Často kladené otázky

Opýtajte sa

 

Dobrý deň, rád by som sa opýtal ako je to s prijímaním absolventov lesníckej fakulty /inžinierov/,do pracovného pomeru nakoľko sa v lesníckych kruhoch šepká, že bolo pozastavené prijímanie nových ľudí a to v celom podniku, nemyslím tým absolventskú prax.Komu presnejšie by som mal svoju žiadosť adresovať? Za odpoveď ďakujem. Lesu zdar. Dátum: 18.01.2012 07:52
Pekný deň prajem,
Lesy SR príjímajú absolventov lesníckych škôl na funkciu praktikant podľa potreby jednotlivých odštepných závodov - prirodzená obnova kádrov. Čiže nie je pravda, že by príjímanie nových zamestnancov bolo pozastavené. V minulom roku podnik takto zamestnal viac ako 30 uchádzačov o zamestnanie- absolventov lesníckych škôl.
Záujemcovia o zamestnanie musia predložiť žiadosť o prijatie na príslušnom OZ, kde majú záujem pracovať.
Dobrý deň prajem. Chcel by som sa informovat nasledovne: Kupili sme chatku v bývalej zahradkarskej osade a dan za pozemok platíme obci a pozemok bývalej zahradkarskej osade patrí pod Štátne lesy. Na uvedenu chatku máme supisné číslo, geometrický plán a chceli by sme odkupit do vlastníctva pozemok pod chatkou a tiež pozemok okolo na ktorom mame zasadene ovocne stromy a iné. Je možne odkupiť tento pozemok a kde sa obratit a cena? Dátum: 03.01.2012 07:46
Pozemky pod nehnuteľnosťami a v ich blízkom okolí je možné od Lesov SR po vzájomnej dohode odkúpiť. O možnostiach vo Vašom konkrétnom prípade sa informujte na miestne príslušnom OZ Lesov SR. Pozemky musia byť vyňaté z lesného pôdneho fondu a záujemcom sa predávajú za trhovú cenu.
Dobrý deň, ded.konaním sme zdedili v roku 2011 lesné pozemky v KÚ Terchová, kde máme určitý spoluvlastnícky podiel. Tieto lesné pozemky zrejme nie sú vyňaté spod správy LÚ Žilina, chcem sa opýtať, či musíme aj za tieto lesné pozemky platiť dane. Ďakujem za odpoveď. Dátum: 15.11.2011 10:16
Daň z nehnuteľností by mal platiť vo všeobecnosti vlastník, no v prípade neštátnych neodovzdaných lesov v správe štátneho podniku platí dane z lesných pozemkov miestnym samosprávam podnik Lesy SR.
Dobrý deň. Mám záujem odkúpiť od súkromnej osoby nehnuteľnosť, ktorá stojí na pozemku štátnych lesov. Doteraz bol pozemok v nájme. Je možné pozemok pod nehnuteľnosťou, prípadne aj v najbližšom okolí odkúpiť? A ako treba postupovať? Nehnuteľnosť stojí na lúke, nie v lese, len v blízkosti lesa. Ďakujem za odpoveď Dátum: 11.11.2011 07:39
pekný deň prajem, obráťte sa, prosím, so žiadosťou na odkúpenie na miestne príslušný odštepný závod Lesov SR. Vo všeobecnosti podnik pozemky pod stavbami majiteľom bez problémov predáva, no ide o pomerne časovo náročný admistratívny proces, na konci ktorého je komisia ministerstva pôdohospodárstva.
Prosím o odpoveď na otázku, aká je zákonná doba na opätovné zalesnenie plošne vyrúbaného lesa. Ďakujem za podrobnú odpoveď. Dátum: 19.09.2011 09:25
Obnovu lesa na holine je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov od jej vzniku
okrem chránených území s piatym stupňom
ochrany. V prípade očakávanej prirodzenej obnovy
môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva túto
lehotu predĺžiť o ďalšie dva roky;
§20 ods.4 zákona 326/2005
Dobrý deň. Chcem sa opýtať, kto rozhoduje o odpredaji nehnuteľného majetku, ktorý patrí Lesom. Príslušný OZ alebo GR? Za odpoveď ďakujem. Dátum: 09.09.2011 10:51
Nehnuteľný majetok vyhlásený za prebytočný navrhuje na predaj OZ a po súhlase generálneho riaditeľa odpredaj schvaluje Majetková komisia ministerstva pôdohospodárstva
Dobrý deň, rád by som sa opytál ako je to s príjimánim absolventov lesnickej fakulty /inžinierov/, nakoľko sa v lesníckych kruhoch šepká, že bolo pozastavené príjmanie nových ľudí a to v celom podniku. Za vyčerpávajúcu odpoveď ďakujem. Lesu zdar. Dátum: 02.08.2011 14:32
Lesy SR príjímajú absolventov lesníckych škôl na funkciu praktikant podľa potreby jednotlivých odštepných závodov. Čiže nie je pravda, že by príjímanie nových zamestnancov bolo pozastavené. V tomto roku podnik už zamestnal niekoľko desiatok uchádzačov o zamestnanie- absolventov lesníckych škôl.
Záujemcovia o zamestnanie musia predložiť žiadosť o prijatie na príslušnom OZ, kde majú záujem pracovať.
Dobrý deň, ja by som sa chcel spýtať ako je to podľa zákona s opekaním a stanovaním na lúke v blízkosti lesa cca 10 m od lesa konkrétne sa jedná o lúku neďaleko obce Kendice v Prešovskom okrese lokalita sa nazýva ,,v Dolinách,, na lúke sa nachádza prístrešok so stolmi a lavičkami vedľa je podľa predpisov vytvorené ohnisko a k danej lokalite vedie prístupová poľná cesta ktorá nezasahuje do pásma lesa moja otázka znie ,,má príslušník lesnej stráže právo vyhodiť skupinu ľudí z danej lokality ak daná skupina nespôsobuje hluk a opeká na ohnisku ktoré je viac ako 10 m od lesa a ktorá nevytvára po sebe neporiadok a nie je pod vplyvom alkoholu ? a ešte by som chcel dodať že pozemky na ktorých sa daná lokalita nachádza nie sú ani majetkom urbariátu ale sú v prenájme majiteľa firmy sídliacej v obci ktorá lúku udržiava kosením. Ďakujem za skorú odpoveď. Dátum: 08.07.2011 07:47
Zákon o lesoch 326/2005 Z.z. v § 63 ods. 1 písm. h uvádza, že priestupku sa dopúšťa ten kto :

- zakladá alebo udržiava otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest.
Pozn. - ochranné pásmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku. Označením sa myslí jedna z informačných tabúľ s textom obsahujúcim klauzulu "zabezpečené ohnisko ... "
Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ lokalita nie je oficiálne správcom lesa označená vyššie uvedeným spôsobom, mal príslušník lesnej stráže právo na takéto konanie.

zákon tiež určuje výšku pokút – v blokovom konaní je možné uložiť pokutu do 66 eur.
Dobrý deň Chcem sa spýtať či je možné dostať samovýrobu palivového dreva od lesov SR a za akých podmienok. Ďakujem Dátum: 05.04.2011 09:10
Kapacitné možnosti samovýroby palivového dreva sú obmedzené a preto sa informujte na odštepnom závode alebo priamo na lesnej správe v mieste vášho pôsobiska. Vo všeobecnosti ide o tenkú hmotu, alebo zvyšky po ťažbe. Ceny nájdete na stránkach jednotlivých OZ Lesov SR
Rád by som sa opýtal na dôvody priradenia OZ Bardejov k OZ Prešov. Ďakujem Dátum: 05.04.2011 09:31
OZ Bardejov rovnako ako OZ Krupina patrili k závodom s najmenšou ťažbou. Z tohto dôvodu boli v poslednom čase stratové a z dlhodobého hladiska ekonomicky neudržateľné. Režijné náklady na ústredie odštepného závodu sa totiž pohybujú rádovo v stovkách tisíc eur ročne.