PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava


LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava 

podľa ustanovení $ 281 až $ 288 Obchodného zákonníka

 

OC 4

Harmonogram predaja dreva na pni  OC4

Kontrolná známka návrh

Návrh podmienok OVS

Technologický protokol na energ drevo

Všeobecné záväzné podmienky

Vzor KZ predaj dreva na pni KV

Záznam z priebežnej kontroly

Návrh pln. krit. na vyhod. ponúk OVS OC4

 

 

 

 

 

 

 

 

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené