ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > výberové konanie na dodanie služieb v tažbovej cinnosti v 2. polroku 2004


výberové konanie na dodanie služieb v tažbovej cinnosti v 2. polroku 2004

O Z N Á M E N I E

 o konaní výberového konania na dodanie služieb dodávatelským spôsobom

 

Lesy  SR,  š . p ., OZ  Považská  Bystrica,  oznamuje   všetkým  záujemcom,  že

 

vyhlasuje výberové konanie

na dodanie služieb v tažbovej cinnosti v 2. polroku 2004.

 

Predmetom obstarávania je tažba dreva, jeho priblíženie na urcené odvozné miesto a manipulácia na odvozné dlžky, resp. urcené sortimenty na LS:

 

Lesná správa

Tažba dreva

Pribl. na OM

Manip. na odvoz. dlžky

Manipulácia list. vláknina

1

4

5

6

7

LS Pov. Bystrica

7800

7800

6500

130

LS Košeca

5000

5000

3550

150

LS Zubák

1500

1500

1500

0

LS Dohnany

8000

8000

6800

0

LS Pruské

6000

6000

2500

0

LS Bytca

0

0

0

0

 

Podrobnejšie informácie o podmienkach úcasti, termíne dodania prác, množstvách podla porastov, mieste a case pre poskytovanie informácií k sútažným podkladom budú záujemcom k dispozícii v ústredí lesných správ:

LS Považská Bystrica – tel. 042/435 89 40, 0907 239 959,

LS Košeca – tel. 042/446 80 25, 0903/543 126,

LS Zubák – tel. 042/468 30 51, 0903/543 141,

LS Dohnany – tel. 042/467 10 61, 0903/583 551,

LS Pruské – tel. 042/443 24 51, 0903/651 257,

LS Bytca – tel. 041/552 30 83, 0903/240 315,

Písomnú ponuku predložia uchádzaci najneskôr do 15. 6. 2004 do 14.00 hod. na OZ Považská Bystrica - sekretariát riaditela.

 

Ponuka musí obsahovat:

1. doklad, že uchádzac je oprávnený vykonávat vyššie uvedené služby (živnostenský list, resp. iné oprávnenie na výkon prác – originál alebo overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace),

2. doklad o technologickej spôsobilosti na výkon práce (pilcícky preukaz, oprávnenie na vedenie prostriedku, platné preškolenie o BOZP a technologických postupoch...),

3. technológiu výroby – strucný popis technológie podla jednotlivých JPRL,

4. cenovú ponuku,

5. údaj uchádzaca o tom, ci je platcom DPH,

6. potrebu technologickej prípravy pracovísk, ak už nie je zahrnutá v cenovej ponuke,

7. mená pracovníkov, ktorí uvedenú cinnost vykonajú (v prípade sprostredkovania casti práce),

8. referencie o doterajšom pôsobení (ak pracovník pracoval v Lesoch SR, tak z príslušnej LS),

 

Uchádzaci, s ktorými už boli podpísané zmluvy na vykonanie služieb v roku 2004 a predložili všetky požadované doklady podla bodu 1 a 2, nemusia tieto doklady opät predkladat (uviest v ponuke).

 

 

V prípade požiadavky na technologickú prípravu pracovísk bude k cenovej ponuke uchádzaca pripocítaná predpokladaná suma nákladov na vykonanie technologickej prípravy pracovísk (1000 Sk za hodinu práce mech. prostriedkov – preprava strojov, zemné práce...). Predpokladaný cas trvania prác urcí komisia pri vyhodnocovaní ponúk na základe požiadavky uchádzaca.

 

 

Cenová ponuka musí obsahovat rozpis podla jednotlivých porastov a cinností osobitne – porast, cinnost, množstvo a jednotková cena Sk/m3 (z dôvodu fakturácie pri odchýlke v množstvách) a v závere sumu v slovenských korunách na dodanie celého predmetu obstarávania. Ponuky len na ciastocné plnenie predmetu obstarávania budú z výberového konania vylúcené.

 

Taktiež budú z výberového konania vylúcené všetky ponuky:

1. ktorých súhrnná cena na dodanie služieb bude vyššia ako:

LS Považská Bystrica – 2 000 000.-

LS Košeca – 1 200 000.-

LS Zubák – 350 000.-

LS Dohnany – 2 100 000.-

LS Pruské – 1 400 000.-

2. ktoré nebudú obsahovat rozpis podla jednotlivých porastov a cinností (tažba, približovanie podla lokalít, manipulácia) osobitne,

3. ktoré nebudú obsahovat mená pracovníkov, ktorí budú uvedenú cinnost vykonávat, ak bude uchádzac aspon    

    cast prác vykonávat sprostredkovane,

 

         Pri manipulácii dreva na OM – listnatá vláknina, je podmienkou použitie kolesového trektora z celnou vzperou (radlicou) na navalovanie dreva na hromady.

 

Uchádzaci musia predložit svoje ponuky písomnou formou v zalepenej obálke oznacenej „Sútaž – názov LS“ a menom uchádzaca.

 

Otváranie obálok s ponukami sa uskutocní dna 16. 6. 2004 o 8 00 v zasadacke OZ a môžu sa ho zúcastnit všetci uchádzaci. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Oznámenie o výsledku bude zaslané len vítazovi výberového konania najneskôr do 5 dní od uzávierky sútaže.

 

Kritériom, podla ktorého komisia vyhodnotí všetky predložené ponuky, bude najnižšia celková cena za dodanie služieb.

 Predložením svojej ponuky sa uchádzac zaväzuje, že v prípade, že ponuku predloží v stanovenom termíne a stanoveným spôsobom a komisia ho vyhodnotí ako vítaza výberového konania (komisia zašle vítazovi písomné oznámenie), ale uchádzac v dobe od dorucenia oznámenia do doby podpisu zmluvy o vykonaní prác v zmysle ponuky od tejto odstúpi, môže vyhlasovatel voci nemu uplatnit zmluvnú pokutu do výšky 5 % z maximálnej ceny obstarávaných služieb na príslušnej lesnej správe.  

 

Vyhlasovatel si vyhradzuje právo nevybrat ani jedného z úcastníkov výberového konania bez udania dôvodov.

 

V prípade obchodných a odbytových problémov objednávatela, alebo v prípade mimoriadnych udalostí (kalamita, extrémne pocasie, zmena vlastníckych a užívacích práv a podobne) môže objednávatel zmenit dohodnuté množstvo prác uvedených v tomto oznámení alebo zmenit pracoviská uvedené v podkladoch LS. V prípade že objednávatel zmení dohodnuté množstvo prác, má zhotovitel v prípade, že objednávatel bude vykonávat v stanovenom termíne tažbové práce, ale na inom pracovisku, prednostné právo na ich vykonanie a to do výšky stanovenej v tomto oznámení vyjadrenej množstvom v penažných jednotkách. Skutocné množstvo prác vyjadrené v technických jednotkách za každý porast môže byt oproti množstvu uvedenému v podkladoch LS nižšie alebo vyššie o 30 % z dôvodu chyby pri zistovaní objemu vyznacenej tažby.

                                                        

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené