ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Oznámenie o konaní výberového konania


Oznámenie o konaní výberového konania v tažbovej cinnosti v 2. štvrtroku 2004

 O Z N Á M E N I E

o konaní výberového konania na dodanie služieb dodávatelským spôsobom

 Lesy  SR,  š . p ., OZ  Považská  Bystrica,  oznamuje   všetkým  záujemcom,  že

 

vyhlasuje výberové konanie

na dodanie služieb v tažbovej cinnosti v 2. štvrtroku 2004.

 

Predmetom obstarávania je tažba dreva, jeho priblíženie na urcené odvozné miesto a manipulácia na odvozné dlžky na LS:

 

Lesná správa

Porasty

Množstvo

LS Pov. Bystrica

104 a, 105, 113, 87 a, 81, 123 a, 607, 543 a, 559, 558 b, 500 b, 502 c, 560 d, 446,   455 d, 431 a, 434 a, 562 a, 540 a,

T. – 3 370 m3 P. – 3 490 m3

LS Košeca

15, 144 b, 146 c, 714 a, 93 b, 21 a, 12 b, 13 b, 703, 705, 711, 51 e, 23 c, 12 a, 64 a11, 64 a12, 15, 31 a,

T. – 2 255 m3

P. – 2 950 m3

LS Zubák

87 d, 47 e, 71 b, 49, 79 c, 93 b, 93 a, 122 h, 83 b, 89 c, 29 b, 29 a, 33 a, 1 a, 6, 156 b, 160 b, 161, 165 b, 168 c, 169 a, 181 a, 170 b, 180 b, 178, 175, 171 b, 173, 216 f,

2 750 m3

LS Dohnany

46 a, 446 b, 579 a, 585, 45 a, 45 b, 94 c, 394, 178 a, 199 b, 295 a, 495 a, 470 a, 113 a, 104, 95 b, 814 a, 815 b, 353 b, 408, 246 a, 146, 140, 138, 132 a, + kal.

6 265 m3

LS Pruské

125 a, 125 c, 281, 430 c, 491 b, 491 d, 572 b, 593 b, 125 b, 178, 366 b, 421 a, 528, 567 c, 549, 551, 539, 540, 548, 423 a, 289 a, 292 a, 115 a, 120, 141 a, 430, 429 b, 177, 178, 179, 184, 185,

4 442 m3

LS Bytca

8, 43 a, 99, 4 b,

T. - 630 m3

 

Podrobnejšie informácie o podmienkach úcasti, termíne dodania prác, množstvách podla porastov, mieste a case pre poskytovanie informácií k sútažným podkladom budú záujemcom k dispozícii v ústredí lesných správ:

LS Považská Bystrica – tel. 042/435 89 40, 0907 239 959,

LS Košeca – tel. 042/446 80 25, 0903/543 126,

LS Zubák – tel. 042/468 30 51, 0903/543 141,

LS Dohnany – tel. 042/467 10 61, 0903/583 551,

LS Pruské – tel. 042/443 24 51, 0903/651 257,

LS Bytca – tel. 041/552 30 83, 0903/240 315,

  

Písomnú ponuku predložia uchádzaci najneskôr do 15. 3. 2004 do 12.00 hod. na OZ Považská Bystrica - sekretariát riaditela.

      

Ponuka musí obsahovat:

1. doklad, že uchádzac je oprávnený vykonávat vyššie uvedené služby (živnostenský list, resp. iné oprávnenie na výkon prác – originál alebo overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace),

2. doklad o technologickej spôsobilosti na výkon práce (pilcický preukaz, oprávnenie na vedenie prostriedku, platné preškolenie o BOZP a technologických postupoch...),

3. technológiu výroby – strucný popis technológie podla jednotlivých JPRL,

4. cenovú ponuku,

5. údaj uchádzaca o tom, ci je platcom DPH,

6. potrebu technologickej prípravy pracovísk, ak už nie je zahrnutá v cenovej ponuke,

 

Uchádzaci, s ktorými už boli podpísané zmluvy na vykonanie služieb v roku 2004 a predložili všetky požadované doklady podla bodu 1 a 2, nemusia tieto doklady opät predkladat.

 

V prípade požiadavky na technologickú prípravu pracovísk bude k cenovej ponuke uchádzaca pripocítaná predpokladaná suma nákladov na vykonanie technologickej prípravy pracovísk (1000 Sk za hodinu práce mech. prostriedkov – preprava strojov, zemné práce...). Predpokladaný cas trvania prác urcí komisia pri vyhodnocovaní ponúk na základe požiadavky uchádzaca.

 

Cenová ponuka musí obsahovat rozpis podla jednotlivých porastov a cinností osobitne – porast, cinnost, množstvo a jednotková cena Sk/m3 (z dôvodu fakturácie pri odchýlke v množstvách) a v závere sumu v slovenských korunách na dodanie celého predmetu obstarávania. Ponuky len na ciastocné plnenie predmetu obstarávania budú z výberového konania vylúcené. Taktiež budú z výberového konania vylúcené všetky ponuky, ktorých súhrnná cena na dodanie služieb bude vyššia ako:

LS Považská Bystrica – 850 000.-

LS Košeca – 650 000.-

LS Zubák – 640 000.-

LS Dohnany – 1 500 000.-

LS Pruské – 1 000 000.-

LS Bytca – 53 000.-

 

 Uchádzaci musia predložit svoje ponuky písomnou formou v zalepenej obálke oznacenej „Sútaž – názov LS“ a menom uchádzaca.

 

Otváranie obálok s ponukami sa uskutocní dna 17. 3. 2004 o 8 00 v zasadacke OZ a môžu sa ho zúcastnit všetci uchádzaci. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Oznámenie o výsledku bude zaslané len vítazovi výberového konania najneskôr do 10 dní od uzávierky sútaže.

 

Kritériom, podla ktorého komisia vyhodnotí všetky predložené ponuky, bude najnižšia celková cena za dodanie služieb.

 

Vyhlasovatel si vyhradzuje právo nevybrat ani jedného z úcastníkov výberového konania bez udania dôvodov. V prípade obchodných  a odbytových problémov si vyhlasovatel výberového konania vyhradzuje právo presunút dodanie služieb aj na neskoršie obdobie, ako 2. štvrtrok 2004, najneskôr však do konca roku 2004. Skutocné množstvo prác vyjadrené v technických jednotkách za každý porast môže byt oproti množstvu uvedenému v podkladoch LS nižšie alebo vyššie o 30 % z dôvodu chyby pri zistovaní objemu vyznacenej tažby.

 

Zároven oznamujeme, že výberové konania sa budú priebežne konat každý štvrtrok. Podrobnejšie informácie Vám poskytnú pracovníci LS, resp. OZ – oddelenia prevádzky.

 

 

 

Ing. Dušan Chudovský
riaditel OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené