Často kladené otázky

Opýtajte sa

 

Chcel by som sa opýtať, či Lesy SR majú povinnosť oboznámiť vlastníka lesného pozemku o jeho nároku na vyplatenie podielu, v prípade ťažby na súkromných pozemkoch. Za skorú odpoveď ďakujem Dátum: 14.03.2012 10:05
Takáto povinnosť Lesom SR zo zákona nevyplýva, podnik sa však snaží v prípade známych vlastníkov užívateľské práva vysporiadať. To znamená, že vyzýva majiteľov k podpísaniu nájomných zmlúv, alebo, v prípade, že je ich podiel nad 50 pct. lesného celku, k vybratiu pozemkov do vlastného užívania. Výnosy z ťažieb na neštátnych neodovzdaných lesoch sa ukladajú na depozitný účet a majitelia lesov, pokiaľ jednoznačne preukážu svoj vzťah k majetku, dostanú na základe žiadosti spätne vyplatený podiel na zisku do troch rokov od uskutočnenia ťažby.
Pokiaľ si majitelia vzťahy s Lesmi SR usporiadali nájomnou zmluvou, považuje sa za plnenie zaplatené nájomné.
Dobry den. Lesy SR uz roky uzivaju lesne pozemky v mojom vlastnictve. Ake mam pravo dostat najomne za uzivanie? Aka je sadzba ktoru Lesy SR vyplacaju vlastnikom? Ako mozem spatne dostat vyplatene "najomne"? Dakujem za odpoved. Dátum: 05.03.2012 09:08
Pokiaľ nemáte s Lesmi SR uzatvorenú nájomnú zmluvu, užíva podnik Vaše pozemky na základe § 22 ods. 2 zákona 229/1991 Z.z.
Náhrada za užívanie lesných pozemkov sa stanovuje individuálne podľa lokality, veku a druhu lesných porastov. Spätne Lesy SR vyplácajú zisky z hospodárenia na neodovzdaných lesných pozemkoch maximálne tri roky dozadu. Sú to tržby z predaného dreva očistené o náklady, ktoré podnik ukladá po dobu troch rokov na osobitý účet. Na ich vyplatenie je však potrebné vysporiadať neodovzdané pozemky, to znamená zobrať si majetok do užívania, alebo uzatvoriť s Lesmi SR riadnu nájomnú zmluvu. Pre bližšie informácie o konkrétnom poraste navštívte príslušný odštepný závod Lesov SR.
Dobry den, kde mozem naj aktualne udaje o uradnej cene lesnej pody? Udaje ktore som nasla su z roku 1996. Existuje aj nieco novsie? Dakujem Dátum: 05.03.2012 09:12
Pekný deň prajem,
cenové mapy lesnej pôdy bohužiaľ nie sú k dispozícii. Aktuálnu cenu pôdy a osobitne aj porastu musí určiť súdny znalec, prípadne je možné vychádzať z ceny obvyklej v danej lokalite.
Dobrý deň, aký je ďalší postup Slov. lesov v prípade prenájmu/predaja pozemkov občianskym združeniam pri hradoch SR? Ako prispievate k ochrane pamiatok, ktoré máte na pozemkoch ? Dátum: 27.02.2012 10:19
Lesy SR š.p. Banská Bystrica je organizácia zriadená najmä na obhospodarovanie lesných pozemkov. Podnik na správu a zveľaďovanie majetku štátu získava prostriedky výhradne podnikateľskou činnosťou bez nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu. V súčasnosti nie sú Lesy SR finančne ani personálne vybavené na ochranu či opravy pamiatok. Podľa názoru podniku by mali kultúrne pamiatky patriť pod správu ministerstva kultúry, prípadne obcí. O možnostiach takejto delimitácie sa už dlhší čas vedú rokovania, ktoré však doteraz neboli ukončené.
Prenájom, predaj či výpožička pozemkov pod zrúcaninami sa rieši štandardnými postupmi, ako v prípade iných pozemkov. Legislatíva prikazuje štátnemu podniku nakladať so zvereným majetkom účelne a hospodárne. To znamená, že štátny podnik nemôže prenajímať či predávať pozemky za nižšiu ako bežnú, či znaleckú cenu. Zmenu by mohla umožniť iba prípadná úprava platných právnych predpisov.
Prajem pekný deň. Som podstarostka obce Nitrianska Streda. Obhospodarujeme parcelu, na ktorej je od nepamäti centrálna miestna komunikácia a ktorá je prevodom z roku 1955 vo vlastníctve Štátnych lesov v Správe les. závodu Nitrianska Streda.Z odpovedí na našu žiadosť o prevod tohto majetku na obec nám ministerstvo pôdohospodárstva a úrad vlády odpovedalo v tom zmysle, že novela zákona 138/1991 bude riešiť i dané prevody, lebo obce nemôžu začať napríklad ani s rekonštrukciou daných komunikácií. Chcem vás poprosiť o odbornú odpoveď, akým spôsobom by sme mali postupovať, pretože sme rozpočtom málo bohatá obec a nemôžeme si dovoliť odkúpiť, ani prenajímať daný nehnuteľný majetok/čo je podľa nás mimo zdravého rozumu, aby obec platila za majetok, ktorý storočia slúži ako miestna komunikácia/. Vopred vám za občanov obce ďakujem.Viera Chudá Dátum: 06.02.2012 10:08
Za predpokladu, že je obec majiteľom vlastného telesa cesty bez pozemku, sú možné dva varianty riešenia. a) budete postupovať podľa §2 zákona 66/2009 alebo
b) využijete ustanovenia §2 a,b,c,d, zákona 138/1991

treba však preukázať vlastníctvo telesa cesty na základe delimitačného protokolu z MNV, alebo ONV na obec.

Pokiaľ obec nie je vlastníkom telesa cesty, pripadá do úvahy iba prenájom, alebo predaj za trhové ceny. Lesy SR môžu konať iba v rámci zákonaa apreto nie je možné bezodplatne, alebo za symbolickú cenu pozemok prenajať či predať.
Dobrý deň, rád by som sa opýtal ako je to s prijímaním absolventov lesníckej fakulty /inžinierov/,do pracovného pomeru nakoľko sa v lesníckych kruhoch šepká, že bolo pozastavené prijímanie nových ľudí a to v celom podniku, nemyslím tým absolventskú prax.Komu presnejšie by som mal svoju žiadosť adresovať? Za odpoveď ďakujem. Lesu zdar. Dátum: 18.01.2012 07:52
Pekný deň prajem,
Lesy SR príjímajú absolventov lesníckych škôl na funkciu praktikant podľa potreby jednotlivých odštepných závodov - prirodzená obnova kádrov. Čiže nie je pravda, že by príjímanie nových zamestnancov bolo pozastavené. V minulom roku podnik takto zamestnal viac ako 30 uchádzačov o zamestnanie- absolventov lesníckych škôl.
Záujemcovia o zamestnanie musia predložiť žiadosť o prijatie na príslušnom OZ, kde majú záujem pracovať.
Dobrý deň prajem. Chcel by som sa informovat nasledovne: Kupili sme chatku v bývalej zahradkarskej osade a dan za pozemok platíme obci a pozemok bývalej zahradkarskej osade patrí pod Štátne lesy. Na uvedenu chatku máme supisné číslo, geometrický plán a chceli by sme odkupit do vlastníctva pozemok pod chatkou a tiež pozemok okolo na ktorom mame zasadene ovocne stromy a iné. Je možne odkupiť tento pozemok a kde sa obratit a cena? Dátum: 03.01.2012 07:46
Pozemky pod nehnuteľnosťami a v ich blízkom okolí je možné od Lesov SR po vzájomnej dohode odkúpiť. O možnostiach vo Vašom konkrétnom prípade sa informujte na miestne príslušnom OZ Lesov SR. Pozemky musia byť vyňaté z lesného pôdneho fondu a záujemcom sa predávajú za trhovú cenu.
Dobrý deň, ded.konaním sme zdedili v roku 2011 lesné pozemky v KÚ Terchová, kde máme určitý spoluvlastnícky podiel. Tieto lesné pozemky zrejme nie sú vyňaté spod správy LÚ Žilina, chcem sa opýtať, či musíme aj za tieto lesné pozemky platiť dane. Ďakujem za odpoveď. Dátum: 15.11.2011 10:16
Daň z nehnuteľností by mal platiť vo všeobecnosti vlastník, no v prípade neštátnych neodovzdaných lesov v správe štátneho podniku platí dane z lesných pozemkov miestnym samosprávam podnik Lesy SR.
Dobrý deň. Mám záujem odkúpiť od súkromnej osoby nehnuteľnosť, ktorá stojí na pozemku štátnych lesov. Doteraz bol pozemok v nájme. Je možné pozemok pod nehnuteľnosťou, prípadne aj v najbližšom okolí odkúpiť? A ako treba postupovať? Nehnuteľnosť stojí na lúke, nie v lese, len v blízkosti lesa. Ďakujem za odpoveď Dátum: 11.11.2011 07:39
pekný deň prajem, obráťte sa, prosím, so žiadosťou na odkúpenie na miestne príslušný odštepný závod Lesov SR. Vo všeobecnosti podnik pozemky pod stavbami majiteľom bez problémov predáva, no ide o pomerne časovo náročný admistratívny proces, na konci ktorého je komisia ministerstva pôdohospodárstva.
Prosím o odpoveď na otázku, aká je zákonná doba na opätovné zalesnenie plošne vyrúbaného lesa. Ďakujem za podrobnú odpoveď. Dátum: 19.09.2011 09:25
Obnovu lesa na holine je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov od jej vzniku
okrem chránených území s piatym stupňom
ochrany. V prípade očakávanej prirodzenej obnovy
môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva túto
lehotu predĺžiť o ďalšie dva roky;
§20 ods.4 zákona 326/2005

Otázky a odpovede - verejne - dotazník

Vyplňte prosím formulár a odošlite ho nášmu odborníkovi.