 451 987

2. Termín vykonania prác:  od 01.04.2004 do 10.12.2004

v rozsahoch urcených vyhlasovatelom

  • v mesacných objemoch pri výkone tažbových cinností  
  • v kvartálnych objemoch pri výkonoch pestovných cinností

Vyhlasovatel si vyhradzuje právo zmenit objemy výkonov podla svojich aktuálnych potrieb v závislosti od klimatických pomerov príp. pri zmenách na trhu z lesnými komoditami.

3. Podmienky úcasti vo výberovom konaní.

a)     Výberového konania sa môžu zúcastnit právnické alebo fyzické osoby, ktoré predložia aktuálny výpis z obchodného registra, alebo výpis zo živnostenského registra, z ktorého bude zrejmé, že sú na takúto cinnost oprávnení. Doklad žiadame predložit ako originál resp. úradne overenú fotokópiu nie staršiu ako 3 mesiace ku dnu predkladania dokladov.

b)     Písomné potvrdenie (cestné vyhlásenie) že uchádzac nie je v konkurze ani v likvidácii, že nedlhuje na daniach, odvodoch a poplatkoch štátu a poistovniam a obciam.

c)      Referencie s predložením prehladu o doterajšej podnikatelskej cinnosti a prácach v obore lesnícke cinnosti.

d)     Technologická a technická spôsobilost - zahrnuje predpoklad znalostí technologických postupov bežne používaných v tažbovej cinnosti a vlastníctvo (užívanie) mechanizmov v komplexnom pohlade, potrebných na tažbu, dopravu a manipuláciu dreva s cielom ukoncenia výrobného procesu na odvoznom mieste s vymanipulovanými sortimentami.

e)     Akceptácia záväzku vykonávat objemy prác v súlade s mesacnými príp. štvrtrocnými rozpismi podla požiadaviek vyhlasovatela.

f)        Cestné vyhlásenie o pravdivosti predložených údajov.

4. Kritériá výberu.

a)     štruktúra firmy a jej technologická a technická spôsobilost

b)     informácie o spôsobe vykonávania evidencie vykonaných prác

c)      referencie (údaje o odbornej praxi uchádzaca a prehlad o doterajšej podnikatelskej cinnosti a prácach v požadovanom obore),

d)     Zmluvy rovnakého alebo podobného predmetu resp. casti predmetu výberového konania – objemy v Sk  a m3  za obdobie od 01.01.2000 do 31.12.2003

e)     rocný objem prác v tejto cinnosti, alebo v cinnosti podobného charakteru – v Sk

f)        cenová ponuka podla jednotlivých výkonov za LHC /LUC/ ako aj ponuka v sumárnom vyjadrení za všetky výkony *1

g)     podiel výkonu prác pestovnej cinnosti pracovníkmi kat.“R“ zamestnanými v roku                            

      2003 na lesných správach vyhlasovatela – kritérium smeruje k zachovaniu kontinuity a kvality pestovných prác s nadväznostou na výkony PC v roku 2003 *2

 Všetky kritériá majú rovnakú váhu.

 

*1 k posúdeniu kritéria e/ vyplní uchádzac hruboorámovanú podfarbenú cast príloh tohoto oznámenia s uvedením požadovanej priemernej ceny za Nh podla jednotlivých výkonov

 Maximálne hodnoty Sk/ Nh podla jednotlivých výkonov sú nasledovné :

obnova lesa 80 Sk / NH
spolupôsobenie PZ 75 Sk / NH
cistenie plôch po tažbe 77 Sk / NH
ochrana MLP výžin 70 Sk / NH
ochrana MLP náter 65 Sk / NH
plecí rub a výsek krov 90 Sk / NH
precistky, prerezávky 110 Sk / NH
ochrana lesa 70 Sk / NH
ostatné pestovné práce 70 Sk / NH
práce v lesných škôlkach 75 Sk / NH
tažba dreva RÚ 145 Sk / NH
tažba dreva RN 145 Sk / NH
tažba dreva PÚ do 50 rokov 145 Sk / NH
tažba dreva PÚ nad 50 rokov 145 Sk / NH
zbližovanie dreva RZ 175 Sk / NH
zbližovanie dreva RZ - pár 250 Sk / NH
zbližovanie dreva LKT 1 + 0 440 Sk / NH
zbližovanie dreva 1 + 1 280 Sk / NH
zbližovanie dreva UKT 1 + 0 300 Sk / NH
zbližovanie dreva UKT 1 + 1 200 Sk / NH
rucé vypúštanie 90 Sk / NH

*2 k posúdeniu kritéria f/ predloží uchádzac zmluvy o budúcej zmluve so zárukou poskytnutia garantovaného objemu prác s pracovníkmi „R“ zamestnanými v roku 2003 v pestovných cinnostiach na lesných správach vyhlasovatela

5. Iné informácie :

Ponuky budú vyhodnotené pre každý balík výkonov osobitne.

Ponuky zasielajte v zalepených obálkach s heslom „Výberové konanie – lesnícke cinnosti“ na adresu:

 

Lesy SR, š.p., Odštepný závod Žilina

Námestie M.R.Štefánika c.1

010 01   ŽILINA

 

Termín predloženia návrhov na uzavretie zmluvy: 27. február 2004 do 12.00 hod.

 

Predpokladané termíny a miesta rokovacích konaní budú vybraným uchádzacom oznámené telefonicky.

Vybratých uchádzacov oboznámime do 05.03.2004, v prípade ak tento neprejaví záujem o uzatvorenie zmluvy v termíne do 3 /troch/ dní odo dna dorucenia výzvy na podanie návrhu na uzavretie zmluvy, vyhlasovatel si vyhradzuje právo pokracovat v konaní s dalším uchádzacom.

Vyhlasovatel si vyhradzuje právo zmenit podmienky výberového konania ako aj právo odstúpit od zadania casti výkonov v prípade neakceptovatelných ponúk.

Vyhlasovatel si vyhradzuje právo zrušit výberové konanie, náklady spojené s predložením návrhu znáša uchádzac.

 

                                                                                                                             Ing. Róbert S I V C Á K

                                                                                                  riaditel OZ Žilina

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené