Často kladené otázky

Opýtajte sa

 

Dobrý deň, myslím, že ešte niekedy v roku 2005 prisľúbil niekdajší riaditeľ Lesov SR, pán Karol Vinš, zriadiť telefónnu linku (malo to byť číslo 0918 444 444) a taktiež mailovú schránku zachranstrom@lesy.sk, na ktoré mali mať možnosť občania hlásiť svoje podozrenia týkajúce sa hospodárenia v lesoch (hlavne nelegálny výrub). Chcel by som sa spýtať, či bol tento sľub splnený. Na vašej stránke som totiž zatiaľ informácie o takejto možnosti nenašiel. Za odpoveď vopred ďakujem. Dátum: 02.04.2007 07:47
Dobrý deň,
sľub bol splnený. Linky i e-mailová adresa je funkčná, avšak nevyužívaná. Informáciu na webovej stránke sme mali zavesenú približne pol roka. Medzitým sa zo "zelenej linky" stal nástroj vyrovnávania si účtov, anonymného udávania a oznamovania neriešiteľných problémov ("...práve som videl v lese dvoch na skútri !"). Zmysluplné telefonáty boli cca 3 zo 100. Trochu smutné, ale na Slovensku je to tak.
Z uvedených dôvodov nechávame tieto nástroj komunikácie "v stave hibernácie". Nerušíme ich, ale ani ich nepropagujeme.
Prosím o informácie/znaky/,podľa ktorých sa zaraďuje vyťažené smrekové drevo do príslušnej triedy akosti, prípadne, kde, ako si ich môžem nájsť na internete. Ďakujem-Baričák . Meno prosím neuvádzať na webstránke. Dátum: 19.11.2008 16:59
Odporúčam Vám preštudovať si Nariadenie vlady č. 86/2005 Z.z. o klasifikácii surového dreva. Je súčasťou publikácie Právne predpisy na úseku lesného hospodárstva. Môžete si ju objednať na adrese NLC Zvolen, Odd. reprografie, Sokolská 2, 960 52 Zvolen. Stojí 300 Sk + poštovné a balné
Som vlastnikom lesa, aka je priemerna cena za prenajom 1 ha Lesmi SR Dátum: 04.05.2006 13:38
Pri prenájme lesných pozemkov postupujeme podľa zákona č.504/2003 Z.z., pričom cena za prenájom 1 ha lesných pozemkov je vo všeobecnosti stanovená dohodou. Pri stanovení ceny nájmu sa postupuje prípad od prípadu, pričom sa prihliada na vek porastov a plnenie úloh naplánovaných podľa Lesného hospodárskeho plánu.
Platí: výnosy (ťažba)-oprávnené náklady=základná cena nájmu.
Konkrétny výpočet vykonajú na príslušnom Odštepnom závode.
Chcel by som sa spýtať, aká časť pozemkov pod zrušenou Považskou lesnou železnicou dnes patrí Lesom SR a ktoré oblasti sú to. Prípadne na koho sa obrátiť odhľadom pozemkov NEPATRIACIM Lesom SR v spomínanej oblasti. Ďakujem. Dátum: 04.05.2006 10:46
V prípade, že potrebujete informáciu ohľadom vlastníctva, resp. správy pozemkov, je potrebné vedieť, v ktorom katastrálnom území sa dané pozemky nachádzajú, resp. o aké parcely (čísla parciel) sa jedná. Pri parcele je tiež dôležité, či sa jedná o parcelu registra C katastra nehnuteľností, alebo parcelu registra E katastra nehnuteľností. Na základe týchto informácií je možné vykonať identifikáciu vlastníctva k pozemkom. Na základe týchto informácií môžeme prostredníctvom príslušného Odštepného závodu určiť, či sa jedná o pozemky v správe Lesov SR, š.p., alebo v správe inej fyzickej, alebo právnickej osoby.
Túto informáciu je možné získať aj prostredníctvom príslušnej Správy katastra.
Vlastnim lesne pozemky v katastri obce Velka Sucha okr. Poltar. Tieto pozemky obhospodaruju Lesy SR. Mozem poziadat o uzavretie najomnej zmluvy? Vyplacaju Lesy SR v sucasnosti najomne za lesne pozemky? Pocita sa s tym v buducnosti? Dakujem Dátum: 04.05.2006 10:58
Odpoveď na Vašu otázku neexistuje. Ak vlastníte pozemky ako ich môže niekto iný obhospodarovať ?
Predpokladáme, že sa pravdepodobne jedná o pozemky tzv. neštátne neodovzdané, ktoré podľa platnej legislatívy vzhľadom na skutočnosť, že ich majiteľ nepreukázal vlastníctvo alebo jednoducho ich nechcel z rôznych dôvodov prevziať, obhospodarujú Lesy SR. Ak sa jedná o takýto prípad treba v prvom rade vykonať akt odovzdania a prevzatia majetku až potom uvažovať o jeho prenájme. V rámci Lesov SR je niekoľko takýchto prípadov a nevidíme zatiaľ žiadny dôvod prečo by prenájom nemohol byť uskutočnený. Výška nájmu sa vypočíta na základe ostávajúcich úloh v platnom LHP a môže to vykonať nezávislá právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na takúto činnosť osvedčenie. Uzavretie platného nájomného vzťahu po vzájomnom akceptovaní podmienok je uskutočnené na základe obidvoma stranami podpísanej nájomnej zmluvy.

Otázky a odpovede - verejne - dotazník

Vyplňte prosím formulár a odošlite ho nášmu odborníkovi.