Často kladené otázky

Opýtajte sa

 

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, kto rozhoduje o odpredaji nehnuteľného majetku, ktorý patrí Lesom. Príslušný OZ alebo GR? Za odpoveď ďakujem. Dátum: 09.09.2011 10:51
Nehnuteľný majetok vyhlásený za prebytočný navrhuje na predaj OZ a po súhlase generálneho riaditeľa odpredaj schvaluje Majetková komisia ministerstva pôdohospodárstva
Dobrý deň, rád by som sa opytál ako je to s príjimánim absolventov lesnickej fakulty /inžinierov/, nakoľko sa v lesníckych kruhoch šepká, že bolo pozastavené príjmanie nových ľudí a to v celom podniku. Za vyčerpávajúcu odpoveď ďakujem. Lesu zdar. Dátum: 02.08.2011 14:32
Lesy SR príjímajú absolventov lesníckych škôl na funkciu praktikant podľa potreby jednotlivých odštepných závodov. Čiže nie je pravda, že by príjímanie nových zamestnancov bolo pozastavené. V tomto roku podnik už zamestnal niekoľko desiatok uchádzačov o zamestnanie- absolventov lesníckych škôl.
Záujemcovia o zamestnanie musia predložiť žiadosť o prijatie na príslušnom OZ, kde majú záujem pracovať.
Dobrý deň, ja by som sa chcel spýtať ako je to podľa zákona s opekaním a stanovaním na lúke v blízkosti lesa cca 10 m od lesa konkrétne sa jedná o lúku neďaleko obce Kendice v Prešovskom okrese lokalita sa nazýva ,,v Dolinách,, na lúke sa nachádza prístrešok so stolmi a lavičkami vedľa je podľa predpisov vytvorené ohnisko a k danej lokalite vedie prístupová poľná cesta ktorá nezasahuje do pásma lesa moja otázka znie ,,má príslušník lesnej stráže právo vyhodiť skupinu ľudí z danej lokality ak daná skupina nespôsobuje hluk a opeká na ohnisku ktoré je viac ako 10 m od lesa a ktorá nevytvára po sebe neporiadok a nie je pod vplyvom alkoholu ? a ešte by som chcel dodať že pozemky na ktorých sa daná lokalita nachádza nie sú ani majetkom urbariátu ale sú v prenájme majiteľa firmy sídliacej v obci ktorá lúku udržiava kosením. Ďakujem za skorú odpoveď. Dátum: 08.07.2011 07:47
Zákon o lesoch 326/2005 Z.z. v § 63 ods. 1 písm. h uvádza, že priestupku sa dopúšťa ten kto :

- zakladá alebo udržiava otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest.
Pozn. - ochranné pásmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku. Označením sa myslí jedna z informačných tabúľ s textom obsahujúcim klauzulu "zabezpečené ohnisko ... "
Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ lokalita nie je oficiálne správcom lesa označená vyššie uvedeným spôsobom, mal príslušník lesnej stráže právo na takéto konanie.

zákon tiež určuje výšku pokút – v blokovom konaní je možné uložiť pokutu do 66 eur.
Dobrý deň Chcem sa spýtať či je možné dostať samovýrobu palivového dreva od lesov SR a za akých podmienok. Ďakujem Dátum: 05.04.2011 09:10
Kapacitné možnosti samovýroby palivového dreva sú obmedzené a preto sa informujte na odštepnom závode alebo priamo na lesnej správe v mieste vášho pôsobiska. Vo všeobecnosti ide o tenkú hmotu, alebo zvyšky po ťažbe. Ceny nájdete na stránkach jednotlivých OZ Lesov SR
Rád by som sa opýtal na dôvody priradenia OZ Bardejov k OZ Prešov. Ďakujem Dátum: 05.04.2011 09:31
OZ Bardejov rovnako ako OZ Krupina patrili k závodom s najmenšou ťažbou. Z tohto dôvodu boli v poslednom čase stratové a z dlhodobého hladiska ekonomicky neudržateľné. Režijné náklady na ústredie odštepného závodu sa totiž pohybujú rádovo v stovkách tisíc eur ročne.
Za akých podmienok môže Urbariát pozemkové spoločenstvo, bez právnej subjektivity, prevádzať ťažbu a predaj dreva. Dátum: 16.03.2011 11:44
Dobrý deň,
vo všeobecnosti musíte dodržiavať ustanovenie lesného zákona, musíte mať odborného lesného hospodára a podmienky predaja môžete mať v zakladacej listine.
Je však vhodné konkrétne kroky konzultovať s právnikom.
Dobrý den!Chcel by som sa opýtať a zároveň upozorniť lesy SR na zvláštne praktiky zamestnancov-robotníkov. -verejne ohovárajú a poškodzujú dobré meno dodávateľa a obmedzujú jeho plnenie zmluvných podmienok -pracovnú dobu majú maximálne 5hod.,ostatný pracovný čas zneužívajú -k zákazníkom sa správajú arogantne a urážlivo Moja otázka znie,ako je možné sa proti takému správaniu stálych zamestnancov brániť.Aké môžem proti tomu podniknúť kroky ako zákazník,dodávateľ.Mám dostatok svedkov ich správania.Po vašej odpovedi vám môžem poskytnúť viac konkrétnych informácií.Kvôli zachovaniu súkromia som neuviedol konkrétne informácie,údaje o sebe.Odpoveď si prečítam na webstránke.S pochopením ďakujem. Dátum: 11.05.2010 09:26
Spíšte prosím podrobnú sťažnosť a adresujte ju organizačnému riaditeľovi na generálne riaditeľstvo š.p. LESY SR. Bude podrobne prešetrená a výsledky šetrenia i následné kroky Vám budú oznámené.
Dobry den chcel by som sa spytat preco Zilinska lesna sprava ma oproti druhym lesnym spravam skoro najnizsie ceny pre tazbarske prace...Vsade v okolitych lesnych spravach maju skoro raz take ceny ako zilinska lesna sprava...Dakujem Dátum: 23.02.2010 14:51
Dobrý deň,

zabezpečovanie dodavteľských prác sa na jednotlivých odštepných závodoch, resp. lesných správach riadi vnútropodnikovou smernicou - "Smernica o uplatňovaní dodávateľského spôsobu na práce v lesníckych činnostiach".
Ceny je veľmi ťažké porovnávať, keďže nikde nie sú tie podmienky rovnaké a závisia od viacerých výrobných i technologických faktorov a samozrejme od podmienok na trhu.
Pre prípadné ďalšie informácie sa prosím obráťte na LS Žilina, alebo na OZ Žilina.

S pozdravom
12.2.2010 som pri vychádzke do lesa pri Moravanoch nad Váhom videl huňaté zviera veľkosti líšky. farba tmavohnedá, huňatý chvost, guľatá hlava. zviera ležalo schúlené v snehu na úbočí.keď ma zbadalo,zdvihlo sa a chvíľu sme sa pozorovali, potom odbehlo pomerne pomaly za vrchol úbočia.na jeho ležovisku som našiel šúlok obhryzenej kukurice. ďalej som sledoval stopy v snehu a znova som ho uvidel na okraji lesa - krátko na mňa pozrelo a potom zmizlo do lesa. čo za zviera by to mohlo byť? Dátum: 14.02.2010 12:18
Dobrý deň,

podľa môjho osobného názoru ste mohli zazrieť jedinca psíka medvedíkovitého, ktorý sa už aj na našom území v niektorých lokalitách udomácnil.

S pozdravom
Dobrý deň, podľa zákona č. 503/2003 Z.z.§ 3 ods.1 písm.o ,o navrátení vlastníctva k pozemkom, ktoré prešli na štát alebo inú právnickú osobu v dôsledku prevzatia nehnuteľnosti bez právneho dôvodu, nám boli takéto pozemky vrátené. Sú zapísané na tzv "E" liste vlastníctva. Chcem sa spýtať, ako ďalej postupovať keďže máme záujem o samostatné hospodárenie . Jedná sa o lesné pozemky na ktorých v súčasnosti hospodári iná právnická osoba. Ďakujem! Dátum: 08.02.2010 14:01
Dobrý deň,

Je najprv potrebné špecifikovať o aké katastrálne územie sa jedná, aby sme vedeli do územnej pôsobnosti ktorého OZ dané k. ú. patrí. Nakoľko sa jedná o parcely registra EKN je potrebné identifikovať skutočný druh pozemku na register parciel CKN. Ak sa jedná o lesné pozemky, užívanie sa dá odovzdať pokiaľ sú vlastnícke hranice v teréne jednoznačne identifikovateľné alebo vytýčené. Pokiaľ ide o podielové spoluvlastníctvo je potrebné aby sa spoluvlastníci písomnou formou dohodli (§ 139 občianskeho zákonníka o hospodárení so spoločnou vecou rozhoduje nadpolovičná väčšina známych vlastníkov) ako budú ďalej so svojou nehnuteľnosťou nakladať, aby sa nám nestalo že ½ chce uzatvoriť nájomnú zmluvu a druhá chce samostatne hospodáriť a my budeme robiť rozhodcu. Kompetentným riešiť danú situáciu je odštepný závod, do ktorého územnej pôsobnosti dané katastrálne územie patrí.

S pozdravom

Otázky a odpovede - verejne - dotazník

Vyplňte prosím formulár a odošlite ho nášmu odborníkovi.